*

*

Lớp 12
hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
Chương 1 : Nguyên tử Chương 2: Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học Chương 3 : liên kết hóa học Chương 4 : phản bội ứng OXH - Khử Chương 5 : nhóm Halogen Chương 6 : Oxi - lưu huỳnh Chương 7 : tốc độ phản ứng và thăng bằng hóa học tập

Câu hỏi 1 : Hoà tung 0,54 g sắt kẽm kim loại R gồm hoá trị n không đổi trong 100 ml dd H2SO4 0,4 M . Để trung hoà lượng H2SO4 dư đề xuất 200 ml dd NaOH 0,1 M. Vậy hoá trị n và sắt kẽm kim loại R là :

A n = 2, ZnB n = 2, Mg.C n = 1, K.D n = 3, Al. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Đổi số mol: nNaOH = 0,2.0,1 = 0,02 (mol); nH2SO4 bđ = 0,1.0,4 = 0,04 (mol)

Phản ứng trung hòa - nhân chính H2SO4 dư

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O (1)

(mol) 0,01 ← 0,02

Theo PTHH (1): (n_H_2SO_4, = frac12.n_NaOH = frac12.0,02 = 0,01;(mol) o n_H_2SO_4pu = 0,04 - 0,01 = 0,03,(mol))

2R + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2↑

(mol) (frac0,06n)← 0,03

→ (Ta,co:n_R.M_R = m_R Rightarrow frac0,06n.M_R = 0,54 Rightarrow ) MR = 9n

Chạy quý hiếm n = 1, 2,3 thì thấy tại n = 3 thì MR = 27 (Al) thỏa mãn

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 2 : cho 11,2 gam fe kim loại tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 loãng dư, thu được hỗn hợp X và khí H­2. Khối lượng dung dịch H2SO4 tăng hay bớt so với lúc đầu bao nhiêu gam?

A bớt 10,8gB Tăng 10,8gC Tăng 10,2 gamD bớt 10,2 gam

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- khối lượng dung dịch biến hóa = khối lượng chất cung ứng – khối lượng chất bay ra ngoài

- ∆m = mFe - mkhí; viết PTHH, tra cứu số mol và khối lượng H2.

Bạn đang xem: Bài tập h2so4

- trường hợp ∆> 0 thì cân nặng dung dịch tăng, ∆

Lời giải chi tiết:

(n_Fe = frac11,256 = 0,2,(mol))

PTHH: fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

(mol) 0,2 → 0,2

Theo PTHH: nH2 = nFe = 0,2 (mol)

→ ∆mdung dịch = (m_Fe - m_H_2 = 11,2 - 0,2.2 = 10,8(gam))

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 3 : Hòa tan trọn vẹn 5,1 gam hỗn hợp kim loại Mg với Al bằng dung dịch H2SO4 loãng, thấy bay ra 5,6 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thu được từng nào gam muối sunfat khan?

A 38,1 gam.B 29,1 gam.C 46,2 gam.D 36,5 gam.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Cách 1:

- Giải hệ phương trình với nhị ẩn là số mol của hai kim loại.

- Viết PTHH, search số mol và khối lượng muối theo số mol nhị kim loại.

Cách 2: sử dụng bảo toàn khối lượng:

nSO42-(muối) = nH2 = ? (mol)

mmuối = mKL + mSO42- = ?


Lời giải đưa ra tiết:

(n_H_2 = frac5,622,4 = 0,25,(mol))

Đặt nAl = x; nMg = y

→ mhh = 27x + 24y = 5,1 (1)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ (1)

x → (fracx2) → (frac32x)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

y → y → y

(n_H_2 = frac32x + y = 0,25 m (2))

Giải (1) với (2) ta được: x = 0,1; y = 0,1

→ nAl2(SO4)3 = x/2 = 0,05 (mol); nMgSO4 = y = 0,1 (mol)

→ mmuối = mAl2(SO4)3 + mMgSO4 = 0,05.342 + 0,1.120 = 29,1 (gam)

Cách 2: Theo PTHH (1) và (2): ∑ nH2SO4 = ∑ nH2 = 0,25 (mol)

→ nSO4 = nH2SO4 = 0,25 (mol)

BTKL ta có: mmuối = mAl+Mg + mSO4 = 5,1 + 0,25.96 = 29,1(g)

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 4 : hòa tan hết 12 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe cùng Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng, dư nhận được 6,72 lít khí H2 ngơi nghỉ đktc. Phần trăm trọng lượng của sắt trong tất cả hổn hợp X là

A 30%.B 70%.C 56%.D 44%.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Giải hệ phương trình với hai ẩn là số mol của nhị kim loại.


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi nFe = x; nMg  = y

Có: mhh = mFe + mMg → 56x + 24y = 12 (1)

fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

(mol) x → x → x

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

(mol) y → y → y

→ (n_H_2 = x + y = frac4,4822,4 = 0,3 m (2))

Giải (1) và (2) ta được: x = y = 0,15

(\% m_Fe = fracm_Fem_hh.100\% = frac56.0,1512.100\% = 70\% )

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 5 : Hòa tan trọn vẹn 11,2 gam kim loại M vào H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít khí sinh sống đktc. Sắt kẽm kim loại M là

A Zn.B Cu.C Fe.D Al.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- hotline hóa trị của M là n (1 ≤ n ≤ 3)

- Viết PTHH, biện luận tìm mối quan hệ giữa M với hóa trị n.


Lời giải chi tiết:

(n_H_2_(dktc) = frac4,4822,4 = 0,2,(mol))

2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2↑

(frac0,4n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, leftarrow 0,2,,,(mol))

Ta có:

(eginarrayln_M.M_M = m_M\ o frac0,4n.M_M = 11,2\ o M_M = 28nendarray)

Vì hóa trị của sắt kẽm kim loại thường là 1,2,3 cần ta bao gồm bảng sau:

*

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 6 : Hòa tan trọn vẹn 16,2 gam kim loại M vào H2SO4 loãng dư chiếm được 102,6 gam muối khan. Kim loại M là

A Zn.B Cu.C Fe.D Al.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- điện thoại tư vấn hóa trị của M là n (1 ≤ n ≤ 3)

- Viết PTHH, biện luận tìm quan hệ giữa M với hóa trị n.


Lời giải chi tiết:

Đặt hóa trị của M là n

PTHH: 2M + nH2SO4 → nM2(SO4)n + H2↑

BTKL ta có: mmuối = mM2(SO4)3 = milimet + mSO4

→ 16,2 + mSO4 = 102,6

→ mSO4 = 86,4 (g) → nSO4 = 86,4 : 96 = 0,9 (mol)

Ta có: nH2SO4 = nSO4 =0,9 (mol)

Theo PTHH ta có: (n_M = frac2n.n_H_2SO_4 = frac2n.0,9 = frac1,8n,(mol))

Ta có:

 (eginarrayln_M.M_M = m_M\ o frac1,8n,.M_M = 16,2\ o M_M = 9nendarray)

Vì hóa trị của sắt kẽm kim loại thường là 1,2,3 nên chạy mang lại n = 3 thì mm = 27 (Al) thỏa mãn

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 7 : Hòa tan trọn vẹn 23,05 gam láo hợp có Fe2O3, MgO, ZnO trong một lít hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 0,5M vừa đủ, sau phản bội ứng thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam hỗn hợp muối sunfat khan. Giá trị của m

A 63,05.B 72,05.C 112,1.D 111,1.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- nhấn xét: naxit = nnước

- Áp dụng BTKL tìm m.


Lời giải chi tiết:

Đặt phương pháp chung của 3 oxit trên gồm dạng: M2On

nH2SO4 = 1.0,5 = 0,5 (mol)

M­2On + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2O

Theo PTHH ta có: nH2O = nH2SO4 = 0,5 (mol)

BTKL ta có: (m_oxit + m_H_2SO_4 = m_muoi + m_H_2O)

→ 23,05 + 0,5.98 = mmuối + 0,5.18

→ m = 63,05 (gam)

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : hòa tan hết 29,4 gam hiđroxit của sắt kẽm kim loại M bao gồm hóa trị ko đổi buộc phải dùng toàn vẹn 147 gam hỗn hợp H2SO4 20%. Kim loại M là

A Al.B Zn.C Mg.D Cu.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- gọi hóa trị của M là n (1 ≤ n ≤ 3) → bí quyết hiđroxit: R(OH)n

- Viết PTHH, biện luận tìm quan hệ giữa M cùng hóa trị n.


Lời giải chi tiết:

(eginarraylC\% = fracm_ctm_dd.100\% = fracm_H_2SO_4m_ddH_2SO_4.100\% = 20\% \ Rightarrow m_H_2SO_4 = frac147.20100 = 29,4(g) Rightarrow n_H_2SO_4 = frac29,498 = 0,3(mol)endarray)

Gọi hóa trị của M là n (1 ≤ n ≤ 3) → bí quyết hiđroxit: R(OH)n

2M(OH)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + 2nH2O

 (frac0,6n,,,,,,,,, leftarrow ,,,,,0,3)

Ta có:

(eginarrayln_M(OH)_n.M_M(OH)_n = m_M(OH)_n\ o frac0,6n.(M + 17n) = 29,4\ o M + 17n = 49n\ o M = 32nendarray)

Chạy quý hiếm n từ là 1 đến 3 ta thấy: tại n = 2 thì M = 64 (Cu) thỏa mãn

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X bao gồm MgCO3, FeCO3, K2CO3 trong hỗn hợp H2SO4 loãng, dư thu được hỗn hợp Y cùng 15,68 lít khí cất cánh ra (đktc). Khi cô cạn hỗn hợp Y chiếm được 33,3 gam muối khan. Giá trị của m

A 33,3.B 5,8.C 8,1.D 25,4.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Viết PTHH, dấn xét thấy: 1 mol CO3 được thay thế sửa chữa bởi 1 mol SO4 xuất hiện 1 mol CO2, cân nặng tăng 36 gam.

- Áp dụng bộ quà tặng kèm theo giảm khối lượng tính được khối lượng biến đổi → m


Lời giải bỏ ra tiết:

MgCO3 → MgSO4

FeCO3 → FeSO4

K2CO3 → K2SO4

1 mol CO3 được sửa chữa bởi 1 mol SO4 sinh ra 1 mol CO2

 60 gam …………………….96 gam SO4 tăng 96 – 60 =36 gam có mặt 1 mol CO2

 Vậy tăng x = ? gam……………0,7 mol CO2

( o x = frac0,7.361 = 25,2,(g))

BTKL ta có: (mMgCO3 + mFeCO3 + mK2CO3) + mtăng = mmuối

→ m + 25,2 = 33,3

→ m = 8,1 (gam)

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : Hòa tan trọn vẹn 10 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả ZnCO3, MgCO3, Na2CO3 trong hỗn hợp H2SO4 loãng, dư thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít khí bay ra (đktc). Khi cô cạn dung dịch Y chiếm được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m

A 24,4.B 17,0.C 17,2.D 10,2.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Viết PTHH, nhấn xét thấy: 1 mol CO3 được thay thế sửa chữa bởi 1 mol SO4 hình thành 1 mol CO2, trọng lượng tăng 36 gam.

- Áp dụng tặng kèm giảm khối lượng tính được khối lượng biến đổi → m


Lời giải bỏ ra tiết:

MgCO3 → MgSO4

ZnCO3 → ZnSO4

Na2CO3 → Na2SO4

1 mol CO3 được thay thế bởi 1 mol SO4 xuất hiện 1 mol CO2

60 gam …………………………….96 gam tăng 96 – 60 =36 gam xuất hiện 1 mol CO2

Vậy tăng x = ? gam……..0,2 mol CO2

( o x = frac0,2.361 = 7,2,(g))

BTKL ta có: (mMgCO3 + mZnCO3 + mNa2CO3) + mtăng = mmuối

→ 10 + 7,2 = mmuối

→ mmuối = 17,2 (g)

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : mang đến 2,7 gam Al chức năng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là:

A 2,24 lítB 4,48 lítC 3,36 lítD 6,72 lít

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Viết phương trình hóa học xảy ra và giám sát theo phương trình hóa học.


Lời giải bỏ ra tiết:

PTHH: 2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2↑

Ta có: nH2 = 1,5.nAl = 1,5.0,1 = 0,15 mol

→ VH2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : Cho đôi mươi gam tất cả hổn hợp Mg, Fe, Al chức năng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp thu được m (g) hóa học rắn. Search m.


Phương pháp giải:

Dùng định pháp luật bảo toàn khối lượng: m = mkim một số loại + mH2SO4 - mH2


Lời giải chi tiết:

Ta có: KL + H2SO4 → muối + H2

Bảo toàn nhân tố H ⟹ nH2SO4 = nH2 = 0,2 mol

BTKL ⟹ m = mmuối = mkim loại + mH2SO4 - mH2 = đôi mươi + 0,2.98 - 0,2.2 = 39,2 (gam)


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 : mang đến 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dd H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí (đktc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là:

A 68,2 gam.B 70,25 gam.C 60,0 gam.D 80,5 gam.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Sử dụng bảo toàn khối lượng: mmuối = mKL + mSO42- = ?


Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt: (20,2,gleft{ eginarraylZn\Mgendarray ight. + H_2SO_4 o m,gleft{ eginarraylZnSO_4\MgSO_4endarray ight. + H_2)

(n_H_2(dktc) = frac11,222,4 = 0,5,(mol))

BTNT “H”: nH2SO4 = nH2 = 0,5 (mol) → nSO42- = nH2SO4 = 0,5 (mol)

BTKL: mmuối = mKL + mSO42- = 20,2 + 0,5.96 = 68,2 (g)

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : mang đến m gam Mg tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 loãng,dư thu được 4,48 lit khí H2 (đktc). Quý giá của m là :

A 7,2 gamB 4,8 gam C 16,8 gamD 3,6 gam

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Đổi số mol H2, viết PTHH xảy ra

Tính mol Mg theo mol H2


Lời giải chi tiết:

(n_H_2(dktc) = frac4,4822,4 = 0,2;(mol))

PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

(mol) 0,2 ← 0,2

Theo PTHH: nMg = nH2 = 0,2 (mol)

→ m = mMg = 0,2.24 = 4,8 (g)

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : đến 6,3 gam láo lếu hợp bao gồm Mg và Al tính năng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, chiếm được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Cân nặng dung dịch chiếm được sau phản bội ứng là

A 199,7 gam. B 299,7 gam. C 300,3 gam. D 300 gam.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Viết PTHH xảy ra, thay đổi số mol H2

mdd sau = mhh KL + mdd H2SO4 – mH2 = ?


Lời giải bỏ ra tiết:

(n_H_2(dktc) = frac6,7222,4 = 0,3,(mol))

PTHH: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑

Theo 2PTHH ta thấy: ∑nH2SO4 = ∑nH2 = 0,3 (mol) → mH2SO4 = nH2SO4×MH2SO4 = 0,3×98 = 29,4 (g)

Khối lượng dd H2SO4 10% là: (m,_ddH_2SO_4 = fracm_H_2SO_4C\% .100\% = frac29,410\% .100\% = 294,(g))

Khối lượng dd nhận được sau phản nghịch ứng là:

mdd sau = mhhKL + mdd H2SO4 – mH2 = 6,3 + 294 – 0,3.2 = 299,7 (g)

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : tổng hợp hết 0,1 mol fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng, dư, thu được bao nhiêu lít (đktc) khí H2?

A 3,36 lítB 2,24 lítC 1,12 lítD 4,48 lít

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Viết phương trình hóa học xẩy ra và thống kê giám sát theo phương trình hóa học.


Lời giải bỏ ra tiết:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Ta có: nH2 = nFe = 0,1 mol

Do đó: VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : Hoà tan trọn vẹn 2,81g láo hợp bao gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dd H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được muối bột khan có trọng lượng là:

A 3,81 gam.B 5,81 gam.C 4,81 gam.D 6.81 gam.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Ta có: Oxit bazo + H2SO4 → muối hạt + H2O

- Bảo toàn yếu tắc H ta có: nH2O =nH2SO4

- Áp dụng định luật pháp bảo toàn khối lượng: mmuối =mOxit + mH2SO4 - mH2O


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: Oxit bazo + H2SO4 → muối hạt + H2O

Bảo toàn nguyên tố H ta có: nH2O =nH2SO4 = 0,05 mol

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn khối lượng: moxit + mH2SO4 = mmuối + mH2O

→ mmuối =mOxit + mH2SO4 - mH2O = 2,81 + 0,05.98 - 0,05.18 = 6,81 (gam)

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : Đốt cháy hoàn toàn 4,04 gam một tất cả hổn hợp bột sắt kẽm kim loại gồm Al, Fe, Cu trong bầu không khí thu được 5,96 gam hỗn hợp 3 oxit. Tổ hợp hết tất cả hổn hợp 3 oxit bằng dung dịch H2SO4 1M. Tính thể tích dung dịch H2SO4 phải dùng.

A 0,5 lít.B 0,7 lít. C 0,12 lít. D 1 lít.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Nhận xét: (n_O(oxit) = m n_H_2O = n_H_2SO_4)

- Áp dụng bảo toàn cân nặng cho làm phản ứng cháy kiếm được số mol O vào oxit → tra cứu số mol O → số mol H2SO4


Lời giải đưa ra tiết:

PTTQ:

KL + O2 → Oxit

- Áp dụng BTKL đến phản ứng cháy:

(eginarraylm_KL + m_O_2 = m_oxit Rightarrow m_O_2 = 5,96 - 4,04 = 1,92(g)\ Rightarrow n_O(oxit) = 2n_O_2 = 2.frac1,9232 = 0,12(mol) = n_H_2SO_4endarray)

Đặt bí quyết chung của những oxi là M2On

M2On + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2O

Theo PTHH ta thấy: nH2SO4 = nO(oxit) = 0,12 (mol) ( o V_H_2SO_4 = fracn_H_2SO_4V_H_2SO_4 = frac0,121 = 0,12(l))

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : Cho tất cả hổn hợp A có Al, Zn, Mg. Đem oxi hoá trọn vẹn 28,6 gam A bởi oxi dư thu được 44,6 gam hỗn hợp oxit B. Hoà tan không còn B trong hỗn hợp H2SO4 thu được hỗn hợp D. Cô cạn dung dịch D được các thành phần hỗn hợp muối khan là

A 124,6 gam. B 49,8 gam. C 74,7 gam. D 100,8 gam.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Nhận xét: (n_O(oxit) = m n_H_2O = n_H_2SO_4)

- Áp dụng bảo toàn cân nặng cho phản bội ứng cháy tìm được số mol O trong oxit → tìm kiếm số mol O → số mol H2SO4

- Áp dụng BTKL cho phản ứng của oxit với H2SO4 tìm được mmuối


Lời giải chi tiết:

PTTQ:

KL + O2 → Oxit

- Áp dụng BTKL cho phản ứng cháy:

(eginarraylm_KL + m_O_2 = m_oxit Rightarrow m_O_2 = 44,6 - 28,6 = 16(g)\ Rightarrow n_O(oxit) = 2n_O_2 = 2.frac1632 = 1(mol) = n_H_2SO_4 = n_H_2Oendarray)

Đặt bí quyết chung của các oxi là M2On

M2On + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2O

- Áp dụng BTKL đến phản ứng của oxit với H2SO4

moxit + maxit = mmuối + mnước

→ 44,6 + 1.98 = mmuối + 1.18 → mmuối = 124,6(g)

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi trăng tròn : đến 17,6g láo hợp bao gồm Fe và sắt kẽm kim loại R vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản nghịch ứng nhận được 4,48lit khí (đktc). Phần ko tan bỏ vào dung dịch H2SO4 đặc, rét thì bay ra 2,24 lít khí (đktc). R là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A Mg.B Pb.C Ag.D Cu.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- vì H2SO4 dư buộc phải phần không tan là R.

- Fe tính năng với H­2SO4 loãng sinh ra H2, tự số mol khí tìm kiếm được số mol và cân nặng của sắt → kiếm tìm được cân nặng của R.

Xem thêm: Soạn Văn Quá Trình Tạo Lập Văn Bản (Chi Tiết), Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản (Trang 45)

- gọi hóa trị của R là n, vận dụng bảo toàn e, tìm quan hệ giữa MR và n. Biện luận quý giá của n nhằm tìm M


Lời giải đưa ra tiết:

sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

(mol) 0,2 ← 0,2

→ mR = 17,6 – 56.0,2 = 6,4 (gam)

Gọi hóa trị của R là n, ta có :

R0 → R+n + ne S+6 + 2e → S+4

(mol) x → nx (mol) 0,2 ← 0,1

BT e : nx = 0,2 ( Rightarrow n.frac6,4M_R = 0,2)→ MR = 34n

Chạy giá trị n = 1,2,3 ta thấy tại n = 2 thì MR = 64 (Cu) thỏa mãn

Đáp án D


Đáp án - giải mã

20 bài tập áp dụng về axit sunfuric quánh (phần 1) có giải mã

20 bài tập áp dụng về axit sunfuric sệt (phần 1) tất cả đáp án và lời giải cụ thể từ cơ phiên bản tới nâng cao, từ bài bác dễ tới bài xích khó không hề thiếu các dạng không thiếu từ trắc nghiệm tới tự luận


Xem cụ thể
trăng tròn bài tập vận dụng về axit sunfuric đặc (phần 2) có giải mã

20 bài bác tập áp dụng về axit sunfuric quánh (phần 2) bao gồm đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài bác dễ tới bài xích khó không hề thiếu các dạng không thiếu thốn từ trắc nghiệm tới tự luận


Xem cụ thể
40 thắc mắc lý thuyết về axit sunfuric - muối bột sunfat có giải mã (phần 1)

Tổng hòa hợp 40 thắc mắc lý thuyết về axit sunfuric - muối hạt sunfat khá đầy đủ trắc nghiệm cùng tự luận có đáp án và lời giải cụ thể (phần 1)


Xem chi tiết
trăng tròn bài tập về axit sunfuric loãng công dụng với kim loại (phần 1) có giải thuật

20 bài bác tập về axit sunfuric loãng công dụng với sắt kẽm kim loại (phần 1) tất cả đáp án với lời giải cụ thể đầy đủ các dạng từ bỏ dễ mang lại khó, cả trắc nghiệm cùng tự luận


Xem chi tiết
30 thắc mắc lý thuyết về axit sunfuric - muối bột sunfat có giải thuật

30 thắc mắc lý thuyết về axit sunfuric - muối bột sunfat có đáp án với lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài xích khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm cho tới tự luận.


Xem cụ thể
10 thắc mắc vận dụng cao về axit sunfuric với muối sunfat có giải mã

10 thắc mắc vận dụng cao về axit sunfuric và muối sunfat có đáp án với lời giải cụ thể từ cơ bản tới nâng cao, từ bài bác dễ tới bài xích khó vừa đủ các dạng rất đầy đủ từ trắc nghiệm cho tới tự luận


Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp chungcutuhiepplaza.com


gởi góp ý Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép chungcutuhiepplaza.com gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.