Hãy để Top lời giải cung ứng thêm cho chúng ta những con kiến thức hữu ích về anđehit acetic nhé!

I. Đặc điểm cấu tạo, phân một số loại của anđehit 

1/ cấu tạo của anđehit

– Công thức tổng thể của anđehit là: R(CHO)m (m ≥ 1)

R có thể là H hoặc gốc hiđrocacbon và đặc biệt có hợp chất CHO-CHO, trong đó m = 2, R ko có.

Bạn đang xem: C2h2 + h2o → ch3cho

– phương pháp của anđehit no solo chức, mạch thẳng:

 CnH2n+1CHO (n ≥ 0)

– vào phân tử anđehit gồm nhóm chức -CHO link với gốc R rất có thể no hoặc ko no.

*

2/ Phân một số loại anđehit

- nhờ vào đặc điểm cấu trúc gốc hidrocacbon:

+ Anđehit no

+ Anđehit ko no

+ Anđehit thơm

- dựa vào số nhóm –CHO

+ Anđehit đối chọi chức

+ Anđehit đa chức

*

CH2=CH-CH=O propenal: Anđehit không no

C6H5-CH=O benzanđehit: Anđehit thơm

O=CH-CH=O anđehit oxalic: Anđehit đa chức

II. Danh pháp của anđehit

- Tên cụ thế: Tên hiđrocacbon no khớp ứng với mạch chính + al

*

- Tên thông thường: anđehit + tên axit tương ứng.

Anđehit

Tên thế thế

Tên thông thường

HCH=O

CH3CH=O

CH3CH2CH=O

(CH3)2CHCH2CH=O

CH3CH=CHCH=O

metanal

etanal

propanal

3-metylbutanal

but-2-en-1-al

fomanđehit (anđehit fomic)

axetanđehit (anđehit axetic)

Propionanđehit (anđehit propionic)

isovaleranđehit (anđehit isovaleric)

crotonanđehit (anđehit crotonic)

III. Tính chất vật lý của anđehit

- Ở điều kiện thường HCHO với CH3CHO là hóa học khí dễ dàng tan trong nước, các andehit tiếp sau là chất lỏng hoặc hóa học rắn, độ tung trong nước bớt khi mạch cacbon tăng.

- dung dịch HCHO 37%-40% call là fomon xuất xắc fomalin tất cả tính khử trùng rất mạnh.

IV. đặc thù hóa học của anđehit

1. Bội phản ứng cùng hidro:

Ví dụ:  CH3CHO andehit axetic + H2 ----> CH3CH2OH ancol etylic (Ni, to);

PTTQ: CnH2n+1CHO (chất oxi hóa) + H2 (Chất khử) ----> CnH2n+1CH2OH (Ni, to) ancol no đối chọi chức bậc 1;

2. Phản bội ứng thoái hóa không hoàn toàn:

a. Công dụng với AgNO3/NH3: bội phản ứng tráng gương

Ví dụ: CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O ----> CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3;

PTTQ: CnH2n+1CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O ----> CnH2n+1COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3;

* HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O ----> HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3;

HCOONH4 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O ----> NH4O-CO-ONH4 giỏi (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3;

=> HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O ----> (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3;

b. Công dụng với Cu(OH)2, NaOH với t°:

Ví dụ 1: CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH ----> CH3COONa + Cu2O màu đỏ gạch + 3H2O (to);

PTTQ: CnH2n+1CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH ----> CnH2n+1COONa + Cu2O + 3H2O (to);

Ví dụ 2: HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH ----> Na2CO3 + 2Cu2O + 6H2O (to);

c. Công dụng với dung dịch Brom:

Vi dụ: CH3CHO + Br2 + H2O ----> CH3COOH + 2HBr;

--> làm mất màu hỗn hợp brom.

3. Anđehit xẩy ra phản ứng cháy

Andehit no đối chọi chức CnH2nO + (3n-1)/2 O2 ----> nCO2 + nH2O;

+ nCO2 = nH2O --> andehit no solo chức CnH2nO.

+ nO2 = (3n-1)/2 nCnH2nO.

Xem thêm: Đầu Số 086, 088 Là Đầu Số Mạng Nào ? Đầu Số 088 Của Mạng Nào

n = nCO2/nCnH2nO.

V. Điều chế anđehit

1. Thoái hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO → R(CHO)x + xCu + xH2­O (to)

*

 2. Điều chế qua ancol không bền

- cùng H2O vào C2H2:

C2H2 + H2O → CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 80oC)

- Thủy phân este của ancol không bền say đắm hợp:

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O 

3. Một số trong những phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2 → 2HCHO + 2H2O (Ag, 600oC)

CH4 + O2 → HCHO + H2O (xúc tác, to)

2CH2 = CH2 + O2 → 2CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Ứng dụng của anđehit

- Fomanđehit:

Được sử dụng hầu hết trong phân phối poli (phenolfomandehit) – làm hóa học dẻo và cần sử dụng cho tổng hòa hợp phẩm nhuộm, dược phẩm

Dung dịch 37 - 40% fomanđehit nội địa được hotline là fomalin, ứng dụng hầu hết trong ngâm xác hễ vật, thuộc da hay tẩy uế, diệt trùng,…

*
Fomandehit được sử dụng trong tổng thích hợp phẩm nhuộm

- Axetandehit: sử dụng đa số trong sản xuất axit axetic.