tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Xét bí quyết hóa học của axit sunfuric H2SO4 . Xác định các nguyên tố làm cho chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố? Tính phân tử khối của axit sunfuric?b) LậpcôngthứchoáhọccủaphântửXcóphântửkhối80vàđượctạonêntừhai yếu tố Cu, O


*

(các.nguyên.tố:H,S,O)

(số.nguyên.tử.của.mỗi.nguyên.tố:2H,1S,4O)

(PTK:2+32+16.4=98left(dvC ight))

(CTHH:CuO)a)Xét phương pháp hóa học tập của axit sunfuric H2SO4 . Xác định các nguyên tố khiến cho chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố? Tính phân tử khối của axit sunfuric?b) LậpcôngthứchoáhọccủaphântửXcóphântửkhối80vàđượctạonêntừhai nhân tố Cu, O


Phân tử khối của hợp chất H2SO4 là ( mang lại nguyên tử khối của H=1, S=32, O=16)

A. 68. B. 78. C. 88. D. 98.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối h2so4

Câu 8: Phân tử khối của FeSO4 là (cho nguyên tử khối của Fe=56,S=32, O=16)

A. 150. B. 152. C. 151. D. 153.

Câu 9: cho C2H5OH. Số nguyên tử H có trong hợp chất

A. 1. B. 5. C. 3. D. 6.

Câu 10: cách viết 2C tất cả ý nghĩa:

A. 2 nguyên tố cacbon. B. 2 nguyên tử cacbon.

C. 2 đơn vị cacbon. D. 2 khối lượng cacbon.

Câu 11: Kí hiệu màn trình diễn hai nguyên tử oxi là

A. 2O. B. O2. C. O2. D. 2O2

Câu 12: Cách trình diễn 4H2 bao gồm nghĩa là

A. 4 nguyên tử hiđro. B. 8 nguyên tử hiđro.

C. 4 phân tử hiđro. D. 8 phân tử hiđro.

Câu 13: bí quyết hóa học và phân tử khối của vừa lòng chất có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N với 3 nguyên tử oxi trong phân tử là (cho nguyên tử khối của Na=23, N=14, O=16)

A. NaNO3, phân tử khối là 85. B. NaNO3, phân tử khối là 86.

C. NaNO2, phân tử khối là 69. D. NaNO3, phân tử khối là 100.

Câu 14: Lập phương pháp hóa học tập của Ca(II) với OH(I)

A. CaOH. B. Ca(OH)2 C. Ca2OH. D. Ca3OH.

Câu 15: Biết Cr hoá trị III cùng O hoá trị II. Cách làm hoá học nào viết đúng?

A. CrO. B. Cr2O3. C. CrO2. D. CrO3.

Câu 16: cho Ca(II), PO4(III), công thức hóa học tập nào viết đúng?

A. CaPO4. B. Ca2PO4. C. Ca3(PO4)2. D. Ca3PO4.

Câu 17: cho thấy Fe(III), SO4(II), cách làm hóa học tập nào viết đúng?

A. FeSO4. B. Fe(SO4)2. C. Fe2SO4. D. Fe2(SO4)3.

Câu 18: Hóa trị của C trong số hợp chất sau: CO, CH4, CO2 là

A. II, IV, IV. B. II, III, V. C. III, V, IV. D. I, II, III.

Xem thêm: Bài Tập Nhị Thức Niu Tơn (Newton) Tìm Hệ Số Trong Khai Triển

Câu 19: Hợp chất Alx(NO3)3 tất cả phân tử khối là 213. Quý hiếm của x là (cho nguyên tử khối của Al=27, N=14, O=16)

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 20: Hợp hóa học X bao gồm công thức Fe(NO3)x và có trọng lượng phân tử là 242. Quý hiếm của x là (cho nguyên tử khối của Fe=56, N=14, O=16)