*

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta lập trình C (C++ sẽ lý giải trong tư liệu khác). Tuy nhiên project mà chúng ta tạo ra tại đó là C++, nhưng họ chỉ thực hiện những thư viện của C.

Bạn đang xem: Lộ trình học lập trình c từ a tới z cho người mới bắt đầu


*

*

*

Project vẫn được sinh sản ra, thực tiễn mã (code) của lấy một ví dụ HelloWorld này còn có mã C++. Tuy nhiên chưa rất cần được quan trung khu tới nó.
Tiếp theo bạn phải cấu hình để hoàn toàn có thể chạy được project trực tiếp bên trên Eclipse, câu hỏi này rất quan trọng.
Khi một chương trình C được chạy nó đang tìm hàm main() để thực thi, chẳng hạn thực thi hàm main() của ví dụ như HelloWorld nói trên.Một công tác C bao gồm thể có khá nhiều file nguồn, mỗi tệp tin nguồn rất có thể nhiều hàm. Tuy nhiên chỉ được cho phép duy độc nhất một hàm main() trên tổng thể Project của bạn.
Trên kia chúng ta vừa tạo ra một file CBasicTutorial.cpp nó có một hàm main(), giờ đồng hồ bạn tạo nên một file khác nhằm thực hành chẳng hạn PrimitiveExample.cpp và có hàm main() bạn cần đổi tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một tên khác để nó không xung bỗng dưng và chúng ta có project thể biên dịch được, sau đó có thể thực hành hồ hết gì viết trong PrimitiveExample.cpp.

Chú ý: Hãy thay tên hàm main của file nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial bởi vì một project của C chỉ được cho phép một hàm main trên toàn cục Project.


// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#includeint main() // printf là 1 trong hàm của tủ sách stdio.h// Đây là một trong hàm nhằm in ra screen Console một dòng chữ.// là ký tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra dòng thông báo ứng dụng vẫn kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài chú ý: Có một số trong những hàm trong tủ sách conio.h của C đã không được cung ứng trong C++. Chẳng hạn như getch() - Vốn là một hàm tạm ngưng chương trình chờ tính đến khi người dùng gõ một ký tự ngẫu nhiên mới tiếp tục chạy tiếp. Bởi vì vậy trong gợi ý này tôi cố gắng không sử dụng các hàm như vậy trong số ví dụ.


#includeint main() // Làm nào đấy tại đây ....// Dừng công tác tại đây,// chờ tính đến khi người dùng gõ một ký tự bất kỳ mới thường xuyên chạy.// (Hàm này sẽ không được cung cấp đầy đủ)getch();// Làm gì đó tiếp tại đây.
TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 khổng lồ 127 or 0 to lớn 255%c
unsigned char1 byte0 to 255%c
signed char1 byte-128 khổng lồ 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 lớn 32,767 or -2,147,483,648 lớn 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 to 65,535 or 0 to lớn 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 to 32,767
unsigned short2 bytes0 lớn 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 to lớn 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước giữ trữTập giá chỉ trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 to 3.4E+386 địa điểm sau thật phân
double8 byte2.3E-308 to lớn 1.7E+30815 địa chỉ sau thật phân
long double10 byte3.4E-4932 lớn 1.1E+493219 địa chỉ sau thiệt phân

// Khai báo áp dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input Output)#include // Khai báo sử dụng thư viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte cần thiết để tàng trữ kiểu dữ liệu này.printf("Storage kích thước for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, giá trị bé dại nhất của loại float.// Hằng số này được quan niệm trong tủ sách float.hprintf("Minimum float positive value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá bán trị lớn số 1 của kiểu tài liệu float.// Hằng số này được có mang trong thư viện float.hprintf("Maximum float positive value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí về tối đa của phần thập phân.// Hằng số này được định nghĩa trong tủ sách float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Toán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn hơn hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// để ý rằng sẽ chỉ có rất nhiều nhất một khối lệnh được chạy.// lịch trình kiểm tra đk từ trên xuống dưới.// Khi phát hiện một điều kiện đúng khối lệnh tại đó sẽ tiến hành chạy,// và công tác không chất vấn tiếp những điều kiện còn lại....// Nếu điều kiện 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm gì đó khi đk 1 đúng.// trái lại nếu điều kiện 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm nào đấy khi điều kiện 2 đúng// (Điều khiếu nại 1 sai).// ngược lại nếu điều kiện N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm gì đó khi đk N đúng// (Các đk ở bên trên sai).// những trường thích hợp còn lại.else // Làm gì đấy ở đây.
// Khai báo áp dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một số đại diện thay mặt cho tuổi của bạn.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi thực hiện printf ko in ra tức thì lập tức thông báo của bạn.// thực hiện fflush(stdout) để in thông báo ra màn hình hiển thị Console ngay lập tức lập tức.// Chú ý: stdout là 1 biến của luồng (stream) ghi ra màn hình hiển thị Console// (Nó được định nghĩa trong thư viện stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf đang đợi các bạn gõ vào một trong những đoạn văn phiên bản từ bàn phím// (Và nhấn Enter nhằm hoàn thành).// Nó đang quét lấy một số (Chỉ định vị tham số %d)// với gán vào trở thành age.scanf("%d", &age);// bình chọn nếu age nhỏ dại hơn 80 thì ...if (age = 80 && age
// thực hiện switch để kiểm soát một quý giá của một biến.switch ( a_variable ) case value1:// Làm nào đó ở đây, nếu quý hiếm của đổi thay == value1break;case value2:// Làm gì đó ở đây, nếu cực hiếm của trở thành == value2break;default:// làm điều gì đấy tại đây// nếu cực hiếm của trở thành không thuộc các giá trị liệt kê sinh hoạt trên.break;
#include int main() // Đề nghị fan dùng lựa chọn 1 lựa chọn.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a game ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Khai báo một biến "option".int option;// Hàm scanf sẽ đợi bạn gõ vào một trong những đoạn text từ bỏ bàn phím// (Và dìm enter để hoàn thành).// Nó đã quét lấy một số (Chỉ định vì chưng tham số %d)// chuyển thành số tự nhiên và thoải mái (integer) với gán vào biến hóa option.scanf("%d", &option);// đánh giá giá trị của "option".switch (option) case 1:printf("You choose lớn play the game ");break;case 2:printf("You choose khổng lồ play the music ");break;case 3:printf("You choose khổng lồ shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing to do... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một vụ việc bạn đề ra câu lệnh break trong trường hòa hợp này có ý nghĩa sâu sắc gì?.break vào trường hợp này nói với chương trình rằng thoát thoát ra khỏi switch. Vào trường hợp chúng ta không thực hiện break câu lịch trình sẽ tiếp tục thực hiện những khối lệnh vào 'case' ở phía dưới (hoặc cả default) cho tới khi nó bắt gặp break, tất cả giá trị của trở thành trong trường hợp đó khác với giá trị vào 'case'.
#include int main() // Khai báo biến đổi option cùng gán cực hiếm 3 mang lại nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// kiểm tra giá trị của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing to lớn do... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được áp dụng để chạy lặp lại một khối lệnh. Nó làm chương trình của người sử dụng thực thi lặp đi lặp lại một khối lệnh nhiều lần, đó là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong lập trình.

Xem thêm: Các Hiệp Đấu Trong Chiến Thắng Mtao Mxây Hay Nhất, Chiến Thắng Mtao


// variable_initialization: Khởi chế tạo một biến.// condition: Điều kiện.// variable_update: Cập nhập giá trị new cho biến.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // những code cần thực thi khi điều kiện còn đúng.