Đăng kí / Đăng nhập

Nhập tài khoản hoặc email

mật khẩu

Quên mật khẩu?

Đăng nhập Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bởi facebook


*

*


*

*

*

Bài 0:

Chi phí khả biến đối chọi vị

=

3.500.000

-

2.500.000

1.500

-

1.000

= 2 ngàn đ/giờ

Thay vào mức độ hoạt động thấp nhất, ta có:

2.500.000 = (2.000 x 1.000) + B

à B = 500.000

Thay vào tầm độ chuyển động cao nhất, ta có:

3.500.000 = (2.000 x 1.500) + B

B = 500.000

è công thức dự đóan chi phí: Y = 2.000X + 500.000

Trong mon tới, nếu chạy máy 2 nghìn giờ thì bỏ ra phí gia hạn là:

Y = (2.000 x 2.000) + 500.000 = 4.500.000

Bài 1:

mức độ vận động cao nhất: 80% x 200 phòng = 160 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở mức cao nhất: 100.000đ/phòng/ngày x 160 chống = 16.000.000đ/ngày

Mức độ vận động thấp nhất: 1/2 x 200 phòng = 100 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở mức rẻ nhất: 360.000.000/30 ngày = 12.000.000đ/ngày

 

 

Chi giá thành khả trở nên mỗi chống ngày

=

16.000.000 – 12.000.000

=

66.667đ/phòng/ngày

160 - 100

Chi phí khả biến đổi 1 tháng = 66.667 đ/phòng/ngày x 30 ngày = 2.000.000đ/phòng/tháng

Áp vào mức vận động thấp nhất, ta có: Y = aX + B

360.000.000 = (2.000.000 x 100) + B

è B = 360.000.000 – 200.000.000 = 160.000.000đ/tháng

Vậy phương pháp dự đoán chi phí một mon là: Y = 2.000.000X + 160.000.000

Nếu mon sau số phòng được thuê là 65% (65% x 200 phòng = 130 phòng) thì ngân sách chi tiêu dự con kiến của một tháng là:

Y = 2.000.000 x 130 + 160.000.000 = 420.000.000đ

Chi phí hoạt động bình quân cho một phòng/ngày ở những mức độ hoạt động:

80% à 100.000đ/phòng/ngày (đề cho)

65% à

420.000.000đ/tháng

=

107.692đ/phòng/ngày

130 phòng x 30 ngày

50% à

360.000.000đ/tháng

=

120.000đ/phòng/ngày

100 chống x 30 ngày

Ta thấy, ở tại mức độ hoạt động càng tốt càng tiết kiệm chi phí được chi tiêu bất biến

Bài 2:

Chi phí tổn khả biến 1-1 vị

=

21.800.000

-

15.200.000

= 1.650 đ/sp

8.000

-

4.000

Thay vào thời gian độ vận động thấp nhất, ta có:

15.200.000 = 1.650 x 4.000 + B

à B = 8.600.000

è công thức dự đóan đưa ra phí: Y = 1.650X + 8.600.000

Trong mon tới, nếu chào bán 7.500 sp, chi phí sẽ là:

Y = (1.650 x 7.500) + 8.600.000 = 20.975.000

 

Chỉ tiêu tổng cộng Đơn vị Tỷ lệ

lệch giá (7.500 x 32.000) 240.000.000 32.000 100 %

(-) giá cả khả vươn lên là 153.375.000 20.450 63,9 %

* giá bán vốn (7.500 x 14.000) = 105.000.000

* hoa hồng (240.000.000 x 15%) = 36.000.000

* CP DV mua không tính (7.500 x 1.650) = 12.375.000

(=) Số sư đảm giá tiền 86.625.000 11.550 36,1 %

(-) ngân sách chi tiêu bất vươn lên là 61.600.000

* túi tiền quảng cáo 25.000.000

* Lương quản lý 20.000.000

* ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ 8.000.000

* CP DV mua ko kể 8.600.000

(=) thu nhập cá nhân thuần 25.025.000

Bài 3:

Lập bảng kết quả chuyển động kinh doanh (số dư đảm phí)

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỉ lệ

Doanh thu (12.000sp x 7.500đ/sp)

90.000.000

7.500

100%

(-) ngân sách chi tiêu khả phát triển thành (12.000sp x 4.500đ/sp)

54.000.000

4.500

60%

(=) Số dư đảm phí

36.000.000

3.000

40%

(-) ngân sách bất biến

27.000.000

 

 

(=) roi trước thuế TNDN

9.000.000

 

 

Sản lượng hòa vốn = = = 9.000 (sản phẩm)

Dthu hòa vốn = 9.000 sản phẩm x 7.500 đ/sp = 67.500.000 (đ)

 

a.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán quản trị

tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán 500đ/sp

Lợi nhuận a = (Sdư đảm mức giá đvị – giảm giá) x slượng tiêu tốn – định phí

= (3.000 – 500) x 15.000 – 27.000.000 = 10.500.000đ

Tăng định giá tiền lên 7.500.000đ

Lợi nhuận b = (Sdư đảm mức giá đvị x sltiêu thụ) – (bất biến cũ + bất biến tăng thêm)

= (3.000 x 15.000) – (27.000.000 + 7.500.000) = 10.500.000đ

áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá 200đ/sp với tăng định giá thành 3.000.000đ

Lợi nhuận c = (Sdư đảm chi phí đvị – sút giá) x sltiêu thụ – (bất biến đổi cũ + bất biến tăng thêm)

= (3000 – 200) x 15.000 – (27.000.000 + 3.000.000) = 12.000.000đ

Nhận xét:

Nếu phân phối theo sản lượng tiêu thụ về tối đa là 15.000sp thì nên lựa chọn phương án c vì có lợi nhuận cao nhất: 12.000.000đ.

Hơn nữa, nếu như xét về độ mập đòn bẩy kinh doanh (=Tổng số dư đảm phí/Lợi nhuận) thì:

A = = 3.6 à lúc DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 3,6%

B = = 4.3 à lúc DT tăng (giảm) 1%, roi tăng (giảm) 4,3%

C = = 3.5 à lúc DT tăng (giảm) 1%, roi tăng (giảm) 3,5%

à C tất cả độ lớn đòn bẩy KD nhỏ tuổi nhất nghĩa là: nếu không tiêu thụ được tối đa-zi-năng lực nhưng sản lượng tiêu thụ bớt thì phương án C cũng đều có tốc độ giảm lợi nhuận tốt nhất.

Điều kiện: = 6.750đ/sp

Chi phí vận chuyển: 720.000 / 3000 = 240 đ/sp

Lợi nhuận: 6.000.000 / 3000 = 2.000 đ/sp

Chi tầm giá khả biến chuyển = 4.500đ/sp

Định chi phí = 0

Để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu chỉ việc giá phân phối 1 đơn vị = 740 đ/spVậy giá cả thực hiện tại là: 6.750đ/sp

Bài 4:

Tình huống

Klượng bán

Tổng giá chỉ bán

Tổng CPKB

SDĐP đối kháng vị

Tổng CPBB

Tổng lãi (lỗ)

1

250

25.000.000

16.000.000

36.000

5.000.000

4.000.000

2

1.000

30.000.000

18.000.000

12.000

8.000.000

4.000.000

3

3.600

45.800.000

17.000.000

8.000

25.400.000

3.400.000

4

1.100

45.000.000

25.200.000

18.000

21.000.000

(1.200.000)

 

Tình huống

Doanh thu

CPKB

Tỷ lệ SDĐP

CPBB

Lãi (lỗ)

1

900.000

540.000

40

200.000

160.000

2

400.000

260.000

35

120.000

20.000

3

1.400.000

280.000

80

940.000

180.000

4

600.000

180.000

70

470.000

(50.000)

Bài 5:

Số số lượng hàng hóa tiêu thụ 13.000 sản phẩm, p = 40.000đ/sp, CPKB = 28.000đ/sp, tổng không thay đổi 180.000.000đ.

Tỷ lệ số dư đảm phí tổn = = = 30%

Sản lượng hòa vốn = = = 15.000sp

Doanh thu hòa vốn = 15.000 x 40.000 = 600.000.000đ

hay = = 600.000.000đ

Đầu tư cho truyền bá 16.000.000đ/tháng thì Dthu tạo thêm 140.000.000đ/tháng

Lợi nhuận = (Doanh thu cũ + doanh thu tăng) x xác suất sdđp – (đphí new + đphí cũ) = (13.500 x 40.000 + 140.000.000) x 30% - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

DT tăng 140.000.000đ à SP tiêu thụ tăng 140.000.000/40.000 = 3.500sp

Lợi nhuận = Số sp tiêu tốn x SDĐPđvị - (đphí mới + đphí cũ) = <(3.500 + 13.500) x (40.000 – 28.000)> - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

Nếu biết lợi nhuận cũ là (40.000-28.000)x13.500 – 180.000.000 = -18.000.000

Lợi nhuận new = (140.000.000 x 30% - 16.000.000) +(– 18.000.000) = 8.000.000đ

Báo cáo

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỷ lệ

Dthu (36.000 x 13.500 x 2)

972.000.000

36.000

100%

(-) CPKB (28.000 x 13.500 x 2)

756.000.000

28.000

78%

(=) SDĐP

216.000.000

8.000

22%

(-) Đphí bắt đầu (180.000.000 + 70.000.000)

250.000.000

 

 

(=) lợi tức đầu tư trước thuế TNDN

(34.000.000)

 

 

Tăng biến chuyển phí 1.200đ/sp, lợi nhuận 9.000.000đ à Klượng tiêu hao bao nhiêu?

Số lượng tiêu thụ trên mức roi = = = 17.500 (sp)

Giảm một nửa CPKB mà lại làm tăng lên CPBB 236.000.000đ/tháng

Số lượng hòa vốn = = = 16.000sp

Doanh thu hòa vốn = 16.000sp x 40.000 đ/sp = 640.000.000đ

Chưa tự động hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000đ/sp)

560.000.000

28.000

70%

(=) SDĐP

240.000.000

12.000

30%

(-) CP bất biến

180.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

60.000.000

 

 

Độ bự đòn bẩy sale = SDĐP/LN = 240.000.000/60.000.000 = 4

Đã tự động hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000 đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000 x 50%)

280.000.000

14.000

35%

(=) SDĐP

520.000.000

28.000

65%

(-) CP không thay đổi (180tr + 236 tr)

416.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

104.000.000

 

 

Độ mập đòn bẩy sale = SDĐP/LN = 520.000.000/104.000.000 = 5

Nhận xét: Vậy trên mức sản lượng tiêu tốn 20.000 thành phầm thì bắt buộc tiến hành auto hóa lúc doanh nghiệp tự động hóa hóa đã làm biến hóa kết cấu đưa ra phí. Số dư đảm phí còn cao khi làm ăn uống có triển vọng sẽ có tác dụng lợi nhuận tăng nhanh hơn. Trường hợp sản lượng có xu hướng giảm thì nên xem xét lại vị độ lớn đòn bẩy KD khi tự động hóa cao nên khi DT sút thì LN sẽ giảm tốc mạnh hơn khi không tự động.

Lợi nhuận cũ = (40.000 – 28.000) x 13.500 – 180.000.000 = -18.000.000đ

Khi cung cấp thêm 5.000sp mà lại không biến hóa định phí

CPKBđơn vị = 000 – 4.000 = 24.000đ/spLợi nhuận 1sp = 22 tr - (-18tr) / 5.000sp = 000 đ/sp

giá bán sẽ là = 32.000 đ/sp

Bài 6

1)

Doanh thu (20.000 x 15.000)

300.000.000

15.000

100%

(-) CPKB (20.000 x 9.000)

180.000.000

9.000

60%

(=) SDĐP

120.000.000

6.000

40%

(-) CPBB

96.000.000

 

 

(=) TNT

24.000.000

 

 

2) XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/6.000 = 16.000sp

DTHV = CPBB/Tỷ lệ SDĐP = 96.000.000/40% = 240.000.000

Hoặc DTHV = 16.000 x 15.000 = 240.000.000

Độ lớn đòn bẩy KD = SDĐP/TNT = 120.000.000/24.000.000 = 5

Ý nghĩa: Tăng (giảm) 1 lần DT thì LN đã tăng (giảm) 5 lần

3) Tăng CP nhân công trực tiếp lên 1.200đ/sp à SDĐPđvị new = 6.000 – 1.200 = 4.800

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/4.800 = 20.000sp

DTHV = 20.000 x 15.000 = 300.000.000

4) Tăng CP nhân công trực tiếp lên 1.200đ/sp để đạt LN như năm kia thì sản lượng tiêu tốn là:

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (96.000.000 + 24.000.000)/(6.000 – 1.200) = 25.000sp

5) giá thành sản phẩm là bao nhiêu để phần trăm SDĐP ko đổi:

? à 100%

9.000 + 1.200 à 60%

Giá buôn bán = <(9.000 + 1.200) x 100%>/60% = 17.000đ/sp

6) CPKB bớt 40%, CPBB tăng 90%

SDĐPđvị mới = 15.000 – (9.000 x 60%) = 9.600

Tỷ lệ SDĐP = SDĐPđơn vị /Giá chào bán 1sp = 9.600/15.000 = 64%

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = (96.000.000 x 190%)/9.600 = 19.000sp

DTHV = 19.000 x 15.000 = 285.000.000

7) Độ lớn đòn kích bẩy KD = SDĐP/TNT

= (9.600 x 20.000sp) / (9.600 x 20.000sp) – (96.000.000 x 190%)

= 192.000.000/192.000.000 – 182.400.000

= 192.000.000/ 9.600.000 = 20

Độ lớn đòn bẩy KD là 20>5, vậy lúc DT tăng cao, lợi nhuận vẫn tăng nhanh, tuy nhiên khi DT sụt giảm thì roi cũng giảm nhanh, tại mức tiêu tốn 20.000sp thì không nên tự động hóa vì lợi nhuận chỉ với 9.600.000Bài 7

Doanh thu (20.000 x 10.000)

200.000.000

10.000

100%

(-) CPKB

- CPNVLtt (2.400 x 20.000) = 48.000.000

- CPNCtt (1.200 x 20.000) = 24.000.000

- CP SXC(1.100 x 20.000) = 22.000.000

- CPBH (600 x 20.000) = 12.000.000

- CPQL (700 x 20.000) = 14.000.000

120.000.000

6.000

60%

(=) SDĐP

80.000.000

4.000

40%

(-) CPBB

- CPSXC 28.000.000

- CPBH 24.000.000

- CPQL 8.000.000

60.000.000

 

 

(=) TNT

20.000.000

 

 

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 60.000.000/4.000 = 15.000sp

DTHV = 15.000 x 10.000 = 150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 30tr)/ (4.000 – 1.000) = 30.000sp

ROI = TNT/Vốn à Vốn = TNT/ROI = 30.000.000/25% = 120.000.000

CPKBđon vị = 6.000đ/sp

Vận chuyển = 5tr/10.000sp = 500đ/sp

Hoa hồng = 4tr/10.000sp = 400đ/sp

LNMM = 10tr/10.000sp = 1.000đ/sp

Giá phân phối = 7.900đ/sp

Mà 80% giá bán hiện tại = 80% x 10.000 = 8.000đ/sp

à Vậy thực hiện được với mức giá 8.000đ/sp

Độ phệ ĐBKD = SDĐP/TNT = 80tr/20tr = 4

à DT tăng 10% thì lợi nhuận tăng 40%

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 40tr)/4.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không thực hiện được

Cách 2:

Với độ lớn đòn bẩy KD bởi 4, nhưng mà lợi nhuận tăng 100% so với lợi tức đầu tư cũ thì:

DT tăng = 100%/4 = 25% à 25% x 200.000.000 = 50.000.000

Vậy tổng DT = 200.000.000 + 50.000.000 = 250.000.000

Số lượng sp mới = DT mới/Giá cung cấp = 250.000.000/10.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không tiến hành được

 

CPKB new = 6.000 x 1/2 = 3.000 à SDĐPđơn vị bắt đầu = 10.000 – 3.000 = 7.000

CPBB bắt đầu = 60.000.000 x 200% = 120.000.000

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 120.000.000/7.000 = 17.143 sp

DTHV = XHV x giá bán = 17.143 x 10.000 = 171.430.000

XLNMM = (CPBB+LNMM)/SDĐPđơn vị = (120.000.000 + 20.000.000)/ 7.000 = 20.000sp

Bài 8

Doanh thu

10.000.000.000

100%

(-) CPKB (6tỷ + 2 tỷ)

8.000.000.000

80%

(=) SDĐP

2.000.000.000

20%

(-) CPBB

100.000.000

 

(=) TNT

1.900.000.000

 

DTHV = 100.000.000/20% = 500.000.000 Nếu tự mướn NV buôn bán hàng:

CPBB = 100tr + (3 x 30tr) + 160tr = 350.000.000

CPKB = (5% x 10 tỷ) + 6 tỷ = 6.500.000.000 à phần trăm CPKB = 6,5 tỷ/10 tỷ = 65%

à phần trăm SDĐP = 100% - 65% = 35%

DTHV = 350.000.000/35% = 1.000.000.000

Nếu thường xuyên sử dụng đại lý với mức hoa hồng 25%:

CPBB không đổi = 100tr

LNMM = 1,9 tỷ

CPKB = 6 tỷ + (25% x 10 tỷ) = 8.500.000.000 à xác suất CPKB = 8,5 tỷ/10 tỷ = 85%

à phần trăm SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (CPBB + LNMM)/Tỷ lệ SDĐP = (100tr + 1.900tr)/15% = 13.333.333.333

Cách 2:

Tỷ lệ CPKB cũ là 80%, nay tăng xác suất hoa hồng lên 5% có tác dụng CPKB cũng tăng 5% à tỷ lệ CPKB bắt đầu = 80% + 5% = 85%

à phần trăm SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (

Bài 0:

Chi phí tổn khả biến solo vị

=

3.500.000

-

2.500.000

1.500

-

1.000

= 2000 đ/giờ

Thay vào mức độ chuyển động thấp nhất, ta có:

2.500.000 = (2.000 x 1.000) + B

à B = 500.000

Thay vào khoảng độ chuyển động cao nhất, ta có:

3.500.000 = (2.000 x 1.500) + B

B = 500.000

è cách làm dự đóan đưa ra phí: Y = 2.000X + 500.000

Trong tháng tới, nếu chạy máy 2 ngàn giờ thì đưa ra phí duy trì là:

Y = (2.000 x 2.000) + 500.000 = 4.500.000

Bài 1:

nút độ chuyển động cao nhất: 80% x 200 phòng = 160 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở nấc cao nhất: 100.000đ/phòng/ngày x 160 phòng = 16.000.000đ/ngày

Mức độ chuyển động thấp nhất: một nửa x 200 chống = 100 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở mức tốt nhất: 360.000.000/30 ngày = 12.000.000đ/ngày

 

 

Chi tổn phí khả biến hóa mỗi phòng ngày

=

16.000.000 – 12.000.000

=

66.667đ/phòng/ngày

160 - 100

Chi giá thành khả đổi thay 1 mon = 66.667 đ/phòng/ngày x 30 ngày = 2.000.000đ/phòng/tháng

Áp vào mức hoạt động thấp nhất, ta có: Y = aX + B

360.000.000 = (2.000.000 x 100) + B

è B = 360.000.000 – 200.000.000 = 160.000.000đ/tháng

Vậy cách làm dự đoán ngân sách chi tiêu một tháng là: Y = 2.000.000X + 160.000.000

Nếu mon sau số chống được thuê là 65% (65% x 200 phòng = 130 phòng) thì giá thành dự con kiến của một tháng là:

Y = 2.000.000 x 130 + 160.000.000 = 420.000.000đ

Chi phí hoạt động bình quân cho 1 phòng/ngày ở những mức độ hoạt động:

80% à 100.000đ/phòng/ngày (đề cho)

65% à

420.000.000đ/tháng

=

107.692đ/phòng/ngày

130 chống x 30 ngày

50% à

360.000.000đ/tháng

=

120.000đ/phòng/ngày

100 chống x 30 ngày

Ta thấy, ở mức độ hoạt động càng tốt càng tiết kiệm được ngân sách chi tiêu bất biến

Bài 2:

Chi chi phí khả biến đơn vị

=

21.800.000

-

15.200.000

= 1.650 đ/sp

8.000

-

4.000

Thay vào lúc độ hoạt động thấp nhất, ta có:

15.200.000 = 1.650 x 4.000 + B

à B = 8.600.000

è cách làm dự đóan chi phí: Y = 1.650X + 8.600.000

Trong mon tới, nếu phân phối 7.500 sp, chi tiêu sẽ là:

Y = (1.650 x 7.500) + 8.600.000 = 20.975.000

 

Chỉ tiêu tổng thể Đơn vị Tỷ lệ

doanh thu (7.500 x 32.000) 240.000.000 32.000 100 %

(-) túi tiền khả biến chuyển 153.375.000 20.450 63,9 %

* giá vốn (7.500 x 14.000) = 105.000.000

* hoa hồng (240.000.000 x 15%) = 36.000.000

* CP DV mua quanh đó (7.500 x 1.650) = 12.375.000

(=) Số sư đảm mức giá 86.625.000 11.550 36,1 %

(-) giá cả bất biến đổi 61.600.000

* chi tiêu quảng cáo 25.000.000

* Lương thống trị 20.000.000

* ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ 8.000.000

* CP DV mua không tính 8.600.000

(=) thu nhập thuần 25.025.000

Bài 3:

Lập bảng kết quả chuyển động kinh doanh (số dư đảm phí)

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỉ lệ

Doanh thu (12.000sp x 7.500đ/sp)

90.000.000

7.500

100%

(-) giá cả khả trở nên (12.000sp x 4.500đ/sp)

54.000.000

4.500

60%

(=) Số dư đảm phí

36.000.000

3.000

40%

(-) ngân sách chi tiêu bất biến

27.000.000

 

 

(=) lợi tức đầu tư trước thuế TNDN

9.000.000

 

 

Sản lượng hòa vốn = = = 9.000 (sản phẩm)

Dthu hòa vốn = 9.000 sản phẩm x 7.500 đ/sp = 67.500.000 (đ)

 

a. giảm giá bán 500đ/sp

Lợi nhuận a = (Sdư đảm giá thành đvị – giảm giá) x slượng tiêu tốn – định phí

= (3.000 – 500) x 15.000 – 27.000.000 = 10.500.000đ

Tăng định giá tiền lên 7.500.000đ

Lợi nhuận b = (Sdư đảm giá thành đvị x sltiêu thụ) – (bất trở thành cũ + bất biến tăng thêm)

= (3.000 x 15.000) – (27.000.000 + 7.500.000) = 10.500.000đ

giảm ngay 200đ/sp cùng tăng định mức giá 3.000.000đ

Lợi nhuận c = (Sdư đảm phí tổn đvị – sút giá) x sltiêu thụ – (bất đổi mới cũ + bất biến tăng thêm)

= (3000 – 200) x 15.000 – (27.000.000 + 3.000.000) = 12.000.000đ

Nhận xét:

Nếu chào bán theo sản lượng tiêu thụ về tối đa là 15.000sp thì nên chọn lựa phương án c vì có ích nhuận cao nhất: 12.000.000đ.

Hơn nữa, trường hợp xét về độ lớn đòn bẩy sale (=Tổng số dư đảm phí/Lợi nhuận) thì:

A = = 3.6 à khi DT tăng (giảm) 1%, lợi tức đầu tư tăng (giảm) 3,6%

B = = 4.3 à khi DT tăng (giảm) 1%, lợi tức đầu tư tăng (giảm) 4,3%

C = = 3.5 à lúc DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 3,5%

à C bao gồm độ lớn đòn bẩy KD nhỏ tuổi nhất nghĩa là: còn nếu như không tiêu thụ được tối đa chức năng lực nhưng sản lượng tiêu thụ bớt thì cách thực hiện C cũng có thể có tốc độ giảm lợi nhuận tốt nhất.

Điều kiện: = 6.750đ/sp

Chi phí vận chuyển: 720.000 / 3000 = 240 đ/sp

Lợi nhuận: 6.000.000 / 3000 = 2000 đ/sp

Chi chi phí khả đổi thay = 4.500đ/sp

Định giá tiền = 0

Để đáp ứng nhu cầu yêu cầu chỉ cần giá cung cấp 1 đơn vị chức năng = 740 đ/spVậy giá cả thực hiện tại là: 6.750đ/sp

Bài 4:

Tình huống

Klượng bán

Tổng giá chỉ bán

Tổng CPKB

SDĐP 1-1 vị

Tổng CPBB

Tổng lãi (lỗ)

1

250

25.000.000

16.000.000

36.000

5.000.000

4.000.000

2

1.000

30.000.000

18.000.000

12.000

8.000.000

4.000.000

3

3.600

45.800.000

17.000.000

8.000

25.400.000

3.400.000

4

1.100

45.000.000

25.200.000

18.000

21.000.000

(1.200.000)

 

Tình huống

Doanh thu

CPKB

Tỷ lệ SDĐP

CPBB

Lãi (lỗ)

1

900.000

540.000

40

200.000

160.000

2

400.000

260.000

35

120.000

20.000

3

1.400.000

280.000

80

940.000

180.000

4

600.000

180.000

70

470.000

(50.000)

Bài 5:

Số lượng sản phẩm tiêu thụ 13.000 sản phẩm, p = 40.000đ/sp, CPKB = 28.000đ/sp, tổng không bao giờ thay đổi 180.000.000đ.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán

Tỷ lệ số dư đảm phí = = = 30%

Sản lượng hòa vốn = = = 15.000sp

Doanh thu hòa vốn = 15.000 x 40.000 = 600.000.000đ

hay = = 600.000.000đ

Đầu tứ cho truyền bá 16.000.000đ/tháng thì Dthu tăng thêm 140.000.000đ/tháng

Lợi nhuận = (Doanh thu cũ + lợi nhuận tăng) x xác suất sdđp – (đphí new + đphí cũ) = (13.500 x 40.000 + 140.000.000) x 30% - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

DT tăng 140.000.000đ à SP tiêu thụ tăng 140.000.000/40.000 = 3.500sp

Lợi nhuận = Số sp tiêu tốn x SDĐPđvị - (đphí new + đphí cũ) = <(3.500 + 13.500) x (40.000 – 28.000)> - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

Nếu biết roi cũ là (40.000-28.000)x13.500 – 180.000.000 = -18.000.000

Lợi nhuận mới = (140.000.000 x 30% - 16.000.000) +(– 18.000.000) = 8.000.000đ

Báo cáo

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỷ lệ

Dthu (36.000 x 13.500 x 2)

972.000.000

36.000

100%

(-) CPKB (28.000 x 13.500 x 2)

756.000.000

28.000

78%

(=) SDĐP

216.000.000

8.000

22%

(-) Đphí mới (180.000.000 + 70.000.000)

250.000.000

 

 

(=) lợi nhuận trước thuế TNDN

(34.000.000)

 

 

Tăng biến hóa phí 1.200đ/sp, roi 9.000.000đ à Klượng tiêu tốn bao nhiêu?

Số lượng tiêu thụ trên mức lợi tức đầu tư = = = 17.500 (sp)

Giảm 50% CPKB tuy nhiên làm tăng thêm CPBB 236.000.000đ/tháng

Số lượng hòa vốn = = = 16.000sp

Doanh thu hòa vốn = 16.000sp x 40.000 đ/sp = 640.000.000đ

Chưa auto hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000đ/sp)

560.000.000

28.000

70%

(=) SDĐP

240.000.000

12.000

30%

(-) CP bất biến

180.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

60.000.000

 

 

Độ khủng đòn bẩy sale = SDĐP/LN = 240.000.000/60.000.000 = 4

Đã tự động hóa hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000 đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000 x 50%)

280.000.000

14.000

35%

(=) SDĐP

520.000.000

28.000

65%

(-) CP không bao giờ thay đổi (180tr + 236 tr)

416.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

104.000.000

 

 

Độ mập đòn bẩy marketing = SDĐP/LN = 520.000.000/104.000.000 = 5

Nhận xét: Vậy trên mức sản lượng tiêu tốn 20.000 thành phầm thì đề xuất tiến hành auto hóa lúc doanh nghiệp auto hóa sẽ làm thay đổi kết cấu đưa ra phí. Số dư đảm phí còn đang cao khi làm ăn có triển vọng sẽ làm cho lợi nhuận tăng cấp tốc hơn. Ví như sản lượng có xu thế giảm thì nên xem xét lại vày độ lớn đòn bẩy KD khi tự động cao nên khi DT bớt thì LN sẽ giảm mạnh hơn khi chưa tự động.

Lợi nhuận cũ = (40.000 – 28.000) x 13.500 – 180.000.000 = -18.000.000đ

Khi buôn bán thêm 5.000sp nhưng mà không chuyển đổi định phí

CPKBđơn vị = 000 – 4.000 = 24.000đ/spLợi nhuận 1sp = 22 tr - (-18tr) / 5.000sp = 000 đ/sp

giá thành sẽ là = 32.000 đ/sp

Bài 6

1)

Doanh thu (20.000 x 15.000)

300.000.000

15.000

100%

(-) CPKB (20.000 x 9.000)

180.000.000

9.000

60%

(=) SDĐP

120.000.000

6.000

40%

(-) CPBB

96.000.000

 

 

(=) TNT

24.000.000

 

 

2) XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/6.000 = 16.000sp

DTHV = CPBB/Tỷ lệ SDĐP = 96.000.000/40% = 240.000.000

Hoặc DTHV = 16.000 x 15.000 = 240.000.000

Độ lớn đòn kích bẩy KD = SDĐP/TNT = 120.000.000/24.000.000 = 5

Ý nghĩa: Tăng (giảm) 1 lần DT thì LN vẫn tăng (giảm) 5 lần

3) Tăng CP nhân lực trực tiếp lên 1.200đ/sp à SDĐPđvị bắt đầu = 6.000 – 1.200 = 4.800

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/4.800 = 20.000sp

DTHV = 20.000 x 15.000 = 300.000.000

4) Tăng CP nhân lực trực tiếp lên 1.200đ/sp nhằm đạt LN như năm kia thì sản lượng tiêu thụ là:

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (96.000.000 + 24.000.000)/(6.000 – 1.200) = 25.000sp

5) giá thành sản phẩm là từng nào để xác suất SDĐP ko đổi:

? à 100%

9.000 + 1.200 à 60%

Giá bán = <(9.000 + 1.200) x 100%>/60% = 17.000đ/sp

6) CPKB giảm 40%, CPBB tăng 90%

SDĐPđvị bắt đầu = 15.000 – (9.000 x 60%) = 9.600

Tỷ lệ SDĐP = SDĐPđơn vị /Giá phân phối 1sp = 9.600/15.000 = 64%

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = (96.000.000 x 190%)/9.600 = 19.000sp

DTHV = 19.000 x 15.000 = 285.000.000

7) Độ lớn đòn bẩy KD = SDĐP/TNT

= (9.600 x 20.000sp) / (9.600 x 20.000sp) – (96.000.000 x 190%)

= 192.000.000/192.000.000 – 182.400.000

= 192.000.000/ 9.600.000 = 20

Độ lớn đòn bẩy KD là 20>5, vậy lúc DT tăng cao, lợi nhuận đã tăng nhanh, mà lại khi DT sụt bớt thì lợi nhuận cũng sút nhanh, tại mức tiêu hao 20.000sp thì ko nên tự động hóa vì lợi nhuận chỉ với 9.600.000Bài 7

Doanh thu (20.000 x 10.000)

200.000.000

10.000

100%

(-) CPKB

- CPNVLtt (2.400 x 20.000) = 48.000.000

- CPNCtt (1.200 x 20.000) = 24.000.000

- CP SXC(1.100 x 20.000) = 22.000.000

- CPBH (600 x 20.000) = 12.000.000

- CPQL (700 x 20.000) = 14.000.000

120.000.000

6.000

60%

(=) SDĐP

80.000.000

4.000

40%

(-) CPBB

- CPSXC 28.000.000

- CPBH 24.000.000

- CPQL 8.000.000

60.000.000

 

 

(=) TNT

20.000.000

 

 

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 60.000.000/4.000 = 15.000sp

DTHV = 15.000 x 10.000 = 150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 30tr)/ (4.000 – 1.000) = 30.000sp

ROI = TNT/Vốn à Vốn = TNT/ROI = 30.000.000/25% = 120.000.000

CPKBđon vị = 6.000đ/sp

Vận gửi = 5tr/10.000sp = 500đ/sp

Hoa hồng = 4tr/10.000sp = 400đ/sp

LNMM = 10tr/10.000sp = 1.000đ/sp

Giá chào bán = 7.900đ/sp

Mà 80% giá thành hiện tại = 80% x 10.000 = 8.000đ/sp

à Vậy thực hiện được với giá 8.000đ/sp

Độ mập ĐBKD = SDĐP/TNT = 80tr/20tr = 4

à DT tăng 10% thì lợi tức đầu tư tăng 40%

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 40tr)/4.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không triển khai được

Cách 2:

Với độ lớn đòn bẩy KD bởi 4, cơ mà lợi nhuận tăng 100% so với lợi tức đầu tư cũ thì:

DT tăng = 100%/4 = 25% à 25% x 200.000.000 = 50.000.000

Vậy tổng DT = 200.000.000 + 50.000.000 = 250.000.000

Số lượng sp mới = DT mới/Giá cung cấp = 250.000.000/10.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không triển khai được

 

CPKB bắt đầu = 6.000 x 50% = 3.000 à SDĐPđơn vị mới = 10.000 – 3.000 = 7.000

CPBB bắt đầu = 60.000.000 x 200% = 120.000.000

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 120.000.000/7.000 = 17.143 sp

DTHV = XHV x giá cả = 17.143 x 10.000 = 171.430.000

XLNMM = (CPBB+LNMM)/SDĐPđơn vị = (120.000.000 + 20.000.000)/ 7.000 = 20.000sp

Bài 8

Doanh thu

10.000.000.000

100%

(-) CPKB (6tỷ + 2 tỷ)

8.000.000.000

80%

(=) SDĐP

2.000.000.000

20%

(-) CPBB

100.000.000

 

(=) TNT

1.900.000.000

 

DTHV = 100.000.000/20% = 500.000.000 Nếu tự mướn NV buôn bán hàng:

CPBB = 100tr + (3 x 30tr) + 160tr = 350.000.000

CPKB = (5% x 10 tỷ) + 6 tỷ = 6.500.000.000 à xác suất CPKB = 6,5 tỷ/10 tỷ = 65%

à phần trăm SDĐP = 100% - 65% = 35%

DTHV = 350.000.000/35% = 1.000.000.000

Nếu tiếp tục sử dụng đại lý với mức hoa hồng 25%:

CPBB không đổi = 100tr

LNMM = 1,9 tỷ

CPKB = 6 tỷ + (25% x 10 tỷ) = 8.500.000.000 à xác suất CPKB = 8,5 tỷ/10 tỷ = 85%

à xác suất SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (CPBB + LNMM)/Tỷ lệ SDĐP = (100tr + 1.900tr)/15% = 13.333.333.333

Cách 2:

Tỷ lệ CPKB cũ là 80%, ni tăng tỷ lệ hoa hồng lên 5% làm CPKB cũng tăng 5% à phần trăm CPKB bắt đầu = 80% + 5% = 85%