Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

(a)Anbumin là protein hình cầu, không tan trong nước.

Bạn đang xem: Albumin là protein hình cầu không tan trong nước

(c) Saccarozơ thuộc loại đisaccarit.

(e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

(g) Lực bazơ của metylamin mạnh hơn đimetylamin.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3


*

*


(a) Anbumin là protein hình cầu, không tan trong nước.

(c) Saccarozơ thuộc loại đisaccarit.

(e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

(g) Lực bazơ của metylamin mạnh hơn đimetylamin.


(a) Anbunin là protein hình cầu, không tan trong nuớc.

(c) Saccarozo thuộc loại đisaccarit.

(e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

(g) Lực bazơ của metylamin mạnh hơn đimetylamin.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.


1) Anbumin là protein hình cầu, không tan trong nước

3) Saccarozo thuộc loại đisaccarit

5) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím

7) Lực bazo của metylamin mạch hơn đimetylamin

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3


1) Albumin là protein hình cầu, tan được trong nước

3) Saccarozo thuộc loại đisaccarit

5) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím

7) Lực bazo của metylamin mạch hơn đimetylamin


Cho các phát biểu sau:

(1) Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 .

(2) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α -amino axit được gọi là liên kết peptit.

(3) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α - amino axit.

(4) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo

(5) Trong một phân tử tetrapeptit mach hở có 4 liên kết peptit.

(6) Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.

(7) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

(8) Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.


Lớp 0 Hóa học
1
0

(a) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

(c) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

(e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-aminoaxit.


Lớp 0 Hóa học
1
0

(a) Trong một phần tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

(c) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

Xem thêm: Wft Là Gì ? Ngã Ngửa Với Ý Nghĩa Của Từ Wtf? Nó Được Bắt Nguồn Từ Đâu

(e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-aminoaxit.


Lớp 0 Hóa học
1
0

a, Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ.

c, Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

e, Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.


Lớp 0 Hóa học
1
0

(1) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit

(3) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng

(5) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các a-aminoaxit

Số phát biểu đúng là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2


Lớp 0 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)