Bài tập Ôn tập Hình thoi. Diện tích s hình thoi Toán lớp 4 gồm 8 bài bác tập trắc nghiệm cùng 5 bài bác tập từ luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về hình thoi và ăn mặc tích hình thoi môn Toán 4.

Bạn đang xem: Bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4


Bài tập Hình thoi. Diện tích s hình thoi lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Một hình thoi gồm độ dài những đáy thứu tự là a và b (cùng đơn vị đo). Khi ấy công thức tính diện tích hình thoi kia là:

A.S=a×b

B.S=a×b:2

C.S=a+b×2

D.S=a:b×2

Câu 2: Một miếng gỗ hình thoi tất cả độ dài các đường chéo là 20cm và 26cm.

Tính diện tích s của mảnh mộc đó.

A.190cm2

B.220cm2

C.240cm2

D.260cm2

Câu 3: Cho hình mẫu vẽ sau:

*

Hình thoi ABCD tất cả O là giao điểm của hai tuyến đường chéo, OA=9cm, OB=6cm. Biết rằng hình thoi tất cả hai đường chéo cánh vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của từng đường. Em hãy lựa chọn khẳng định đúng:

A. diện tích hình thoi bằng diện tích hình vuông.

B. diện tích s hình thoi lớn hơn diện tích hình vuông.

C. diện tích hình thoi nhỏ hơn diện tích hình vuông.

D. diện tích hình thoi cấp 2 lần diện tích s hình vuông.

Câu 4: Một hình thoi bao gồm độ lâu năm một cạnh là 8cm. Chu vi của hình thoi kia là:

A. 32cm

B. 64cm

C. 16cm

D. 40cm

Câu 5: Một mảnh đất nền hình thoi có diện tích s 120m2, biết độ dài một đường chéo cánh là 15m. Tính độ nhiều năm đường chéo còn lại của mảnh đất hình thoi đó.

A. 18m

B. 16m

C. 14m

D. 20m

Câu 6: Hình thoi bao gồm độ dài những đường chéo cánh là 15cm; 8cmcó diện tích s là ……

A.90 cm2

B.50cm2

C.60cm2

D.120cm2

Câu 7: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo cánh là 80m. Hiệu nhị đường chéo là 16m. Tính diện tích của hình thoi đó.

A.768m2.

B.678m2.

C.876m2.

D.786m2.

Câu 8: Nếu vội độ nhiều năm một đường chéo của hình thoi lên 2 lần thì diện tích s của hình thoi đó đổi khác như nỗ lực nào?

A. diện tích s hình thoi đó không đổi.

B. Diện tích hình thoi tăng thêm 2 lần.

C. Diện tích s hình thoi đó sụt giảm 2 lần.

D. diện tích hình thoi đó tạo thêm 4 lần.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính diện tích hình thoi bao gồm độ nhiều năm đường chéo cánh là 17cm cùng 12cm.

Câu 2: Hình thoi gồm độ dài những đường chéo là 14dm và 6m. Diện tích s hình thoi đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Câu 3: Một hình thoi có diện tích bằng diện tích s của hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng bằng 23 chiều dài. Biết đường chéo thứ nhất của hình thoi lâu năm 48cm. Tính độ dài đường chéo cánh còn lại của hình thoi.

Xem thêm: Giải Bài 31 Trang 23 Sgk Toán 9 Tập 2, 33 Trang 23 Sgk Toán 9 Tập 2

Câu 4: Tính diện tích của hình thoi dưới đây:

*

Câu 5: Cho hình thoi MNPQ. Biết MP=28 cm, độ nhiều năm đường chéo NQ bằng 34 độ nhiều năm đường chéo cánh MP. Tính tổng độ dài hai tuyến phố chéo.