Cho (9^x+9^-x=23.) khi ấy biểu thức (A=frac5+3^x+3^-x1-3^x-3^-x=fracab) với (fracab) tối giản cùng (a,bin Z). Tích (a.b) có giá trị bằng:
Bạn đang xem: Census of business, 1935: retail distribution

Ta có: (9^x+9^-x=23)

(eginarraylLeftrightarrow 9^x + 9^ - x + 2 = 25\Leftrightarrow left( 3^x ight)^2 + left( 3^ - x ight)^2 + 2.3^x.3^ - x = 25endarray)

(Leftrightarrow left( 3^x+3^-x ight)^2=25)

(Leftrightarrow 3^x+3^-x=5) bởi vì (3^x+3^-x>0,forall xin R)

(Rightarrow A=frac5+3^x+3^-x1-3^x-3^-x=frac5+51-5=frac-52=fracab.)

Vậy (ab=-10.)


*


HS hay phân vân tại phần tính (3^x+3^-x) vị đến đó các em phân vân nhận xét (3^x+3^-x>0,forall x) dẫn đến một số em có thể chọn nhầm đáp án.


*
*
*
*
*
*
*
*

Tính giá trị (left( dfrac116 ight)^ - 0,75 + left( dfrac18 ight)^ - frac43,)ta được hiệu quả là:


Tính cực hiếm của biểu thức (3^2.5^2 + 2sqrt 2 :25^left( 1 + sqrt 2 ight)) có công dụng là:
Xem thêm: Top 9 Bảng 45.2 Các Đặc Điểm Hình Thái Của Lá Cây, Soạn Sinh 9: Bài 45

Rút gọn gàng biểu thức $B = dfraca^2sqrt 2 - b^2sqrt 3 left( a^sqrt 2 - b^sqrt 3 ight)^2 + 1$ ta được hiệu quả là:


Tính quý giá của biểu thức $A = sqrt left( a^e + b^e ight)^2 - left( 4^dfrac1eab ight)^e $ lúc $a = e;b = 2e$.