Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một kết cấu đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh. Thắc mắc đuôi được sử dụng phổ biến trong các đề thi tiếng Anh với cả trong giao tiếp hằng ngày. Chính vì vậy trong bài viết này, chungcutuhiepplaza.com vẫn tổng hợp những dạng bài bác tập thắc mắc đuôi tương đối đầy đủ nhất. Hy vọng các bạn sẽ dễ dàng đoạt được được phần ngữ pháp về câu hỏi đuôi.

Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi đuôi


I. Triết lý về thắc mắc đuôi

1. Định nghĩa thắc mắc đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một thắc mắc ngắn, được đi cùng sau câu nai lưng thuật để bạn có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng thắc mắc dạng Yes/No Question.

*
*
*
Bài tập về thắc mắc đuôi

Bài tập 1

Điền thắc mắc đuôi phù hợp và các câu sau

She’s from a small town in China, …. ?He’s still sleeping, …. ?We’re late again, …. ?I’m not the person with the tickets, …. ?You do go lớn school, …. ?The weather is really bad today, …. ?Let’s go for a walk, …. ?They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?We won’t be late, …. ?John’s a very good student, …. ?

Bài tập 2

Tìm và sửa lỗi sai trong các câu bên dưới đây

Minh isn’t listening khổng lồ music, isn’t he?He couldn’t vày her a favour, couldn’t he?I’m late to this meeting, am not I?Let’s go out for a walk, will we?Turn off the fans before going out, will you?Don’t forget to repair this car, won’t you?That is his cat, is it?Na should pass her kiểm tra tomorrow, should she?Read my book, will you?After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3

Điền thắc mắc đuôi thích hợp vào chỗ trống

Nobody called, …. ?She doesn’t work in a hotel, …. ?They will wash the car, …. ?We live in a tiny flat, …. ?We must lock the doors, …. ?David and Julie don’t take Chinese classes, …. ?I often come trang chủ late, …. ?I’m right, …. ?She doesn’t cook very often, …. ?So you bought a car, …. ?

Bài tập 4

Chọn giải đáp đúng nhất

A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

A. This house is very beautiful. It’s very expensive, isn’t it?

B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?

C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?

A. You couldn’t lend his friends any money, could you?

B. You couldn’t lend his friends some money, could you?

C. You couldn’t lend his friends any money, couldn’t you?

A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

A. Don’t stay at home alone, vì chưng you?

B. Don’t stay at trang chủ alone, will you?

C. Don’t stay at home alone, won’t you?

A. I seldom go khổng lồ bed before 11 a.m, do I?

B. I seldom go to lớn bed before 11 a.m, don’t I?

C. I seldom go to lớn bed before 11 a.m, do you?

A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập 5

1. I am right, _____?

A. Am not I B. Don’t I C. Aren’t I D. Am I

2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?

A. Does it B. Did it C. Doesn’t it D. Didn’t it

3. Let’s go to lớn the seaside, __________ ?

A.do you B. Shall we C. Vày we D. Will you

4. Everything was cheap then, __________?

A. Wasn’t it B. Weren’t they C. Isn’t it D. Aren’t they

5. You have tea for breakfast, __________ you?

A. Haven’t B. Don’t C. Won’t D have

6. He seldom goes fishing, __________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

7. He used to lớn sell traditional handicrafts, __________?

A. Hasn’t he B. Didn’t he C. Doesn’t he D. Wasn’t he

8. She had to bởi vì the shopping for her neighbor, __________ she?

A. Didn’t B. Hadn’t C. Does D. Isn’t

9. Linda never goes to school late, __________ she ?

A. Does B. Doesn’t C. Will D. Won’t

`0. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. Have they B. Haven’t they C. Do they D. Don’t they

11. He isn’t going to like this, ______?

A. Didn’t he B. Did he C. Won’t he D. Is he

Bài tập 6

Điền thắc mắc đuôi thích hợp vào vị trí trống.

We must communicate with you by means of e-mail or chatting, __________ ?Nobody liked the play, __________ ?She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?The area was evacuated at once, __________ ?She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?It never works very well, __________ ?Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?Neither of them offered to lớn help you, __________ ?He ought lớn have made a chú ý of it, __________ ?There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Bài tập 7

Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?That isn’t Bill driving, ____________ ?Nothing went wrong, ____________ ?There used to lớn be trees here, ____________ ?This won’t take long, ____________ ?Don’t touch that button, ____________ ?I’m not too late, ____________ ?Not a very good film, ____________ ?Somebody wanted a drink, ____________ ?They think he’s funny, ____________ ?The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

Bài tập 8

Lựa chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D

1. Your brother’s here, ____?

A. Is he

B. Are he

C. Isn’t he

D. Aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ____?

A. Was she

B. Is she

C. Wasn’t she

D. Was Mary

3. Susan doesn’t like oysters, ____?

A. Did she

B. Does she

C. Doesn’t she

D. She does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, ____?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

5. That was Ann on the phone, ____?

A. Was it

B. Was that

C. Wasn’t that

D. Wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ____?

A. Did Tom

B. Did he

C. Bởi vì Tom

D. Does he

7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, __________?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

8. Study after study has shown that nature improves human health & well-being, ______?

A. Has it

B. Hasn’t it

C. Doesn’t it

D. Does it

9. I’m not old enough to understand the master plan of our đô thị by 2050, __________?

A. Am I

B. Am not I

C. Aren’t I

D. Are you

10. Nobody likes the play, ____?

A. Vì they

B. Don’t they

C. Didn’t they

D. Did they

Đáp án

Đáp án bài xích 1isn’t sheisn’t hearen’t weam Idon’t you?isn’t itshall weare theywill weisn’t heĐáp án bài xích tập 2isn’t -> is (câu trước dùng dạng phủ định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)couldn’t -> could (câu trước cần sử dụng dạng lấp định nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng khẳng định)am not I -> aren’t you (trường hợp quan trọng của thắc mắc đuôi)will we -> shall we (trường hợp đặc biệt của thắc mắc đuôi)will -> won’t (trường hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)won’t -> will (trường hợp quan trọng của thắc mắc đuôi)is -> isn’t (câu trước dùng dạng xác định nên câu hỏi đuôi dùng dạng bao phủ định)should -> shouldn’t (câu trước dùng dạng xác minh nên câu hỏi đuôi sử dụng dạng tủ định)will -> won’t (trường hợp đặc biệt quan trọng của thắc mắc đuôi)should -> shouldn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng lấp định)Đáp án bài xích tập 3did theydoes shewon’t theydon’t wemustn’t wedo theydon’t Iaren’t I?does shedidn’t youĐáp án bài bác tập 4Chọn B (câu trước dùng dạng xác định nên câu hỏi đuôi dùng dạng bao phủ định)Chọn A (câu trước sử dụng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng phủ định)Chọn A (câu trước cần sử dụng dạng tủ định nên thắc mắc đuôi dùng dạng khẳng định)Chọn C (Let’s + Vinf, shall we? – ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)Chọn B (Don’t + Vinf, will you? – ngôi trường hợp đặc trưng của câu hỏi đuôi)Chọn A (seldom là dạng lấp định nên thắc mắc đuôi nghỉ ngơi dạng khẳng định)Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – ngôi trường hợp đặc trưng của câu hỏi đuôi)Đáp án bài tập 5 CCCAAABAABDĐáp án bài xích tập 6mustn’t wedid theycouldn’t shewasn’t ithasn’t shedoes itdidn’t hedid theyshouldn’t hewon’t thereĐáp án bài bác tập 7shall weis itdid itdidn’t therewill itwill youaren’t Iis itdidn’t theydon’t theywas itĐáp án bài bác tập 8CABADBACCA

III. Tổng hợp 100 bài tập câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ Anh

chungcutuhiepplaza.comsẽ chia sẻ “100 bài tập trắc nghiệm thắc mắc đuôi (tag questions) giờ Anh tất cả đáp án“. Tư liệu ôn luyện lí thuyết về câu hỏi, những dạng đặc biệt quan trọng tag questions được sắp xếp từ cơ phiên bản đến nâng cao, với các dạng như câu hỏi đuôi cùng với must, may, need, have to, should,…

Tải miễn tổn phí tài liệu TẠI ĐÂY

Bài viết đã cung ứng cho các bạn kiến thức tổng quan liêu về câu hỏi đuôi.

Xem thêm: Trên Mặt Nước Có Hai Nguồn Sóng Giống Nhau A Và B Cách Nhau 12Cm

Đặc biệt chungcutuhiepplaza.com vẫn tổng đúng theo hơn 100 bài xích tập về câu hỏi đuôi từ cơ phiên bản đến nâng cao để các bạn luyện tập. Chúc các bạn học tập thiệt tốt!