Hôm nay chúng tôi xin reviews tới quý độc giả một nhiều loại câu điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại. Câu đk loại 2 y như câu đk loại 1. Đều miêu tả một giả định về tương lai, về tác dụng của hành động trong tương lai. Tuy nhiên trong điều kiện loại 2, đk đó hết sức khó xảy ra hoặc là không lúc nào có thật. Bài viết này sẽ bao quát về Câu đk loại 2- Công thức, biện pháp dùng, bài bác tập áp dụng.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện LOẠI 2


Ý nghĩa câu điều kiện loại 2

– giống như như câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 cũng trở thành nghĩ về sau này nhưng tác dụng sẽ không xẩy ra hoặc rất nặng nề xảy ra. Tất cả nghĩa là, câu đk loại 2 là câu đk thể hiện nay ước muốn mà bản thân quan trọng làm được.

Công thức ( cấu trúc) câu điều kiện loại 2

If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Example:

– If you went lớn bed earlier you wouldn’t be so tired.( nếu như bạn đi ngủ sớm các bạn sẽ không bị mệt.)- thực tiễn bạn dường như không đi ngủ sớm, và bạn hiện giờ đang bị mệt với điều bạn mong muốn không thể làm được)

– If it rained, you would get wet.( nếu như trời mưa, bạn sẽ bị ướt)- Thực tế bên ngoài trời không tồn tại mưa

Lưu ý câu đk loại 2

Lưu ý 1:

Trong câu đk loại 2, đụng từ của mệnh đề if chia ở (past subjunctive). Động từ bỏ của mệnh đề chính chia sống tương lai trong thừa khứ(Future in the past).

Riêng động từ “to be” thì sử dụng “were” cho tất cả các ngôi.Động từ trong mệnh đề chính ở sau này trong thừa khứ(Future in the past): would

Example: 

– If the weather wasn’t so bad, we would go lớn the park. (But the weather is bad so we can’t go.)( nếu như thời tiết không quá tệ, họ sẽ đi mang đến công viên)- Nhưng thực tiễn thời huyết thì tệ vì thê chúng ta không thể đi.

Lưu ý 2: giải pháp ghi ghi nhớ nhanh

– Ở các trung tâm anh ngữ những thầy cô giáo hay sử dụng cách ghi nhớ cấp tốc như sau:

Câu đk loại 2 = Câu điều kiện loại 1 thụt lùi một thì
Simple present → Past subjunctive/ Simple Past
Will + V_inf → Would + V_inf
Lưu ý 3:

– hoàn toàn có thể dùng “Would be V_ing” thay thế sửa chữa cho “Would + V_inf” để dìm mạnh hành vi đang diễn raEx: If I were in my company, I would be working now. (Nếu hiện thời tôi ở công ty của tôi, thì tôi sẽ đang làm việc)

Lưu ý 4: Đảo ngữ câu điều kiện loại 2


Were + S +(not) + to_inf

Ex:If they offered you the job, would you accept?→ Were they to lớn offer you the job, would you accept?( ví như họ ý kiến đề nghị bạn một công việc, chúng ta có đồng ý không?)

She would hurt herself if she fell.→Were she khổng lồ fall, she would hurt.( giả dụ cô ấy ngã, thì cô ấy sẽ ảnh hưởng đau.)

Lưu ý 4: Were có thể được dùng gắng cho was (với các chù từ Ị, he, she, it) vào mệnh đề if nhất là trong mịnh đề “If I were you”If Tom were rich, he would have a car. (Nếu Tom nhiều có, anh ấy sẽ mua một chiếc xe ô tô.)
*
If Tom were rich, he would have a carI’d go out if it weren’t raining. (Giá như trời ko mưa thì tôi vẫn di chơi)If I were you, I would accept the invitation. (Nếu tôi là anh, tôi sẽ gật đầu đồng ý lời mời của họ)Lưu ý 5: Không dùng would vào mệnh đề điều kiện (if-clause)If I ate cake, I’d get fat. (Nếu tôi ân bánh, tôi sẽ bị mập.)

Nhưng would hoàn toàn có thể được dùng trong mênh đề if khi họ đưa ra lời yêu thương cầu.

If you’d like to come this way, the doctor will see you now.(Vui long đi lối này, bác bỏ sĩ đã khám cho bà.)

Biến thể câu đk loại 2

1. Trở nên thể ngơi nghỉ mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

– Could cùng might cũng rất có thể được cần sử dụng trong mệnh đề chính để nói đến khả năng có thể xảy ra.

Example:

If she had a camera, she could take some photos.(Giá như nỗ lực máy ảnh, cô ấy rất có thể chụp vài ba tấm hình.)If Rachel worked harder, she might do even better than at her study.(Giá như Rachel học chăm hơn thỉ kết rubi học tập của cô ấy cố gắng thể còn tốt hơn nữa.)

2. Phát triển thành thể ở mệnh đề If

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Example:If you were working, I wouldn’t bother you. (Nếu bạn đang bận thao tác làm việc tôi sẽ không làm phiền bạn đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Example:

If he hadn’t called me last night, I couldn’t get up early.( nếu tối qua anh ấy không hotline tôi, thì tôi không thể dậy mau chóng được.)

Bài tập câu đk loại 2

1. Ngừng các bài bác tập dưới sử dụng câu đk loại 2(Complete the sentences with the verbs in brackets.)

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More miễn phí time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have lớn meet my business partner. But if I ………………………… some time to spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me khổng lồ pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án

If I had more không lấy phí time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time khổng lồ spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

2. Bài bác tập viết lại câu áp dụng câu điều kiện loại 2

Ví dụ:My car is out of order. I won’t drive you there.If my oto wasn’t out of order, I would drive you there._______________________________________________________

I don’t know his address. I can’t contact him.If I ………………………… his address, I could contact him.He is ill. He can’t go skiing.If he wasn’t ill, he ……………………… skiing.He doesn’t like tomatoes. He won’t eat the salad.If he …………………….. Tomatoes, he would eat the salad.I travel on my own because I speak English.I wouldn’t travel on my own if I ……………………………………. English.We don’t have enough room in our house. You can’t stay with us.If we …………………. Enough room in our house, you could stay with us.You aren’t lucky. You won’t win.If you were lucky, you ……………………………… .I go lớn bed early because I work so hard.I wouldn’t go to bed early if I …………………………………. So hard.I am eighteen. I can vote.If I ……………………. Eighteen, I couldn’t vote.Go lớn Corfu. You may lượt thích it.If you went khổng lồ Corfu, you ……………………………… it.You’ll manage it. Don’t panic.You would manage it if you ………………………………………. .

Đáp án:

If I knew his address, I could tương tác him.If he wasn’t ill, he could go skiing.If he liked tomatoes, he would eat the salad.I wouldn’t travel on my own if I didn’t speak English.If we had enough room in our house, you could stay with us.If you were lucky, you would win.I wouldn’t go khổng lồ bed early if I didn’t work so hard.If I wasn’t | weren’t eighteen, I couldn’t vote.If you went khổng lồ Corfu, you might lượt thích it.You would manage it if you didn’t panic.

3. Chấm dứt các câu sau với cồn từ gợi nhắc trong ngoặc

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More không tính tiền time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have khổng lồ meet my business partner. But if I ………………………… some time lớn spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me lớn pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án:

If I had more free time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time lớn spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

4. Tất cả một lỗi sai trong mỗi câu. Đánh dấu và viết câu trả lời đúng ngay bên cạnh-sử dụng câu điều kiện loại 2

Ví dụ:If you helped me, we will finish in time. Would finish_______________________________________________________________________________________I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at home if I’m not ill. _______________If my mum was younger, she studied at university. _______________I can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. _______________I don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. _______________If you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behaviour. _______________Paul is unemployed. He would be happier if he founded a job. _______________He doesn’t want to vì chưng the exam. But he could enter university if he’d pass it. _______________I don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. _______________They wouldn’t travel to lớn Egypt if they can’t stand hot weather. _______________If I were you, I should listen to lớn your parents. _______________

Đáp án:

I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at trang chủ if I’m not ill. I wasn’t | weren’tIf my mum was younger, she studied at university. would studyI can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. hadI don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. I spokeIf you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behavior. weren’tPaul is unemployed. He would be happier if he founded a job. foundHe doesn’t want to bởi vì the exam. But he could enter university if he’d pass it. he passedI don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. I’d textThey wouldn’t travel to Egypt if they can’t stand hot weather. couldn’t standIf I were you, I should listen to your parents. would listen

5. Bài tập viết lại câu sử dụng câu điều kiện loại 2

What would you wish if you ………………. Three wishes?□ have □ hadTim ……………………………………… if he asked for a pay-rise.□ wouldn’t be fired □ wasn’t firedSuppose you had to marry Rachel, what ………………………………… first?□ would you vì □ you would doI wouldn’t accept the job on condition that I ……………………………………………. Very early.□ had to get up □ would have to get upIf we …………… a TV set, we could watch the Olympic games.□ buy □ boughtHe’d go with us in case we …………………………… help.□ needed □ would needIf the flowers were dry, ………………………………….. Them?□ will you water □ would you waterWe would deliver the parcel today on condition that you ……………….. Extra charge.□ paid □ payedWe would support your project provided that you ………………………… it till the end of this year.□ finished □ finishIf you gave me your address, I ………………….. Send someone to lớn have a look at it.□ will be able □ could

Đáp án:

What would you wish if you had three wishes?Tim wouldn’t be fired if he asked for a pay-rise.Suppose you had to marry Rachel, what would you vày first?I wouldn’t accept the job on condition that I had to lớn get up very early.If we bought a TV set, we could watch the Olympic games.He’d go with us in case we needed help.If the flowers were dry, would you water them?We would deliver the parcel today on condition that you paid extra charge.We would support your project provided that you finished it till the kết thúc of this year.If you gave me your address, I could send someone khổng lồ have a look at it.

6. Sử dụng những từ gợi ý để xong các câu đk lại 2

Ví dụ:I’d play with you ………………………………………………………………………help me | with the housework | you | ifI’d play with you if you helped me with the housework._____________________________________________________

I wouldn’t go there ………………………………………………. .be | I | if | you……………………………………………………………………., we’d catch an express train.to Paris | have | suppose | to lớn travel | we……………………………………………………………. If you didn’t commit it?a crime | you | to | admitJim would be happier ……………………………………………………………….. .you | about it | if | not tell himIf you won this match, ………………………………………………………………….?win | you | the tournamentWe should take some coins …………………………………………………………………….need | in case | a trolley | we | in the shop…………………………………………………………………………….. If it were cloudy?go | we | to lớn the beachWe wouldn’t mind your marriage ………………………………………………………………..get married | in church | you | on condition thatSuppose I wanted to lớn renovate the house, ……………………………………………………………………?a hand | give me | youWhat would you vày ……………………………………………………………………………………?back | he | the money | not give you | if

Đáp án:

I wouldn’t go there if I were you.Suppose we had to travel lớn Paris, we’d catch an express train.Would you admit khổng lồ a crime if you didn’t commit it?Jim would be happier if you did not tell him about it.If you won this match, would you win the tournament?We should take some coins in case we needed a trolley in the shop.Would we go lớn the beach if it were cloudy?We wouldn’t mind your marriage on condition that you got married in church.Suppose I wanted khổng lồ renovate the house, would you give me a hand?What would you vị if he didn’t give you the money back?

7. Bài bác tập chia động từ sử dụng câu đk loại 2

1. It’s Monday today, but if it ___________________ (be) Saturday, I ______________________ (go) lớn the beach.2. I don’t have any money now, but if I ___________________ (have) some, I _________________ (lend) it khổng lồ you.3. I have lớn work tomorrow, but if I ___________________ (be) free, I ___________________ (go) shopping with you.4. Amy can only speak one language, but if she ________________ (can) speak two languages, she___________________ (apply) for a job at the Multicultural Center.5. Sue doesn’t know how to knit. If she ___________________ (know) how to lớn knit, she ____________________ (make)a sweater for you for your birthday.6. I don’t own a pair of skis. If I ________________ (have) skis, I __________________ (go) skiing with you tomorrow.7. I can’t understand what he’s saying. If he ___________________ (speak) more clearly, I ____________________(understand) more.8. We are not going khổng lồ buy that house, but if it ______________________ (be) a little cheaper, we____________________ (buy) it.9. He is not going to lớn pass his exam. If he ______________________ (study) harder, he _____________________ (pass).10. John has a lot of oto accidents. If he _____________________ (drive) more carefully, he _______________________(have) fewer accidents.11. Beth eats a lot of junk food. If she _____________________ (eat) healthier food, she ____________________ (lose)weight.12. Robert smokes a lot. If he ______________________ (quit) smoking, his cough _______________ (get) better.13. Frank is always tired. If he _____________________ (go) to bed earlier every night, he ______________________(feel) much better.

Xem thêm: Bùng Nổ Dân Số Thế Giới Xảy Ra Khi Nào Nêu Nguyên Nhân Hậu Quả Và Phương Hướng Giải Quyết

8. Lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất thực hiện câu điều kiện loại 2

1. If I were hungry, I __________________________ a sandwich.a) makeb) will makec) would make2. I would buy a new car if I __________________________ more money.a) hadb) havec) will have3. If he __________________________ his homework everyday, he would get better marks.a) doesb) didc) will do4. If our parents were here, they __________________________ us what lớn do.a) toldb) would tellc) tell5. I would help her if she __________________________ me.a) will askb) askedc) asks6. If I found a $20 dollar bill on the street, I __________________________ it.a) will keepb) keptc) would keep7. I __________________________ to lớn your tiệc ngọt on Saturday if I didn’t have to lớn work.a) cameb) would comec) will come8. I would điện thoại tư vấn them if I __________________________ their telephone number.a) knewb) knowc) will know

Bài viết bên trên của công ty chúng tôi với đang khái quát tất cả kiến thức liên quan cấu tạo câu đk loại 2 – Công thức, bí quyết dùng, bài xích tập vận dụng từ cơ phiên bản đến nâng cao. Công ty chúng tôi rất hy vọng nhận được hầu hết đóng góp chủ ý quý báu từ quý thầy cô và các bạn học sinh sinh viên.