Các đồng vị của cùng một nguyên tố là phần lớn nguyên tử có cùng số proton nhưng khác biệt về số notron, cho nên có số khối A không giống nhau.
Bạn đang xem: Các đồng vị của cùng một nguyên tố thì

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 gấp 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là bao nhiêu gam?


Agon tách ra từ bầu không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng bao gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối vừa đủ 40,08 đvC. Nhị đồng vị này có số nơtron hơn nhát nhau là 2. Đồng vị bao gồm số khối nhỏ chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ tất cả 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), đến M = 18, khối lượng riêng của nước là 1 trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B gồm 2 đồng vị 10B cùng 11B. Xác suất đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 và MO = 16) là


Một láo lếu hợp bao gồm hai đồng vị có số khối trung bình 31,1 và tất cả tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% cùng 10%. Tổng số phân tử trong hai đồng vị là 93 cùng tổng số phân tử không mang điện bởi 0,55 lần tổng cộng hạt sở hữu điện. Số nơtron của đồng vị tất cả số khối to hơn là
Xem thêm: Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Văn Học Lớp 9 2K5 Cần Nắm Rõ, Cách Viết Đoạn Văn Nghị Luận Văn Học Thi Vào 10

Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% với X3 chiếm phần 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ nhiên, nhân tố Clo gồm 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có phần trăm số lượng tương ứng là 75% cùng 25%. Thành phần Cu có 2 đồng vị trong các số đó 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo nên hợp hóa học CuCl2 trong những số đó Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là