a)(x^2 + 4x - y^2 + 4)(= (x^2 + 4x + 4) - y^2)(= (x + 2)^2 - y^2)(= (x + 2 - y)(x + 2 + y))b)(3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2)(= 3<(x^2 + 2xy + y^2) - z^2>)(= 3<(x + y)^2 - z^2>)(= 3(x + y - z)(x+ y+z))c)(x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2zt - t^2)(= (x^2 - 2xy + y^2) - (z^2 - 2zt + t^2))(= (x - y)^2 - (z - t)^2)(= <(x - y) - (z - t)>.<(x - y) + (z - t)>)(= (x - y - z + t)(x - y + z -t))
Bạn đang xem: Bài 48 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Xem đoạn phim bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tử khác • Giải bài xích 47 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích những đa thức... • Giải bài xích 48 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài 49 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính... • Giải bài xích 50 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học tập 8
bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
• Giải bài xích 47 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 48 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 49 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 50 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài Tập Dịch Việt - Anh Đơn Giản Có Đáp Án, Tập Dịch Việt Anh

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12