*Bạn đang xem: Lời giải chi tiết

*

30 Đề thi demo thpt quốc gia môn Toán có lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 1)

84723 lượt thi

50 câu hỏi

90 phút


Câu 1:

Cho hàm số y=fxcó đồ vật thị như hình mẫu vẽ bên. Phương trình4fx-3=0có bao nhiêu nghiệm:


Đáp án là A

*


Câu 2:

Cho hàm số y=x4-2x2+4. điện thoại tư vấn A,B,C là bố điểm rất trị của đồ gia dụng thị hàm số. Tính diện tích s S của tam giác ABC


Đáp án là D

*


Câu 3:

Cho hàm sốy=ax2+bx+ca≠0 gồm đồ thị (P). Biết đồ vật thị của hàm số tất cả đỉnh I (1;1) và trải qua điểm A(2;3). Tính tổng S=a2+b2+c2.


Đáp án là C
Xem thêm: Bài Tập Toán Chuẩn Bị Vào Lớp 1 Phụ Huynh Cần Biết Để Dạy Con

Câu 5:

Cho hàm sốy=4x2-4x-8x-2x+12.Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số là bao nhiêu?


bài bác thi liên quan 30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 2)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt tổ quốc môn Toán có lời giải chi tiết mới tuyệt nhất (Đề số 3)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt tổ quốc môn Toán có lời giải chi tiết mới duy nhất (Đề số 4)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt tổ quốc môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới tốt nhất (Đề số 5)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt giang sơn môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới độc nhất vô nhị (Đề số 6)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt non sông môn Toán có lời giải chi tiết mới độc nhất vô nhị (Đề số 7)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt quốc gia môn Toán tất cả lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 8)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới tuyệt nhất (Đề số 9)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt non sông môn Toán gồm lời giải chi tiết mới duy nhất (Đề số 10)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt đất nước môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 11)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt non sông môn Toán có lời giải chi tiết mới nhất (Đề số 12)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt giang sơn môn Toán gồm lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 13)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt đất nước môn Toán tất cả lời giải cụ thể mới độc nhất vô nhị (Đề số 14)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt non sông môn Toán tất cả lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 15)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt quốc gia môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới tốt nhất (Đề số 16)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán gồm lời giải chi tiết mới độc nhất (Đề số 17)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán bao gồm lời giải chi tiết mới độc nhất vô nhị (Đề số 18)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt nước nhà môn Toán có lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 19)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt đất nước môn Toán gồm lời giải cụ thể mới tuyệt nhất (Đề số 20)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt giang sơn môn Toán có lời giải cụ thể mới độc nhất vô nhị (Đề số 21)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt tổ quốc môn Toán bao gồm lời giải chi tiết mới độc nhất vô nhị (Đề số 22)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt nước nhà môn Toán gồm lời giải chi tiết mới nhất (Đề số 23)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt đất nước môn Toán tất cả lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 24)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán gồm lời giải cụ thể mới độc nhất vô nhị (Đề số 25)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt quốc gia môn Toán có lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 26)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt tổ quốc môn Toán gồm lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 27)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt tổ quốc môn Toán tất cả lời giải cụ thể mới tốt nhất (Đề số 28)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt non sông môn Toán gồm lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 29)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt quốc gia môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới độc nhất vô nhị (Đề số 30)

50 câu hỏi