1. Tổng hợp các công thức tính nhanh muối nitrat

Khối lượng muối bột nitrat thu được khi mang lại hh kim loại vào HNO3 ( không có sự sinh sản thành NH4NO3) tính theo phương pháp sau: 

*

Lưu ý: +) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bởi 0.

Bạn đang xem: M muối m kim loại m no3

+) Nếu bao gồm sự sinh sản thành NH4NO3 thì thêm vào đó vào mNH4NO3 có trong dd sau phản ứng. Khi đó phải giải theo cách cho nhấn electron.

+) Chú ý khi chức năng với Fe3+, HNO3 phải dư.

Khối lượng muối thu được khi cho hh fe và những oxit sắt vào HNO3 dư giải phóng NO được tính theo bí quyết sau:

*

Khối lượng muối thu được khi phối hợp hết hh tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe4O4 bằng HNO3 đặc nóng dư giải tỏa khí NO2 được tính theo công thức sau:

*

Lưu ý: Dạng toán này, HNO3 bắt buộc dư để muối thu được là Fe(III). Không được nói HNO3 đủ bởi Fe dư đã khử Fe3+về Fe2+:

Nếu giải phóng các thành phần hỗn hợp NO và NO2 thì bí quyết là 

*

Khối lượng muối bột thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào H2SO4 đặc nóng dư giải hòa khí SO2 được tính theo công thức sau:

*

2. Ví dụ 


Bài tập 1. Khi nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat của kim loại hóa trị 1 thu được 32,4 gam sắt kẽm kim loại và 10,08 lít khí (đktc). Xác định công thức với tính khối lượng muối ban đầu.

Hướng dẫn giải

Gọi kim loại cần search là M ⇒ muối hạt nitrat là: MNO3

MNO3 → M + NO2 + 50% O2

x x x x/2

x + x/2 = 1,5x = 10,08/22,4 = 0,45 ⇒ x = 0,3

M = 32,4/0,3 = 108 ⇒ M là Ag

m = 67,3 – (0,8.46 + 0,2.32) = 24,1 gam

Bài tập 2. Nung lạnh 66,2 gam Pb(NO3)2 thu được 55,4 gam hóa học rắn.

a. Tính năng suất của bội phản ứng phân hủy.

b. Tính thể tích những khí thoát ra (đkc) và tỷ khối của hỗn hợp khí so với ko khí.

Hướng dẫn giải

Phương trình bội phản ứng

Pb(NO3)2 → PbO + 2NO2 + một nửa O2

x 2x 1/2x mol

mNO2 + mO2 = 46.2x + 32.0,5x = 66,2 – 55,4 ⇒ x = 0,1 mol

a. Cân nặng của Pb(NO3)2 phản ứng là: mPb(NO3)2 = 0,1.331 = 33,1 gam

Hiệu suất phản bội ứng thủy phân là: H = 33,1/66,2.100% = 50%

b. Thể tích khí bay ra: V = (0,1.2 + 0,1/2).22,4 = 5,6 lít

Mtb = (0,2.46 + 0,05.32)/0,25 = 43,2 gam ⇒ dhh/kk = 43,2/29 = 1,49

Bài tập 3. Cho 61,2 gam các thành phần hỗn hợp X có Cu cùng Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, chiếm được m gam muối khan. Xác định giá trị của m?

Hướng dẫn giải

nNO = 0,15 (mol)

Gọi a là số mol Cu vào X sẽ phản ứng. Hotline b là số mol Fe3O4 trong X

Ta có: 64a + 232b = 61,2 – 2,4

Các nhân tố Cu, Fe, O trong các thành phần hỗn hợp X khi phản ứng cùng với HNO3 chuyển thành muối bột Cu2+, Fe2+ (vì dư kim loại), H2O cho nên theo bảo toàn e:

2a + 2.3b – 2.4b = 3.0,15

Từ đó: a = 0,375; b = 0,15

Muối khan gồm có: Cu(NO3)2 (a = 0,375 mol) và Fe(NO3)2 (3b = 0,45 mol)

mmuối = 188.0,375 + 180.0,45 = 151,5 (gam)

3. Bài tập luyện tập

Bài 1: Nhiệt phân trọn vẹn 18 gam một muối nitrat của của một kim loại M (trong chân không). Sau khiphản ứng xong xuôi thu được 8 gam chất rắn. Tìm kim loại M và thể tích khí đo (đktc).

Bài 2: Nhiệt phân 26,1 gam một muối hạt nitrat của của một kim loại M (trong chân không). Sau khoản thời gian phản ứngkết thúc nhận được 20,7 gam hóa học rắn. Tìm kim loại M với thể tích khí đo (đktc). Biết năng suất phản ứng đạt 50%.

Bài 3: Nhiệt phân (trong chân không) trọn vẹn 35,3 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối nitrat của của 2 kim loại hóa trị 2 (không đổi). Sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được 0,5 mol khí, và các thành phần hỗn hợp rắn. Dẫn luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp rắn sau phản nghịch ứng thì thấy lượng H2 phản ứng là 0,1 mol, và còn lại 12,1 gam hóa học rắn. Xác định 2 kim loại.

Bài 4: Nhiệt phân (trong chân không) hoàn toàn 35,3 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối nitrat của của 2 sắt kẽm kim loại hóa trị 2 (không đổi). Sau khi phản ứng dứt thu được 0,3 mol khí, và tất cả hổn hợp rắn. Dẫn luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp rắn sau phản nghịch ứng thì thấy lượng H2 phản ứng là 0,1 mol, và còn lại 19,7 gam chất rắn. Xác minh 2 kim loại.

Xem thêm: Tại Sao Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế 1929 Đến 1933 Và Hậu Quả Của Nó

Bài 5: nhiệt phân trọn vẹn 34,4 gam hỗn hợp 2 muối hạt nitrat của của 2 sắt kẽm kim loại hóa trị 2 (trong chân không). Sau khi phản ứng xong thu được 0,475 mol khí, và tất cả hổn hợp rắn. Dẫn luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp rắn sau bội nghịch ứng thì thấy lượng H2 phản ứng là 0,15 mol, và sót lại 11,2 gam chất rắn. Xác định 2 kim loại.

Bài 6: Hỗn hợp A gồm bố oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3) gồm số mol bởi nhau. Phối hợp hết m gam hỗn hợp A này bởi dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp K có hai khí NO2 và NO rất có thể tích 1,12 lít (đktc) với tỉ khối tất cả hổn hợp K so với hiđro bởi 19,8. Tính giá trị m?

Bài 7: Đem nung các thành phần hỗn hợp A gồm: x mol Fe và 0,15 mol Cu, trong không khí 1 thời gian, nhận được 63,2 gam tất cả hổn hợp B, gồm hai kim loại trên cùng hỗn hợp các oxit của chúng. Đem kết hợp hết lượng các thành phần hỗn hợp B trên bởi dung dịch HNO3 đậm đặc, thì nhận được 0,6 mol NO2. Trị số của x là:

Bài 8: Cho 11,36 gam lếu hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 1,344 lit khí NO (đktc), là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn có thể hòa tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 trong hỗn hợp đầu là:

Bài 9: Nung m gam bột Cu trong oxi nhận được 37,6 gam các thành phần hỗn hợp rắn X tất cả Cu, CuO cùng Cu2O. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) thấy bay ra 6,72 lít khí (ở đktc). Quý giá của m là:

Bài 10: Cho láo lếu hợp bao gồm 6,96 gam Fe3O4 và 6,40 gam Cu vào 300 ml hỗn hợp HNO3 CM (mol/l). Sau khi các làm phản ứng ngừng thu được dung dịch X và sót lại 1,60 gam Cu. Giá trị CM là