Bộ 40 bài tập trắc nghiệm chất hóa học lớp 11 bài bác 46: Luyện tập: Anđehit, xeton cùng axit cacboxylic tất cả đáp án tương đối đầy đủ các mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm chất hóa học 11.

Bạn đang xem: Bài tập andehit có đáp án


Trắc nghiệm hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Anđehit, xeton với axit cacboxylic

Bài giảng hóa học lớp 11 bài 46: Luyện tập: Anđehit, xeton với axit cacboxylic

Bài 1:Để trung hòa a mol axit cacboxylic A cần 2a mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn a mol A nhận được 3a mol CO2. A có công thức phân tử là

A. C3H4O2.

B. C3H6O2.

C. C6H10O4.

D. C3H4O4.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

nNaOH: nA= 2 : 1 → A gồm 2 đội COOH

nCO2:nA=3:1→A bao gồm 3 C

→ A là HOOC - CH2 - COOH (Công thức phân tử: C3H4O4)


Bài 2:Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom. Để trung hòa - nhân chính toàn 3,15 gam hỗn hợp X đề xuất 90 ml dd NaOH 0,5M. Nhân tố phần trăm khối lượng của axit axetic trong tất cả hổn hợp X là

A. 35,24%.

B. 45,71%.

C. 19,05%.

D. 23,49%.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Axit axetic: CH3COOH

Axit acrylic: CH2=CH-COOH

Axit propionic: C2H5COOH

- lúc cho tất cả hổn hợp axit công dụng với dung dịch Br2thì chỉ cóCH2=CH-COOH phản ứng

- Do các axit đều solo chức bắt buộc ta có:

nhh= nNaOH= 0,09.0,5 = 0,045 mol

Đặt số mol của CH3COOH và C2H5COOH theo thứ tự là a cùng b (mol)

+ mhh= 60a + 74b + 0,02.72 = 3,15 (1)

+ nhh= a + b + 0,02 = 0,045 (2)

Giải hệ (1) và (2) được a = 0,01 và b = 0,015

→%mCH3COOH=0,01.603,15.100%=19,05%


Bài 3:Cho 13,4 gam hỗn hợp X có hai axit no, 1-1 chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng công dụng với na dư, nhận được 17,8 gam muối. Trọng lượng của axit tất cả số nguyên tử cacbon thấp hơn có vào X là

A. 3,0 gam.

B. 4,6 gam.

C. 7,4 gam.

D. 6,0 gam.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Đặt phương pháp chung của nhị axit làCn¯H2n¯+1COOH

→mtăng=17.8-13.4=4.4 gam

→ Mtb = 13,4 : 0,2 = 67

→14n¯+46=67→n¯=1,5

Do 2 axit là đồng đẳng yêu cầu 2 axit là CH3COOH (x mol) và C2H5COOH (y mol)

Giải hệ nhh= x + y = 0,2 và mhh= 60x + 74y = 13,4 được x = y = 0,1

→mCH3COOH=6g


Bài 4: Cho 150 gam axit axetic tính năng với 161 gam ancol etylic gồm H2SO4đặc làm cho xúc tác. Lúc phản ứng xảy ra dứt thì có 60% lượng axit gửi thành este. Khối lượng este thu được sau thời điểm phản ứng kết thúc là:

A. 132 gam

B. 230 gam

C. 235 gam

D. 240 gam

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Do hiệu suất là 60% đề nghị số mol este là 2,5.60% = 1,5 mol

Khối lượng của este là 1,5.88= 132 g


Bài 5:Đốt cháy 4,09g tất cả hổn hợp A tất cả hai axit cacboxylic là đồng đẳng tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng của axit axetic fan ta thu được 3,472 lít khí CO2(đktc). Công thức cấu trúc của các axit trong các thành phần hỗn hợp là:

A.HCOOH cùng CH3COOH

B.CH3COOH với C2H5COOH

C.C2H5COOH cùng (CH3)2CHCOOH

D.C2H5COOH với CH3CH2CH2COOH.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

nCO2=0,155 mol

Hai axit cacboxylic sau đó cùng hàng đồng đẳng với axit axetic

→ axit no, đơn chức, mạch hở

Gọi phương pháp chung của nhì axit là Cn¯H2n¯O2(n ≥ 1)

→ nA=nCO2n¯=0,155n¯

MA=mAnA

→ 14n¯+32 =4,090,155n¯

→ n¯= 2,58

→ hai axit là CH3COOH với C2H5COOH


Bài 6: đến 3,6 gam axit cacboxylic no đơn chức X tác dụng hoàn toàn cùng với 500ml dung dịch có KOH 0,12M với NaOH 0,12M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Bí quyết phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C2H2O4.

C. C3H4O2.

D. C4H6O4.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

nKOH= nNaOH= 0,5.0,12 = 0,06 mol

BTKL:

mH2O= maxit+ mKOH+ nNaOH- mchất rắn

= 3,6 + 0,06.56 + 0,06.40 - 8,28 = 1,08g

=> nH2O= 0,06 mol.

Ta thấy nH2O(KOH, NaOH)

=> Axit bội nghịch ứng hết

=> naxit= nH2O= 0,06 mol

=> MX= 3,6/0,06 = 60 (CH3COOH)


Bài 7: đến 18,9 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 axit cacboxylic solo chức là đồng đẳng tiếp đến phản ứng trọn vẹn với 200ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y, chiếm được 31,8 gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Cách làm của hai axit vào X là:

A. C2H4O2và C3H6O2

B. CH2O2và C2H4O2

C. C3H4O2và C4H6O2

D. C3H6O2và C4H8O2

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

nNaOH= nKOH= 0,2 mol

Axit + NaOH, KOH → hóa học rắn + H2O

BTKL:

maxit+ mNaOH+ mKOH= mchất rắn+ mH2O

=> 18,9 + 0,2.40 + 0,2.56 = 31,8 + mH2O

=> mH2O= 6,3 gam

=> nH2O= 0,35 mol

Ta thấy: nH2ONaOH, KOH

=> Axit bội phản ứng hết

=> naxit= nH2O= 0,35 mol

Đặt bí quyết chung của 2 axit là RCOOH.

Mtb= R + 45 = 18,9 : 0,35 = 54 => R = 9

=> nhì axit là HCOOH với CH3COOH


Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức đề xuất vừa đầy đủ V lít O2 (đktc), nhận được 0,3 mol CO2 cùng 0,2 mol H2O. Quý giá của V là

A. 8,96.

B. 11,2.

C. 6,72.

D. 4,48.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Axit cacboxylic đối chọi chức

→ nO (axit) = 2n axit = 2.0,1 = 0,2 (mol)

Bảo toàn nhân tố O, ta có:

nO(axit)+2nO2=2nCO2+nH2O

→ 0,2 + 2.nO2= 2.0,3 + 0,2

→ nO2= 0,3 mol

→ VO2= 0,3.22,4 = 6,72 lít


Bài 9. Phương pháp chung của anđehit ko no, gồm một liên kết đôi, 1-1 chức, mạch hở là

A. CnH2nO.

B. CnH2n-2O.

C. CnH2n+2O.

D. CnH2n-4O.

Hiển thị lời giải

Bài 10. Khối lượng Ag chiếm được khi mang đến 0,1 mol CH3CHO bội phản ứng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, đun nóng là

A. 43,2 gam.

B. 21,6 gam.

C. 16,2 gam.

D. 10,8 gam.

Hiển thị câu trả lời

Bài 11: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X thu được số mol CO2 thông qua số mol H2O. Khi cho 1 mol X bội phản ứng cùng với lượng dư AgNO3 trong NH3 chế tác 4 mol Ag. Phương pháp của anđehit là

A. HCHO.

B. OHC-CHO.

C. CH3CHO.

D. C3H7CHO.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Khi cho một mol X bội phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3 sinh sản 4 mol Ag

→ X là HCHO hoặc anđehit 2 chức.

Đốt cháy hoàn toàn anđehit X chiếm được số mol CO2 thông qua số mol H2O

→ X là HCHO.


Bài 12: mang lại sơ đồ đưa hóa sau:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. A5có CTCT là HOOCCOOH.

B. A4 là 1 trong những đianđehit.

C. A2 là một trong điol.

D. A5là một điaxit.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

C2H4→Br2CH2Br−CH2Br →NaOHCH2OH−CH2OH→CuO,toOHC−CHO→Cu(OH)2NaOHNaOOC−COONa→H2SO4HOOC−COOH

PTHH:

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (A1)

CH2Br-CH2Br + 2NaOH →toCH2OH-CH2OH (A2) + 2NaBr

CH2OH-CH2OH + 2CuO →toOHC-CHO (A3) + Cu + 2H2O

OHC-CHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH →toNaOOC-COONa (A4) + 2Cu2O + 6H2O

NaOOC-COONa + H2SO4 →toHOOC-COOH (A5) + Na2SO4

B sai bởi A4 là muối bột của axit đicacboxylic


Bài 13: nhì đồng phân no, mạch hở, 1-1 chức có công thức phân tử C3H6O đềukhôngphản ứng với hóa học nào trong số chất sau đây?

A. HCN

B. Na

C. H2có Ni, to

D. Dung dịch AgNO3/NH3

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Hai đồng phân có CTPT C3H6O là CH3CH2CHO; CH3COCH3

Ta thấy cả hai hóa học này hồ hết không bội phản ứng được cùng với Na.


Bài 14: Số đồng phân cấu tạo là anđehit ứng với bí quyết phân tử: C4H8O; C5H10O, C6H12O theo thứ tự là:

A. 2, 4, 8

B. 1, 3, 7

C. 2, 3, 8

D. 2, 4, 7

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Đồng phân anđehit tương ứng với các CTPT:

+ C4H8O:

CH3CH2CH2CHO;

(CH3)2CH-CHO.

=> 2 đồng phân

+ C5H10O:

CH3CH2CH2CH2CHO;

(CH3)2CHCH2CHO;

CH3CH2CH(CH3)CHO;

(CH3)3CCHO.

=> 4 đồng phân

+ C6H12O:

CH3CH2-CH2-CH2-CH2-CHO;

CH3CH2-CH2-CH(CHO)-CH3;

CH3CH2-CH(CHO)-CH2-CH3;

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CHO

CH3-CH(CH3)-CH(CHO)-CH3;

OHC-C(CH3)2- CH2-CH3;

OHC-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3;

H3C-C(CH3)2-CH2CHO.

=> 8 đồng phân


Bài 15: cho các phát biểu về anđehit:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ bao gồm tính khử.

(b) Anđehit cùng hiđro sản xuất thành ancol bậc một.

(c) toàn bộ các anđehit tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 đun nóng số đông sinh ra Ag.

(d) Anđehit no, 1-1 chức có công thức tổng quát là CnH2nO.

(e) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

(a) sai, anđehit là hợp hóa học vừa bao gồm tính oxi hóa với tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, bởi vì anđehit no, đối kháng chức, mạch hở bao gồm công thức tổng quát là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn có phản ứng cùng vào team -CHO

Vậy gồm 2 tuyên bố đúng


Bài 16: có 4 hợp hóa học hữu cơ gồm công thức phân tử theo thứ tự là: CH2O, CH2O2, C2H2O3và C3H4O3. Số chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với hỗn hợp NaOH, vừa tất cả phản ứng tráng gương là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Có 3 hóa học vừa công dụng với NaOH và gồm phản ứng tráng gương là:

HCOOH (CH2O2);

OHC-COOH (C2H2O3);

OHC-CH2-COOH (C3H4O3)


Bài 17:Cho những chất sau đây: (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) C2H6,(5) HCOOCH=CH2, (6) CH3COONH4, (7) C2H4. Hàng gồm các chất nào tiếp sau đây đều được tạo ra từ CH3CHO bởi một phương trình phản bội ứng là:

A. 2, 5, 7

B. 2, 3, 5, 7

C. 1, 2, 6

D. 1, 2

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Các chất tạo thành được từ bỏ CH3CHO bởi 1 phương trình bội phản ứng là:

(1) CH3COOH,

(2) C2H5OH,

(6) CH3COONH4.

PTHH:

CH3CHO + Br2+ H2O →toCH3COOH + 2HBr

CH3CHO + H2 →Ni,toC2H5OH

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ 3H2O →toCH3COONH4+ 2Ag↓ + 2NH4NO3


Bài 18: cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH → C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH

Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO

A. chỉ biểu hiện tính oxi hoá

B. không biểu thị tính khử với tính oxi hoá

C. vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa biểu đạt tính khử

D. chỉ biểu lộ tính khử

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

=> C6H5CHO vừa có tính oxi hóa , vừa có tính khử


Bài 19: Dãy chất nào dưới đây gồm các chất làm mất màu dung dịch nước brom?

A. Axeton, axit fomic, fomanđehit

B. Etanal, propanon, etyl fomat

C. Propanal, axit fomic, etyl axetat

D. Etanal, axit fomic, etyl fomat

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

A loại vày axeton không phản ứng

B loại vì chưng propanon ko phản ứng

C loại vày etyl axetat không phản ứng

D đúng. Các chất: etanal (CH3CHO); axit fomic (HCOOH); etylfomat (HCOOC2H5) số đông chứa nhóm -CHO nên có chức năng làm mất màu hỗn hợp Br2.


Bài 20: X, Y, Z là các hợp chất mạch hở, bền gồm cùng bí quyết phân tử C3H6O. X công dụng được với mãng cầu và không có phản ứng tráng bạc. Y không chức năng được với mãng cầu nhưng gồm phản ứng tráng bạc. Z không tác dụng được với mãng cầu và không có phản ứng tráng bạc. Những chất X, Y, Z theo thứ tự là:

A. CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH.

B. CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH.

C. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO.

D. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

+ (X) tác dụng với Na

=> có đựng nhóm -OH

=>(X) là CH2=CHCH2OH

+ (Y)có phản ứng tráng bạc

=> có chứa nhóm -CHO

=> (Y) là CH3CH2CHO

+ (Z) không tác dụng với Na, ko có phản ứng tráng bạc

=> (Z) là xeton no, solo chức, mạch hở hoặc ete không no đối kháng chức mạch hở

=> (Z) là CH3-CO-CH3 hoặc CH2=CH-O-CH3

Quan cạnh bên thấy phương án D thỏa mãn.


Bài 21: chất X bằng một làm phản ứng tạo thành C2H5OH cùng từ C2H5OH bằng một phản nghịch ứng tạo nên chất X. Trong những chất C2H2, C2H4, C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, C2H5ONa, C6H12O6 (glucozơ), C2H5Cl. Số chất phù hợp với X là

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Có 5 chất tương xứng với X là: C2H4; CH3CHO; CH3COOC2H5; C2H5ONa; C2H5Cl.

PTHH:

1. C2H4 + H2O →H+,toC2H5OH

C2H5OH →H2SO4 dac,170oCC2H4 + H2O

2. CH3CHO + H2 →Ni,toC2H5OH

C2H5OH + CuO →toCH3CHO + Cu + H2O

3. CH3COOC2H5 + NaOH →toCH3COONa + C2H5OH

C2H5OH + CH3COOH ⇄H2SO4 dac,toCH3COOC2H5 + H2O

4. C2H5ONa + HCl → C2H5OH + NaCl

C2H5OH + mãng cầu → C2H5ONa + 0,5H2

5. C2H5Cl + NaOH →toC2H5OH + NaCl

C2H5OH + HCl →toC2H5Cl + H2O


Bài 22: đến 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3(dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A. CH2O.

B. C2H4O.

C. C2H2O2.

D. C3H4O.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

nAg= 0,6 mol.

Ta có sơ đồ:

X → 2kAg

0,3/k ← 0,6

MX=8,70,3/k=29k→k=2,MX=58

Vậy X là anđehit 2 chức OHC-CHO


Bài 23:Hiđro hóa hoàn toàn 2,9 gam một anđehit A được 3,1 gam ancol. A có công thức phân tử là

A. CH2O.

B. C2H4O.

C. C3H6O.

D. C2H2O2.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

BTKL:

mH2= 3,2 - 2,9 = 0,2g

=> nH2= 0,1 mol

Ta có: Anđehit + kH2→ancol

0,1/k ← 0,1

=> MA = 2,9 : (0,1/k) = 29k

=>k = 2; MA= 58 (OHC-CHO)

Vậy phương pháp phân tử của A là C2H2O2.


Bài 24:Hỗn hợp A chứa 0,1 mol anđehit fomic với 0,15 mol anđehit axetic. Cho hỗn hợp A phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nấu nóng thu được m gam Ag. Quý giá của m là:

A. 86,4 gam.

B. 54,0 gam.

C. 75,6 gam.

D. 108 gam.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Ta có:

HCHO →+AgNO3/NH34Ag;

CH3CHO →+AgNO3/NH32Ag

=> nAg = 4nHCHO + 2nCH3CHO

= 4.0,1 + 2.0,15 = 0,7 mol

=> mAg = 0,7.108 = 75,6 gam


Bài 25:Cho 0,125 mol anđehit mạch hở X phản nghịch ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 27 gam Ag. Phương diện khác, hiđro hoá trọn vẹn 0,25 mol X yêu cầu vừa đủ 0,5 mol H2. Dãy đồng đẳng của X tất cả công thức bình thường là

A. CnH2n+1CHO (n ≥ 0).

B. CnH2n-1CHO (n ≥ 2).

C. CnH2n-3CHO (n ≥ 2).

D. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0).

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

nAg: nX= 2 : 1

=> X chứa 1 nhóm mang đến (X không giống HCHO)

nH2: nX= 2 : 1

=> X là anđehit 1-1 chức, có 1 liên kết pi C=C, mạch hở.

Vậy X thuộc dãy đồng đẳng anđehit đối kháng chức, mạch hở, ko no (có 1 links C=C)

Vậy X có dạng CnH2n-1CHO (n≥ 2)


Bài 26:Cho hỗn hợp khí X bao gồm HCHO với H2đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y tất cả hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì nhận được 11,7 gam H2O cùng 7,84 lít khí CO2(ở đktc). Tỷ lệ theo số mol của H2trong X là

A. 35,00%

B. 65,00%

C. 53,85%

D. 46,15%

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Ta thấy, số mol của các nguyên tố vào X, Y là giống nhau

=> Đốt Y cũng giống như đốt X.

BTNT cacbon:

nCO2= 0,35 mol = nHCHO

BTNT hidro:

nH2O= 0,65 mol = nHCHO+ nH2

=> nH2= 0,65 - 0,35 = 0,3 mol

%nH2=0,30,3+0,35.100%= 46,15%


Bài 27:Cho cất cánh hơi hết 5,8 gam một hợp hóa học hữu cơ X nhận được 4,48 lít hơi X làm việc 109,2oC cùng 0,7 atm. Còn mặt khác khi đến 5,8 gam X phản ứng của AgNO3/NH3dư tạo thành 43,2 gam Ag. Công thức phân tử của X là

A. C2H2O2.

B. C3H4O2.

C. CH2O.

D. C2H4O2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

nX= PV/RT

= 0,7.4,480,082.(273+109,2)= 0,1 mol

⇒ MX = 5,80,1=58

Lại tất cả tỉ lệ: nAg : nX= 4 : 1

=> X là anđehit 2 chức (Loại HCHO vì chưng M = 30)

Mặt khác: MX = 58

=> X là OHC-CHO.

Vậy bí quyết phân tử của X là C2H2O2.


Bài 28:X là hỗn hợp gồm 2 anđehit đồng đẳng liên tiếp. đến 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3được 25,92 gam bạc. Tỷ lệ số mol anđehit có số cacbon nhỏ rộng trong X là

A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 75%

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

nAg = 25,92 : 108 = 0,24 mol

Ta thấy nAg: nX= 2,4

=> X cất HCHO (x mol) và CH3CHO (y mol)

+ nhh = x + y = 0,1

+ nAg = 4x + 2y = 0,24

Giải hệ được x = 0,02 với y = 0,08

=> %nHCHO = 0,020,02+0,08.100% = 20%


Bài 29:Oxi hóa 1,76 gam một anđehit đơn chức được 2,4 gam một axit tương ứng. Anđehit đó là

A.HCHO.

B. CH3CHO.

C. C2H5CHO.

D.

Xem thêm: Top 10 Bvs Là Gì, Nghĩa Của Từ Bvs, Giải Oan Cho Băng Vệ Sinh

C3H7CHO.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Đặt công thức của anđehit là RCHO

Phương trình phản nghịch ứng:

Số mol O2phản ứng

x = (2,4-1,76):32 = 0,02 mol

Khối lượng mol của RCHO là:

R + 29 = 1,76 : (0,02.2) = 44

⇒ R = 15 (R là CH3)


Bài 30: đến 0,04 mol một hỗn hợp X tất cả CH2=CH-COOH, CH3COOH với CH2=CH-CHO phản ứng toàn diện với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Phương diện khác, để th-nc 0,04 mol X phải dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75M. Cân nặng của CH2=CH-COOH vào X là

A. 0,72 gam

B. 1,44 gam

C. 2,88 gam

D. 0,56 gam

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

nBr2= 6,4 : 160 = 0,04 mol

nNaOH = 0,04.0,75 = 0,03 mol

Đặt số molCH2=CH−COOH   x (mol)CH3COOH     y   (mol)CH2=CH−CHO     z   (mol)

Tổng số mol láo hợp:

x + y + z = 0,04 mol (1)

CH2=CH-COOH với CH2=CH-CHO bội phản ứng được với dung dịch brom

→ x + 2z = 0,04 (2)

NaOH gia nhập phản ứng trung hòa với CH2=CH-COOH, CH3COOH

→ x + y = 0,03 (3)

Giải hệ (1), (2), (3) suy ra:x=0,02y=0,01z=0,01

→ mCH2=CH−COOH= 0,02.72 = 1,44 gam


Các thắc mắc trắc nghiệm hóa học lớp 11 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Ancol bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Phenol gồm đáp án

Trắc nghiệm Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol cùng phenol tất cả đáp án

Trắc nghiệm Anđehit - xeton tất cả đáp án

Trắc nghiệm Axit cacboxylic gồm đáp án


Tham khảo các loạt bài bác Trắc nghiệm lớp 11 khác:


1 456 lượt xem
cài đặt về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

reviews
liên kết
chế độ
liên kết