Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ lệ học sinh của 2 lớp là 8:9


*

Giải:Gọi số học sinh lớp 7A, 7B là a, b ( a, b\(\in\)N* )

Ta có: \(\frac{a}{8}=\frac{b}{9}\) và b - a = 5

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:\(\frac{a}{8}=\frac{b}{9}=\frac{b-a}{9-8}=\frac{5}{1}=5\)

+) \(\frac{a}{8}=5\Rightarrow a=40\)

+) \(\frac{b}{9}=5\Rightarrow b=45\)

Vậy lớp 7A có 70 học sinh

lớp 7B có 45 học sinh


*

Gọi số học sinh 2 lớp 7A và 7B lần lượt là a,b (0

Tỉ lệ học sinh của 2 lớp là 8:9 suy ra \(a:b=8:9\Rightarrow\frac{a}{8}=\frac{b}{9}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{8}=\frac{b}{9}=\frac{b-a}{9-8}=\frac{5}{1}=5\)

\(\Rightarrow\begin{cases}\frac{a}{8}=5\Rightarrow a=5\cdot8=40\\\frac{b}{9}=5\Rightarrow b=5\cdot9=45\end{cases}\) (thỏa mãn)

Vậy số học sinh 2 lớp 7A và 7B lần lượt là 40 em, 45 em

 


gọi số học sinh của lớp 7A và lớp &B lần lượt là a, b (học sinh) ; (a, b \(\in\) N*)

Vì a, b tỉ lệ với 8 : 9 nên :

a : b = 8 : 9 => \(\frac{a}{8}\) = \(\frac{b}{9}\)

và b - a = 5

=> \(\frac{a}{8}\) = \(\frac{b}{9}\) = \(\frac{b-a}{9-8}\) = \(\frac{5}{1}\) = 5

\(\frac{a}{8}\) = 5 => a = 8.5 = 40\(\frac{b}{9}\) = 5 => b = 9.5 = 45

Vậy số học sinh của lớp 7A là 40 học sinh

số học sinh của lớp 7B là 45 học sinh


Tính số học sinh của lớp 7a và lớp 7b, biết rằng lớp 7a ít hơn lớp 7b là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp 7a và 7b là 8:9

 


Cho 7a,b là x,y (x,y e N*)

x/8=y/9 và y-x=5

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x/8=y/9=y-x/9-8=5

x=8.5=40

y=9.5=45

Vậy số HS 7A:40 bạn;7B:45 bạn


Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai 7A và 7B là 8 : 9. 


Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{a}{8}=\dfrac{b}{9}=\dfrac{b-a}{9-8}=5\)

Do đó: a=40; b=45


Gọi số học sinh lớp 7A, 7B lần lượt là a,b(a,b>0)

Áp dụng tính chất dãy tỉ bằng nhau ta có:\(\dfrac{a}{8}=\dfrac{b}{9}=\dfrac{b-a}{9-8}=\dfrac{5}{1}=5\)

\(\dfrac{a}{8}=5\Rightarrow a=40\\ \dfrac{b}{9}=5\Rightarrow b=45\)

Vậy số học sinh lớp 7A, 7B lần lượt là 40, 45 học sinh


Tính số học sinh của lớp 7A và 7B biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của 2 lớp là 8:9


Gọi x, y lần lượt là số học sinh của lớp 7A và 7B

(x,y ∈ N*; y > 5)

Lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh nên: y – x = 5.

Bạn đang xem: Lớp 7a

Số học sinh của hai lớp tỉ lệ với 8: 9 nên: 

*
>..." onerror="this.src="https://chungcutuhiepplaza.com/assets/img/avt/2.png"" />

Gọi số học sinh lớp 7A và 7B lần lượt là a và b ( học sinh ) ( a , b ∈ N* )

Theo bài ra , ta có :

\(b - a = 5\)

\(\frac{a}{8}=\frac{b}{9}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

\(\frac{a}{8}=\frac{b}{9}=\frac{b-a}{9-8}=\frac{5}{1}=5\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=5.8=40\\b=5.9=45\end{cases}}\)


Đúng 0

Bình luận (0)

Gọi số học sinh 2 lớp 7A và 7B lần lượt là \(a;b\left(b>5;a>0\right)\) 

Theo đề bài ta có : \(\frac{x}{8}=\frac{y}{9};y-x=5\). Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

\(\frac{x}{8}=\frac{y}{9}=\frac{y-x}{9-8}=5\Rightarrow x=40;y=45\)

Vậy số học sinh của lớp 7A và 7B lần lượt là 40 và 45 


Đúng 0
Bình luận (0)

Gọi x, y lần lượt là số học sinh của lớp 7A và 7B

(x,y ∈ N*; y > 5)

Lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh nên: y – x = 5.

Số học sinh của hai lớp tỉ lệ với 8: 9 nên: 

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có;

*

Vậy lớp 7A có 40 học sinh, lớp 7B có 45 học sinh


Đúng 0
Bình luận (0)

Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng Lớp 7A ít hơn lớp 7B 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8; 9


Lớp 7 Toán Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
2
0
Gửi Hủy

Tham khảo:

Câu hỏi của Phạm Linh - Toán lớp 7 - Học trực tuyến OLM


Đúng 0
Bình luận (2)

Gọi số học sinh của lớp 7A;7B lần lượt là a;b

Ta có : \(\dfrac{a}{8}=\dfrac{b}{9}\) mà \(b-a=5\)

Đặt \(\dfrac{b}{9}=\dfrac{a}{8}=\dfrac{b-a}{9-8}=\dfrac{5}{1}=5\)

\(\Rightarrow a=40\)

\(\Rightarrow b=45\)

\(\Rightarrow\) LỚp 7B có....

Xem thêm: Các Tính Chất Hóa Học Của Lưu Huỳnh Là Gì? Tính Chất Vật Lí, Tính Chất Hóa Học

\(\Rightarrow\) LỚp 7A có...


Đúng 0
Bình luận (0)

Tính số học sinh lớp 7A và lớp 7B , biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của 2 lớp là 8:9


Lớp 7 Toán
1
0
Gửi Hủy

Gọi số học sinh lớp 7A và 7B lần lượt là x (hs) và y(hs)

tỉ số học sinh hai lớp là 8:9 nên ta áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau cho x và y

\(\frac{x}{8}=\frac{y}{9}=\frac{y-x}{9-8}=5\)

=> x = 5x 8 = 40, y = 5x 9 =45

Vậy số học sinh lớp 7A là 40 học sinh, lớp 7B là 45 học sinh


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
chungcutuhiepplaza.com