Thì tương lai solo là trong số những thì cơ bản, buộc chúng ta phải học tập thuộc và hiểu còn nếu không muốn “ị vứt lại phía sau” cùng với những kỹ năng mới. Do vậy, WElearn đã tổng hợp tất cả các kỹ năng trọng tâm cũng tương tự các bài tập thì sau này đơn để giúp đỡ các bạn có thể củng cố gắng lại kiến thức và kỹ năng và gắng chắc thì này hơn. Thuộc theo dõi nhé!


Nội dung bài viết1. Tóm tắt triết lý thì sau này đơn 2. Bài xích Tập Thì sau này Đơn3. Đáp án bài tập thì sau này đơn

1. Bắt tắt định hướng thì sau này đơn 

 1.1. Định nghĩa thì sau này đơn

Là thì được dùng trong các trường hợp chuyển ra quyết định khi không có kế hoạch gì trước kia -> Đưa ra ra quyết định ngay tại thời gian nói

1.2. Bí quyết thì sau này đơn

Cấu trúc

(+): S + will/shall + V-inf(-): S + will/shall + not + V-inf(?): Will/Shall + S + V-inf ?

Ví dụ

I will visit my grandpa tomorrowI will not go out next weeekWill you go lớn school on next monday?

1.3. Cách dùng thì sau này đơn

Diễn tả một quyết định hay như là 1 ý định độc nhất vô nhị thời nảy ra ở thời khắc nói. Gồm từ dấu hiệu chỉ thời hạn trong tương laiI will not stay at my friend’s house tomorrow.Diễn đạt một dự đoán không tồn tại căn cứI think she will not come back until 1 a.m.Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mờiWill you marry me?Diễn đạt lời hứaI promise that I will study hard.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn


*
Cách cần sử dụng thì tương lai đơn


Diễn đạt lời cảnh báo hoặc ăn hiếp dọaDon’t cảm biến the nguồn outlet or you will get shocked.Dùng nhằm đề nghị trợ giúp người khácShall you help carry my suitcase?Dùng nhằm mục tiêu đưa ra một vài gợi ýShall we go out và have dinner at a restaurant?Dùng nhằm hỏi xin lời khuyênAfter cooking, what shall I vì next?Dùng trong câu điều kiện loại I, mô tả 1 giả định có thể xảy ra trong hiện tại và tương laiIf I try my best to study harder, I will get high score.

1.4. Dấu hiệu nhận biết thì sau này đơn

Trạng từ chỉ thời gianIn + (thời gian): vào bao lâu (in 5 minutes: vào 5 phút)Tomorrow: ngày maiNext day/ next week/ next month/ next year: ngày tới, tuần tới, tháng tới, năm tới.Soon: mau chóng thôiTrong câu có những động từ chỉ quan lại điểmThink/ believe/ suppose/ assume…: nghĩ/ tin/ cho làPromise: hứaHope, expect: hi vọng/ muốn đợiTrong câu có những trạng từ chỉ quan lại điểmPerhaps/ probably/ maybe: có lẽSupposedly: cho là, trả sử

1.5. Một số cấu tạo mang nghĩa tương lai

Ngoài cấu trúc câu sau này đơn, chúng ta cũng có thể sử dụng một số kết cấu câu khác nhưng cũng đều có nghĩa tương tự như cuấ trúc câu này

(to be) likely khổng lồ + V: có khả năng/ bao gồm thể(to be) expected to + V: được kỳ vọng

2. Bài Tập Thì tương lai Đơn

2.1. Bài bác tập thì tương lai đối chọi cơ bản

Bài 1: Hoàn thành mọi câu sau đây bằng cách chia cồn từ ngơi nghỉ thì tương lai đối kháng (will hoặc tobe going to)When we get home, we ___________ (have) dinner.I know they ___________ (feel) very happy if they win the match.They’ve already decided on their next summer holiday. They ____________ (do) a tour of Norway.She thinks that the Take That concert __________ (be) really exciting.“What are your plans for this evening?” I ________ (meet) my friends và then go to a birthday party.If you revise for the exam, I’m sure you ________ (get) a good result.The weather forecast is good for the next few days. It _________ (be) very sunny.I can’t come on the march tomorrow. I ___________ (look after) my cousins.In the future, I think humans ___________ (wipe out) many different species.He is buying some butter and eggs because he _________ (make) a cake later.This homework is very easy. I know we __________ (do) it very quickly.In five years time, I _____________ (be) at university.She wants to lớn get her mum a birthday present. But she _____________ (not buy) it today.Their suitcases are packed. They ______________ (go) on holiday.If we go to lớn Paris, we ____________ (take) lots of pictures.My brother thinks it ______________ (snow) tomorrow.It’s very late! Hurry up or we ___________ (be) late for work.Look at that boy at the đứng đầu of that tree! He ___________ (fall).When we go home, we ____________ (watch) TV. We don’t want to miss our favourite program.I’m sure they ___________ (lose) the match.

*
Bài tập thì sau này đơn


Bài 2: bài tập tương lai đối kháng – chia dạng đúng của rượu cồn từYou (earn) a lot of money.You (travel) around the world.You (meet) lots of interesting people.Everybody (adore) you.You (not / have) any problems.Many people (serve) you.They (anticipate) your wishes.There (not / be) anything left lớn wish for.Everything (be) perfect.But all these things (happen / only) if you marry me.Bài 3: Chọn câu trả lời đúng để kết thúc câu mang đến trước

1. He _____ arrive on time.


If she loves her job, what vày she do?We spend three weeks in Korea with our parents khổng lồ find out.The plant die because of lack of sunshine.I think my teacher remember to bởi everything.If it stop raining soon, they will play football in the yard.

2.2. Bài bác tập nâng cao

Bài 1: bài bác tập thì tương lai đối kháng và tương lai gần

Hoàn thành mọi cuộc hội thoại sau đây bằng phương pháp điền “will” hoặc “tobe going to” vào vị trí trống

1. A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the shop.

2. A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the cửa hàng then.

3. A: Why vì chưng you need lớn borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.


*
Bài tập thì sau này đơn


4. A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

5. A: Are you going lớn John’s các buổi tiệc nhỏ tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

6. A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.7. (The phone rings)

A: I __________________ get it!

8. A: Are you ready lớn order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

9. A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I __________________ go khổng lồ the library. I’ve been planning to lớn studyall day.

10. A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures.

Bài 2: dứt đoạn văn sau bằng cách chia đụng từ nhằm điền vào khu vực trống

Tomorrow, students _____ (assemble) in the school playground at 08:00 am, to go to lớn Heritage Village. They ___ (have) their school picnic. The bus _____ (arrive) at 08:30 am, sharp. We ____ (reach) the Heritage Village at around 10:30 am. On reaching, students _____ (go) around to see various displays. The staff at the spot _____ (welcome) the students with flowers & sented perfumes. They _____ (offer) the students snacks. After they eat their snacks, children _____ (play) in the park. Around 01:00 pm, all students ____ (assemble) for lunch. They ____ (sit) in a circle & _____ (sing) songs. At around 04:00 pm, students ____ (gather) near the bus. They ____ (board) the bus in a queue. At around 06:00 pm, they ____ (reach) school. Their parents ____ (pick) them up from the school.

Bài 3: sắp xếp lại địa chỉ của từ để chế tạo ra thành những câu gồm nghĩapretty/catterpillar/turn/butterfly/the/a/turn/willwill/Mumbai/they/where/stay/when/visit/they/?won’t/out/rains/I/not/go/if/itis/to/principal/students/the/going/the/meet/tomorrowme/she/soon/please/as/call/up/as/comeswe/unless/we/start/can’t/be/now/time/onBài 4: bài tập thì tương lai đơn nâng cấp – Điền vào chỗ chấmI feel a bit hungry, I think……….something khổng lồ eatIt’s too late khổng lồ telephone Tom now. ………..him in the morning“It’s a bit cold in the room”.”Is it?……………..on the heating then”“We haven’t got any cigarettes”. “Oh, haven’t we?………..and get some”“Would you lượt thích tea or coffee?”-“…………..coffee, please.”

2.3. Một vài bài tập thì tương lai đơn khác

Bài 1: chia dạng đúng của động từ ( Thì sau này đơn)

Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:

You (earn) a lot of money.You (travel) around the world.You (meet) lots of interesting people.Everybody (adore) you.You (not / have) any problems.Many people (serve) you.They (anticipate) your wishes.There (not / be) anything left lớn wish for.Everything (be) perfect.But all these things (happen / only) if you marry me.

Bài 2: dứt câu

The film __________ at 10:30 pm. (to end)Taxes __________ next month. (to increase)I __________ your email address. (not/to remember)Why __________ me your car? (you/not/to lend)__________ the window, please? I can’t reach. (you/to open)The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/to eat)Jake __________ his teacher for help. (not/to ask)I __________ lớn help you. (to try)Where is your ticket? The train __________ any minute. (to arrive)While the cat’s away, the mice __________. (to play)

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai

I am going shopping with my best friend tomorrow.If she loves her job, what bởi vì she do?We spend three weeks in Korea with our parents khổng lồ find out.The plant die because of lack of sunshine.I think my teacher remember to bởi vì everything.If it stop raining soon, they will play football in the yard.

Bài 4: sử dụng từ gợi ý viết thành câu trả chỉnh

He/wish/Bin/come/party/next week.If/she/not/learn/very hard/,/she/not/pass/test.Minh/take/the zoo/next Sunday?I/believe/Huynh/recover/illness/soon?They/drink/in the same restaurant/next week.Lan/hope/her boyfriend/not/make/too/noise/do/homework.

2.4. Bài tập không ngừng mở rộng thì tương lai

Tomorrow I ________ (paint) all day.

A. Will be painting

B. Will paint

C. Will be paint

By the time we get there, the store ________ (close).

A. Will close

B. Will have closed

C. Closed

I ________ (see) you tomorrow at 3:00 PM.

A. Will see

B. See

C. Will be seeing

After we finish this video, I ________ (see) all of this director’s movies.

A. Will see

B. Will be seeing

C. Will have seen

P1: Can I come over in an hour? P2: No, I ________ (clean) the house.

A. Will clean

B. Will be cleaning

C. Clean

This time next week I ________ (drink) wine in Argentina.

A. Will drink

B. Drink

C. Will be drinking

She doesn’t realize what kind of person he is, but she ________ (find out).

A. Will find out

B. Will be finding out

C. Will have found out

She insulted me. I ________ (speak) to lớn her again!

A. Will never speak

B. Will never be speaking

C. Will have never spoken

If he continues drinking so fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. Will drink

B. Will have drunk

C. Will be drinking

She ________ (tell) me when her birthday is.

A. Will not have told

B. Will not be telling

C. Won’t tell

3. Đáp án bài bác tập thì tương lai đơn

3.1. Đáp án bài xích tập cơ bản

Bài 1will havewill feelare going to lớn dowill beam going lớn meetwill getis going to beam going khổng lồ look afterwill wipe outis going lớn makewe’ll dowill beis not going khổng lồ buyare going lớn gowill takewill snowwill beis going khổng lồ fallwill watchwill loseBài 2will earnwill travelwill meetwill adorewill not havewill servewill anticipatewill not bewill bewill only happenBài 3willleavewon’tseethink I’llwill snowknowI’ll bebeI’llBài 4do she do ➔ will she dospend ➔ will spenddie ➔ will dieremembers ➔ will rememberstop ➔ stops

3.2. Đáp án bài tập nâng cao

Bài 1

1. I’m going to2. I’ll3. I’m going to4. I’ll5. I’ll6. I’m going to7. I’ll8. I’ll9. I’m going to10. I’m going to

Bài 2will assemblewill havewill arrivewill reachwill gowill welcomewill offerwill playwill assemblewill sitwill singwill gatherwill boardwill reachwill pickBài 3The catterpillar will turn into a pretty butterfly.Where will they stay when they visit Mumbai?I won’t go out if it rains.The principal is going khổng lồ meet the students tomorrow.Please điện thoại tư vấn me up as soon as she comes.Unless we start now we can’t be on time.Bài 4I’ll have/I’ll getI’ll phone/I’ll telephone/I’ll ring – I’ll callI’ll turn/ I’ll switch/ I’ll putI’ll goI’ll have

3.3. Đáp án một số bài tập khác

Đáp án bài 1

will earnwill travelwill meetwill adorewill not havewill servewill anticipatewill not bewill bewill only happen

Đáp án bài 2

The film will kết thúc at 10:30 pm.Taxes will increase next month.I will not remember your email address.Why will you not lend me your car?Will you open the window, please? I can’t reach.The restaurant was terrible! I will not eat there again.Jake will not ask his teacher for help.I will try to lớn help you.Where is your ticket? The train will arrive any minute.While the cat’s away, the mice will play.

Đáp án bài 3

am going ➔ will godo she do ➔ will she dospend ➔ will spenddie ➔ will dieremembers ➔ will rememberstop ➔ stops

Đáp án bài xích 4

He wishes Bin will come his tiệc ngọt next week.If she doesn’t learn very hard, she won’t pass the test.Will Minh take lớn the zoo next Sunday?I believe Huynh will recover from her illness soon.They will drink in the same restaurant next week.Lan hopes her boyfriend won’t make too much noise to vì chưng her homework.

3.4. Đáp án bài xích tập không ngừng mở rộng thì tương lai đơn

A

Lý do: sử dụng thì tương lai ngay gần bởi vấn đề đi sơn cả ngày là đã tất cả kế hoạch, định kỳ trình trường đoản cú trước đó.

B

Lý do: thực hiện thì tương lai chấm dứt để mô tả một hành động hay sự việc chấm dứt trước 1 thời điểm vào tương lai; đó là việc trước khi shop chúng tôi tới đó thì tiệm đã đóng cửa.

A

Lý do: sử dụng thì tương lai đơn miêu tả suy nghĩ bột phát tại thời khắc nói, ko có kế hoạch trước đó.

CB

Lý do: Đã bài bản => sau này gần

C

Lý do: Đã bài bản => tương lai gần

A

Tương lai đơn

A

Tương lai đơn bởi nó bộc phạt tại thời gian nói, chưa vững chắc chắn, có thể mai sau sẽ thay đổi.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Efl Là Gì ? Nghĩa Của Từ Efl Trong Tiếng Việt

B

Lý vì như câu 2

C

Như vậy, nội dung bài viết đã tổng hợp tất cả Tổng Hợp toàn bộ Các bài bác Tập Thì sau này Đơn. mong muốn những kiến thức mà WElearn gia sư share có thể giúp ích cho bạn trong bài toán học giỏi môn giờ đồng hồ Anh hơn. Chúc bạn thành công nhé!