Điện phân hỗn hợp X đựng KCl, K2SO4, CuSO4 cùng với điện rất trơ, màng phòng xốp trong t giây thu được dung dịch Y; sinh sống anot nhận được 4,312 lít hỗn hợp khí (đktc); cân nặng catot tăng thêm 16,64 gam. Mang đến dung dịch Y công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được 114,65 gam tất cả hổn hợp kết tủa. Điện phân dung dịch X trong thời hạn 2t giây thu được 10,808 lít khí (đktc) ở cả 2 điện cực. Cân nặng chất tan trong dung dịch X là
Bạn đang xem: Điện phân dung dịch k2so4

*t giây: vị dung dịch Y tác dụng với Ba(OH)2 dư thu được hỗn hợp kết tủa (BaSO4 và Cu(OH)2) bắt buộc suy ra Y đựng Cu2+ => Cu2+ chưa bị năng lượng điện phân hết.

mCu = m catot tăng = 16,64 gam => nCu = 0,26 mol => ne(t) = 2nCu = 0,52 mol

Đặt nCl2 = x cùng nO2 = y (mol)

+ n khí anot = x + y = 4,312/22,4 (1)

+ BTe: ne(t) = 2nCl2 + 4nO2 => 2x + 4y = 0,52 (2)

Giải hệ (1) với (2) được x = 0,125 với y = 0,0675

BTNT "Cl" => nKCl = 2nCl2 = 0,25 mol

Giả sử X chứa: KCl (0,25 mol); K2SO4 (a mol) và CuSO4 (b mol)

Kết tủa gồm: Cu(OH)2 (b - 0,26) cùng BaSO4 (a + b)

=> m kết tủa = 98(b - 0,26) + 233(a + b) = 114,65 (*)

*2t giây: ne(2t) = 2ne(t) = 1,04 mol

nO2 = (ne(2t) - 2nCl2)/4 = (1,04 - 2.0,125)/4 = 0,1975 mol

=> nH2 = n khí 2 điện rất - nO2 - nCl2 = 0,4825 - 0,1975 - 0,125 = 0,16 mol

BTe: ne(2t) = 2nCu + 2nH2 => 2b + 2.0,16 = 1,04 => b = 0,36

Thay b = 0,36 vào (*) suy ra a = 0,09

Vậy: m hóa học tan trong X = 0,25.74,5 + 0,09.174 + 0,36.160 = 91,885 gam


Đáp án đề xuất chọn là: d


Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập điện phân các thành phần hỗn hợp muối Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Điện phân dung dịch bao gồm a mol CuSO4 và 2a mol NaCl sau thời điểm ở catot bước đầu thoát khí thì dừng lại. Hóa học tan trong hỗn hợp thu được sau năng lượng điện phân là


Điện phân một dung dịch bao gồm a mol CuSO4 và b mol NaCl. Ví như b > 2a nhưng ở catot chưa tồn tại khí bay ra thì dung dịch sau điện phân chứa


Điện phân hỗn hợp hồn hợp cất 0,04 mol AgNO3 với 0,05 mol Cu(NO3)2, điện cực trơ, cái điện 5A, trong 32 phút 10 giây. Trọng lượng kim loại phụ thuộc vào catot là


Điện phân hỗn hợp X có 0,04 mol AgNO3 và 0,06 mol Fe(NO3)3 với I = 5,36A, điện cực trơ, sau t giây thấy catot tăng 5,44 gam. Cực hiếm của t là


Điện phân 500 ml hỗn hợp hỗn họp FeSO4 0,1M, Fe2(SO4)3 0,2M với CuSO4 0,1M cùng với điện cực trơ. Điện phân cho tới khi cân nặng catot tăng 8,8 gam thì ngừng điện phân. Biết cường độ chiếc điện lấy điện phân là 10A. Thời gian điện phân là:


Điện phân 400ml dd AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M cùng với cường độ mẫu điện I = 10A, anot bằng Pt. Sau thời gian t, ta ngắt mẫu điện, thấy khối lượng catot tạo thêm m gam trong số ấy có 1,28 gam Cu. Thời hạn điện phân t là (hiệu suất điện phân là 100%)


Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ và cường độ cái điện bởi 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, đem catot sấy thô thấy tăng m gam. Quý giá của m là:


Điện phân 200 ml hỗn hợp AgNO3 0,4M với Cu(NO3)2 0,2M cùng với điện cực trơ. Sau một thời hạn điện phân mang catot ra có tác dụng khô cân nặng lại thấy tăng m gam, trong số ấy có 1,28 gam Cu. Giá trị của m là


Tiến hành năng lượng điện phân hoàn toàn dung dịch X chứa 200 ml dung dịch AgNO3 với Cu(NO3)2 nhận được 56 gam láo lếu họp sắt kẽm kim loại ở catot với 4,48 lít khí làm việc anot (đktc). Mật độ mol AgNO3 và Cu(NO3)2 trong X thứu tự là


Điện phân 100 ml hỗn hợp CuSO4 0,2 M cùng AgNO3 0,1 M cùng với cường độ cái điện I = 3,86A. Thời hạn điện phân để thu được 1,72 gam sắt kẽm kim loại bám bên trên catot là:


Điện phân 100 ml hỗn hợp X có KCl 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,2M với cường độ mẫu điện 5A vào 579 giây, điện cực trơ, màng phòng xốp. Giả sử nước bay hơi không xứng đáng kể. Độ giảm khối lượng của dung dịch sau khoản thời gian điện phân là:


Điện phân với những điện rất trơ dung dịch hồn hợp bao gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl trong thời hạn 2000 giây với cái điện bao gồm cường độ là 9,65A (hiệu suất của quá trình điện phân là 100%). Trọng lượng Cu thoát ra ở catot với thể tích khí (đktc) bay ra ở anot là


Điện phân 100 ml hỗn hợp chứa: FeCl3 1M, FeCl2 2M, CuCl2 1M với HCl 2M với điện rất trơ, màng phòng xốp, I = 5A trong 2 tiếng 40 phút 50 giây thì sống catot tăng m gam. Cực hiếm của m là


Điện phân 200 ml hỗn hợp Y gồm KCl 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,2M với cường độ chiếc điện 5A trong thời gian 1158 giây, điện cực trơ, màng phòng xốp. đưa sử nước cất cánh hơi không xứng đáng kể. Độ giảm trọng lượng của dung dịch sau khi điện phân là


Dung dịch X cất HCl, CuSO4, Fe2(SO4)3. Mang 400 ml hỗn hợp X lấy điện phân cùng với điện cực trơ, I = 7,72A đến khi ở catot chiếm được 5,12 gam Cu thì ngừng lại. Lúc ấy chỉ chiếm được 0,1 mol một hóa học khí tốt nhất thoát ra sinh hoạt anot. Thời hạn điện phân cùng nồng độ sau điện phân thứu tự là


Điện phân hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp hai muối hạt CuCl2 với Cu(NO3)2 1 thời gian, ở anot của bình năng lượng điện phân thoát ra 448 ml hồn hợp khí (đktc) gồm tỉ khối so với H2 bởi 25,75 và gồm m gam kim loại Cu còn trên catot (biết trên catot không có khí thoát ra). Quý giá của m là:


Điện phân dung dịch NaOH với cường độ loại điện là 10A trong thời hạn 268h. Sau thời điểm điện phân còn sót lại 100 gam dung dịch NaOH bao gồm nồng độ 24%. độ đậm đặc của hỗn hợp NaOH trước năng lượng điện phân là:


Điện phân hỗn hợp hồn hợp có 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 cùng 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Lúc ở catot bắt đầu thoát khí thì ngơi nghỉ anot thu được V lít khí (đktc). Biết công suất của quy trình điện phân là 100%. Quý hiếm của V là:


Hòa tan hoàn toàn hỗn đúng theo X có KCl và CuSO4 vào nước, thu được hỗn hợp Y. Điện phân hỗn hợp Y cùng với điện rất trơ màng chống xốp, cho đến lúc H2O bị điện phân tại cả 2 điện rất thì dừng năng lượng điện phân. Số mol khí sinh sống anot bay ra bằng 4 lần số mol khí bay ra trên catot. Phần trăm trọng lượng của CuSO4 vào X là


Điện phân hỗn hợp X đựng a mol Cu(NO3)2 với 0,2 mol NaCl (điện cực trơ, màng phòng xốp, cường độ chiếc điện ko đổi) trong thời gian t giây, thu được 3,36 lít khí ở anot( đktc) với dung dịch Y. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì toàn diện và tổng thể tích khí thu được ở cả 2 điện rất là 7,84 lít (đktc). Mang đến dung dịch Y phản ứng về tối đa với m gam Fe tạo ra khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí ra đời không tung trong dung dịch. Giá trị của m là


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và FeCl3 vào nước dư thu được dung dịch X. Điện phân hỗn hợp X cùng với điện rất trơ đến khi ở anot bay ra 0,2 mol hỗn hợp khí bao gồm tỉ khối tương đối so với H2 bởi 30,625 thì giới hạn lại. Hỗn hợp thu được sau điện phân có chứa 2 muối tất cả nồng độ mol bằng nhau. Giả sử hiệu suất của quy trình điện phân là 100%, khí sinh ra không chảy trong dung dịch. Cực hiếm của m là


Dung dịch hỗn hợp X tất cả NaCl 0,6M và CuSO40,5M. Điện phân 100 ml dung dịch X (điện rất trơ, màng chống xốp, hiệu suất 100%, bỏ qua mất sự kết hợp của khí trong nước hay sự cất cánh hơi của nước) với cường độ cái điện không đổi 0,5A trong thời hạn t giây. Hỗn hợp sau điện phân có cân nặng giảm 4,85 gam so với hỗn hợp ban đầu. Cực hiếm của t là


Điện phân hỗn hợp X đựng hỗn hợp bao gồm CuSO4và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1:3) với điện cực trơ, màng phòng xốp, cường độ dòng điện không đổi 2A. Sau thời gian điện phân t (giờ) thu được hỗn hợp Y (chứa 2 hóa học tan) có khối lượng giảm 12,45 gam so với dung dịch X. Dung dịch Y phản ứng vừa không còn với 3,06 gam Al2O3. Bỏ lỡ sự tổng hợp của khí trong nước cùng sự cất cánh hơi của nước, năng suất điện phân 100%. Giá trị của tgần nhấtvới quý giá nào sau đây?


Điện phân dung dịch X bao gồm 0,2 mol NaCl cùng a mol Cu(NO3)2 (với các điện rất trơ, màng ngăn xốp, cường độ chiếc điện không núm đổi), thu được hỗn hợp Y có trọng lượng giảm 17,5 gam so với một khối lưọng của X. Cho m gam fe vào Y mang đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Z, khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5) với (m - 0,5) gam hỗn hợp kim loại. Mang thiết hiệu suất điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể. Cực hiếm của a là


Điện phân 800 ml dung dịch gồm NaCl, HCl với CuCl2 0,02M (điện cực trơ, màng ngăn xốp) cùng với cường độ dòng điện 9,65A. Mối tương tác giữa thời gian điện phân cùng pH của dung dịch điện phân được biểu diễn bằng đồ dùng thị dưới đây (giả sử muối bột đồng không trở nên thủy phân):

*

Giá trị của t trên thứ thị là


Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 cùng NaCl với điện cực trơ. Toàn diện và tổng thể tích khí thoát ra ở cả hai điện cực (V lít) phụ thuộc vào thời hạn điện phân (t giây) theo thứ thị bên. Nếu năng lượng điện phân X trong thời gian 3,5a giây thì thu được hỗn hợp có trọng lượng giảm m gam so với hỗn hợp X. Trả thiết những chất điện phân ra ko tan vào dung dịch. Quý giá của m là:

*


Điện phân (điện rất trơ, màng chống xốp, cường độ dòng điện ko đổi) dung dịch X cất a mol MSO4 (M là kim loại) với 0,3 mol KCl trong thời hạn t giây, thu được 2,24 lít khí làm việc anot (đktc) với dung dịch Y có trọng lượng giảm m gam so với trọng lượng dung dịch X. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được dung dịch Z có cân nặng giảm 19,6 gam so với trọng lượng dung dịch X. Biết hiệu suất điện phân 100%, những khí ra đời không chảy trong dung dịch. Phạt biểu làm sao sau đây là đúng?


Điện phân dung dịch cất m gam láo hợp gồm Cu(NO3)2 và NaCl bằng điện rất trơ, màng chống xốp cùng với cường độ dòng điện I = 5A, sau thời gian 6176 giây thì dừng điện phân. Để im bình năng lượng điện phân cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,06 mol khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5) và dung dịch X. Mang lại 400 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, lọc vứt kết tủa, thu được dung dịch Y không màu. Cô cạn Y, đem phần rắn đem nung đến cân nặng không đổi, chiếm được 29,64 gam hóa học rắn. Quý hiếm m là


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp tất cả CuSO4 và FeCl3 vào nước dư thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X cùng với điện rất trơ đến khi ở anot bay ra 0,2 mol các thành phần hỗn hợp khí tất cả tỉ khối hơi so với H2 bằng 30,625 thì dừng lại. Dung dịch thu được sau năng lượng điện phân tất cả chứa 2 muối bao gồm nồng độ mol bởi nhau. Giả sử công suất của quy trình điện phân là 100%, khí sinh ra không chảy trong dung dịch. Giá trị của m là


Điện phân dung dịch X cất m gam CuSO4 với 0,2 mol KCl (điện rất trơ, màng phòng xốp, cường độ mẫu điện ko đổi). Trong thời gian t giây, chiếm được 2,464 lít khí ngơi nghỉ anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể và toàn diện tích khí thu được ở cả hai điện rất là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân là 100%, những khí sinh ra không tung trong dung dịch. Giá trị của m là:


Điện phân hỗn hợp X đựng KCl, K2SO4, CuSO4 với điện rất trơ, màng phòng xốp vào t giây thu được dung dịch Y; làm việc anot nhận được 4,312 lít hỗn hợp khí (đktc); cân nặng catot tạo thêm 16,64 gam. Cho dung dịch Y tính năng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 114,65 gam các thành phần hỗn hợp kết tủa. Điện phân hỗn hợp X trong thời gian 2t giây thu được 10,808 lít khí (đktc) ở 2 điện cực. Cân nặng chất tung trong dung dịch X là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Chuyển Đổi File Odt Sang Word ), File Odt Là Gì

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.