Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau khoản thời gian học xong, hệ thống lại cục bộ kiến thức kim chỉ nan áp dụng vào phần nhiệm vụ và những định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán

Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên lý kế toán

Câu 5.1

Yêu mong 1: Định khoản kế toán các nghiệp vụ phân phát sinh

1. Quý khách hàng trả tiền mua sắm chọn lựa chịu từ kỳ trước bởi tiền khía cạnh 10.000

Nợ TK 111: 10.000

tất cả TK 131: 10.000

2. Sử dụng tiền gửi ngân hàng để thiết lập TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), ngân sách chi tiêu vận đưa bốc dỡ đơn vị chi hết 220 tiền phương diện (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

có TK 112: 44.000

bao gồm TK 111: 220

3. Dùng tiền gởi NH trả nợ người bán 30.000 cùng rút về quĩ tiền phương diện 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

tất cả TK 112: 50.000

4. Sử dụng tiền khía cạnh trả lương mang đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 học tập kế toán chỗ nào tốt

bao gồm TK 111: 20.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người cung cấp 20.000

Nợ TK 331: 20.000

bao gồm TK 311: 20.000

6. Sử dụng tiền gởi NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

gồm TK 112: 50.000

7. Mua nguyên liệu nhập kho giá download 20.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) không trả tiền fan bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

gồm TK 331: 22.000

Yêu ước 2: phản chiếu vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số tạo nên kiểu các cột

*

4. Lập bảng bằng phẳng kế toán

*
Khóa học Kế Toán Online - shop Trực Tiếp Với giảng viên Kế Toán Trưởng bên trên 15 Năm tởm Nghiệm

Câu 5.2

1. Xuất kho vật liệu dùng mang đến sản xuất sản phẩm 20.000, sử dụng cho thống trị phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

gồm TK 152: 22.000

2. Tiền lương nên trả công nhân sản xuất thành phầm 35.000, quản lý phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

bao gồm TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (biết rằng những khoản lương được xác định tỷ lệ giữa lương cơ bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

tất cả TK 3382: 140

gồm TK 3383: 1.260

tất cả TK 3384: 210

gồm TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

gồm TK 3382: 20

tất cả TK 3383: 180

gồm TK 3384: 30

tất cả TK 3386: 10

Theo người lao động:

Nợ TK 334: 840

có TK 3383: 640

gồm TK 3384: 120

tất cả TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho cung cấp 50.000

Nợ TK 627: 50.000

có TK 214: 50.000

5. Ngân sách chi tiêu điện nước mua ngoài 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) đã trả cho tất cả những người bán bằng chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

gồm TK 112: 2.100

6. Kết chuyển chi phí

- Kết chuyển túi tiền sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

gồm TK 621: 20.000

tất cả TK 622: 36.680

bao gồm TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, hiểu được giá trị kết quả chế dở thời điểm cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm dứt trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

gồm TK 154: 110.920

Yêu mong 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu ước 3: Lập bảng bằng vận tài khoản

Câu 5.3

Yêu mong 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng mang lại SXKD là 80.000, vào đó

Dùng đến SX SP A: 40.000Dùng đến SX SP B: 30.000Dùng cho thống trị phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

gồm TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương cần trả đến CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương thống trị phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000Tiền lương của phần tử quản lý doanh nghiệp 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

gồm TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo xác suất quy định (giả định toàn cục tiền lương là lương cơ bản).

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

gồm TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ dùng cho cung ứng 17.000; cỗ phận bán hàng 10.000; phần tử quản lý doanh nghiệp lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

có TK 214: 42.000

5. Thời điểm cuối kỳ kết gửi hết ngân sách chi tiêu SX. Biết rằng giá cả SX chung phân bổ cho từng loại SP theo chi phí lương công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng ngân sách sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ chi phí cho thành phầm A: 22.100

Phân bổ ngân sách chi tiêu cho sản phẩm B: 11.050

- Kết chuyển ngân sách sản xuất trong kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

tất cả TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

tất cả TK 621 (B): 30.000)

tất cả TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

tất cả TK 622 (B): 12.300)

tất cả TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

bao gồm TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm sản xuất theo giá cả sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết gửi thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

tất cả TK 154: 143.050

- Kết chuyển chi phí bán hàng, giá cả QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

tất cả TK 641: 19.840

gồm TK 642: 27.300

Yêu ước 2: phản ánh vào tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu mong 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế

1. Xuất kho thành phẩm xuất bán cho khách mặt hàng được người sử dụng chấp nhận, giá vốn 30.000, giá cả 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng thanh toán 50% bằng chi phí mặt, số còn sót lại ghi nợ.

- Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

bao gồm TK 155: 30.000

- Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

tất cả TK 511: 180.000

có TK 333: 18.000

2. Tiền lương đề nghị trả nhân viên bán sản phẩm 20.000, quản lý doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

gồm TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho bộ phận bán sản phẩm 15.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

tất cả TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (giả định tổng thể là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

gồm TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Ngân sách điện nước mua ngoại trừ dùng cho bộ phận bán sản phẩm 10.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT), thành phần quản lý công ty lớn 12.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT) đang thanh toán tổng thể bằng đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

tất cả TK 112: 23.100

6. Xác định công dụng kinh doan

- Kết đưa giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

tất cả TK 632: 30.000

- Kết chuyển giá thành bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

tất cả TK 641: 49.800

- Kết chuyển chi phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

tất cả TK 642: 69.200

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

tất cả TK 421: 31.000

Yêu ước 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu ước 3: Lập bảng cân đối tài khoản và report kết quả kinh doanh

Câu 5.5

Yêu ước 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Thiết lập 1 TSCĐ hữu hình chưa giao dịch tiền cho đơn vị bán, giá bán mua chưa xuất hiện thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, ngân sách lắp để trả bởi tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

bao gồm TK 111: 500.000

có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bởi tiền giữ hộ ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

tất cả TK 112: 5.000.000

3. Vật tư xuất kho sử dụng cho

Trực tiếp phân phối sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ nghỉ ngơi phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản chi phí khác

Loại đưa ra phí

Đối tượng chịu đưa ra phí

Tiền lương cần trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận thẳng SX

-Bộ phận PV và thống trị SX

-Bộ phận phân phối hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

tất cả TK 334: 5.800.000

tất cả TK 214: 2.000.000

có TK 111: 700.000

5. Thành phầm sản xuất ngừng được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

gồm TK 621: 10.000.000

bao gồm TK 622: 1.800.000

gồm TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

gồm TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất buôn bán 500 sản phẩm. Giá chỉ bán chưa xuất hiện thuế bằng 1,4 giá bán thành, thuế GTGT 10%. Người sử dụng đã thanh toán cục bộ bằng TGNH.

Xem thêm: Tác Dụng Của Vỏ Hạt Sen Đối Với Sức Khỏe, Cách Bảo Quản Hạt Sen Tươi

- Ghi dấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

có TK 156: 7.100.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

gồm TK 511: 9.940.000

có TK 333: 994.000

7. Xác định công dụng kinh doanh

- Kết chuyển giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

có TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

có TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

bao gồm TK 642: 2.400.000

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

tất cả TK 911: 9.940.000

- Xác định hiệu quả kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

có TK 911: 1.460.000

Yêu mong 2: Lập bảng bằng vận kế toán

Các chúng ta chưa thành thạo định khoản kế toán rất có thể theo dõi đoạn phim dưới trên đây - đoạn clip này do Cô Lê Ánh phía dẫn chi tiết giúp các chúng ta cũng có thể hiểu với định khoản thành thạo.