- Chọn bài -Bài 17: làm phản ứng lão hóa khửBài 18: Phân nhiều loại phản ứng trong hóa học vô cơBài 19: Luyện tập: bội nghịch ứng lão hóa - khửBài 20: Bài thực hành thực tế số 1: phản bội ứng lão hóa khử

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài Tập chất hóa học 10 – bài 19: Luyện tập: làm phản ứng thoái hóa – khử góp HS giải bài xích tập, cung ứng cho những em một khối hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm căn cơ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 88 SGK Hóa 10): loại phản ứng nào tiếp sau đây luôn luôn luôn không là một số loại phản ứng thoái hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp.

Bạn đang xem: Bài 19 hóa 10

B. Phản nghịch ứng phân hủy.

C. Phản ứng nỗ lực trong hóa vô cơ

D. Phản bội ứng trao đổi.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2 (trang 89 SGK Hóa 10): các loại phản ứng nào sau đây luôn luôn luôn là phản bội ứng oxi hóa – khử?

A. Bội phản ứng hóa hợp.

B. Phản nghịch ứng phân hủy.

C. Bội phản ứng thay trong hóa vô cơ.

D. Làm phản ứng trao đổi.

Lời giải:

C đúng.

Bài 3 (trang 89 SGK Hóa 10): mang đến phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + …

Khi x có giá trị là từng nào thì phản nghịch ứng trên không thuộc loại phản ứng lão hóa – khử?

A. X = 1.

B. X = 2.

C. X= 1 hoặc x = 2.

D. X = 3.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

D đúng.

Vì x = 3 thì số oxi hóa của M trước cùng sau phản nghịch ứng không thay đổi vẫn là +3


Bài 4 (trang 89 SGK Hóa 10): Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây:

A. Sự thoái hóa một thành phần là lấy giảm electron của yếu tố đó, là khiến cho số oxi hóa của nguyên tố kia tăng lên.

B. Chất oxi hóa là chất thu electron, là chất cất nguyên tố mà lại số oxi hóa của nó tăng sau bội phản ứng.

C. Sự khử một nguyên tố là sự việc thu thêm electron cho nguyên tố đó, làm cho số oxi hóa của yếu tắc đó bớt xuống.

D. Hóa học khử là hóa học thu electron, là chất cất nguyên tố cơ mà số lão hóa của nó bớt sau phản nghịch ứng.

E. Tất cả đều sai

Lời giải:

Câu sai: B, D, E.

Câu đúng: A, C.

Bài 5 (trang 89 SGK Hóa 10): Hãy xác minh số oxi hóa của những nguyên tố:

– Nitơ vào NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

– Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

– Mangan vào MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

– Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

– sulfur trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Lời giải:

– Đặt x là lão hóa của nhân tố nitơ trong những hợp chất trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) + x + 3.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH4Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

– Cũng giải tương tự như như bên trên ta có:

Số thoái hóa của Cl trong:

*
*

Số thoái hóa của Mn vào :

*

Số oxi hóa của Cr trong :


*

Số thoái hóa của S trong :

*

Bài 6 (trang 89 SGK Hóa 10): cho thấy đã xảy ra sự oxi hóa cùng sự khử gần như chất nào trong số những phản ứng cố kỉnh sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

b) sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

Lời giải:

Sự oxi hóa cùng sự khử những chất trong phản ứng nuốm sau:

*

– Sự nhường electron của Cu được gọi là việc oxi hóa nguyên tử đồng: Cu0 → Cu2+ + 2e

– Sự dấn electron của ion bạc bẽo được gọi là sự khử ion bạc: Ag+ + 1e → Ag


*

– Sự dường electron của sắt được gọi là việc oxi hóa nguyên tử sắt: Fe0 → Fe2+ + 2e

– Sự dấn electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng: Cu2+ + 2e → Cu0

*

– Sự nhường electron của natri được gọi là việc oxi hóa nguyên tử natri: Na0 → Na+ + 2e

– Sự nhấn electron của ion hidro gọi là sự khử ion hiđro: 2H+ + 2e → H2

Bài 7 (trang 89 SGK Hóa 10): nhờ vào sự thay đổi số oxi hóa, tìm hóa học oxi hóa và chất khử trong số những phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

Lời giải:

Chất khử và chất oxi hóa trong các phản ứng sau là:

a)

*
: hóa học khử : H2, hóa học oxi hóa O2

b)

*
: KNO3 vừa là chất oxi hóa, vừa là hóa học khử.

c)

*

NH4NO2 vừa là chất oxi hóa, vừa là hóa học khử

d)

*

chất khử: Al, chất oxi hóa: Fe2O3

Bài 8 (trang 90 SGK Hóa 10): phụ thuộc vào sự thay đổi số oxi hóa, hãy cho thấy thêm vai trò các chất tham gia trong các phản ứng thoái hóa – khử sau:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3.

Lời giải:

Vai trò những chất trong số phản ứng lão hóa – khử sau là:


*

Chất khử

*
(trong HBr), chất oxi hóa Cl2

*

Chất khử Cu, hóa học oxi hóa

*
(trong H2SO4)

*

Chất khử

*
(trong H2S), hóa học oxi hóa
*
(trong HNO3)

*

Chất khử

*
(trong FeCl2), hóa học oxi hóa
*

Bài 9 (trang 90 SGK Hóa 10): cân nặng bằng những phương trình phản nghịch ứng oxi hóa – khử dưới đây bằng phương thức thăng bởi electron và cho biết thêm chất khử, chất oxi hóa sống mỗi bội phản ứng:

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO3

d) KClO3 → KCl + O2

e) Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O

Lời giải:

Cân bằng các phương trình làm phản ứng oxi hóa – khử:

*

*
*

*
*
*

Bài 10 (trang 90 SGK Hóa 10): hoàn toàn có thể điều chế MgCl2 bằng:

– làm phản ứng hóa hợp.

– bội phản ứng thế.

– phản ứng trao đổi.

Lời giải:

Điều chế MgCl2 bằng:

– làm phản ứng hóa hợp: Mg + Cl2 → MgCl2

– bội nghịch ứng thế: Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

– phản bội ứng trao đổi: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Bài 11 (trang 90 SGK Hóa 10): Cho gần như chất sau: CuO, hỗn hợp HCl, H2, MnO2.

a) chọn từng cặp trong số những chất đã cho để xẩy ra phản ứng oxi hóa – khử cùng viết phương trình phản nghịch ứng.

b) cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa cùng sự khử một trong những phản ứng hóa học nói trên.

Lời giải:

a) đầy đủ cặp chất xẩy ra phản ứng lão hóa – khử

*

b) Trong phản ứng (1):

– Nguyên tử hiđro nhịn nhường electron là chất khử, sự dường electron của H2 được gọi là sự oxi hóa nguyên tử hiđro.


– Ion Cu dìm electron, là hóa học oxi hóa. Sự thừa nhận electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng.

Trong bội phản ứng (2):

– Ion Clo nhịn nhường electron là chất khử. Sự nhịn nhường electron của Cl- được gọi là sự oxi hóa ion Clo.

– Ion Mn dìm electron là hóa học oxi hóa. Sự dấn electron của ion Mn được gọi là sự khử ion Mn.

Xem thêm: Dàn Ý Cảm Nhận Về Tình Bà Cháu Trong Bài Thơ Bếp Lửa Của Bằng Việt

Bài 12 (trang 90 SGK Hóa 10): phối hợp 1,39g muối FeSO4.7H2O trong hỗn hợp H2SO4 loãng. Mang đến dung dịch này chức năng với dung dịch KMnO4 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp KMnO4 tham gia phản ứng.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản nghịch ứng:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

*