Dãy kim loại tính năng được cùng với HCl : .... A. Mg, Al, Pb, Cu ....B. Fe, Pb, mãng cầu , Ag... C. Mg, Al, Fe, Zn... D. Al, Mg, Cu, Zn


*

*

: Dãy các kim loại đều tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A.Bạn đang xem: hàng kim loại tác dụng với dung dịch hcl là Na, Al, Cu, Mg. B.

Bạn đang xem: Những kim loại tác dụng với hcl

K, Na, Al, Ag.

C. Na, Fe, Cu, Mg. D. Zn, Mg, Na, Al

Câu 15: Để có tác dụng sạch kim loại Fe tất cả lẫn tạp chất Al với Mg rất có thể dùng dd nào sau đây:

A. NaOH dư B. HCl dư C. ZnCl2 dư D. FeCl2 dư

Các sắt kẽm kim loại được xếp theo nút độ chuyển động hoá học tăng đột biến là :

A. Na, Al, Zn, Pb, Fe, Ag, Cu ;

B. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb ;

C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, na ;

D. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na.

Câu 39: Dãy sắt kẽm kim loại được thu xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là:

A. Na, Mg, Zn. B. Al, Zn, Na. C. Mg, Al, Na. D. Pb, Al, Mg.

Câu 40: Dãy hóa học gồm những kim nhiều loại được thu xếp theo chiều tăng nhiều về vận động hóa học tập là:

A. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K. B. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn. C. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na. D. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn.

Câu 41: bao gồm 4 sắt kẽm kim loại X, Y, Z, T thua cuộc Mg trong dãy vận động hóa học. Biết Z cùng T chảy trong dung dịch HCl, X cùng Y ko tan trong dung dịch HCl, Z đẩy được T trong hỗn hợp muối T; X đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Lắp thêm tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau:

A. T, Z, X, Y. B. Z, T, X, Y. C. Y, X, T, Z. D. Z, T, Y, X.

Câu 42: những chất chức năng được với hỗn hợp NaOH là:

A. Al. MgO. B. CO2, Al. C. SO2, Fe2O3. D. Fe, SO2.

Câu 43: Ở nhiệt độ thường, sắt kẽm kim loại X không tan vào nước tuy thế tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là A.

Al. B. Mg. C. Ca. D. Na.

Câu 44: bội phản ứng làm sao sau đấy là phản ứng nhiệt độ nhôm?

A. 3Al + 3CuSO4----> Al2(SO4)3 + 3Cu.

B. 8Al + 3Fe3O4 o t ---> 4Al2O3 + 9Fe.

D. 2Al + 3H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 3H2.

Câu 45: gồm chất rắn red color bám bên trên dây nhôm khi nhúng dây nhôm vào dung dịch

A. AgNO3. B. CuCl2. C. Axit HCl. D. Fe2(SO4)3.

Câu 46: Thả một miếng nhôm vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4, hiện tại tượng xẩy ra là

A. Nhôm bị tổng hợp và tất cả khí thoát thoát ra khỏi dung dịch. B. Có chất rắn white color bám xung quanh lá nhôm, màu xanh lá cây của dung dịch CuSO4 nhạt dần. C. Tất cả chất rắn red color bám ko kể lá nhôm, greed color của hỗn hợp CuSO4 nhạt dần. D. Gồm chất khí bay ra, hỗn hợp không đổi màu.

Câu 47: quy định không dùng để đựng dung dịch nước vôi trong là

A. Ly thủy tinh. B. Ly sắt. C. Ly nhôm. D. Ly nhựa.

Câu 48: đặt lá nhôm vào hỗn hợp NaOH, thấy gồm hiện tượng:

A. Lá nhôm rã dần, có kết tủa trắng. B. Lá nhôm không xẩy ra hòa tan. C. Lá nhôm tung dần, bao gồm khí không màu bay ra. D. Lá nhôm rã dần, dung dịch rời thành màu xanh lá cây lam.

Câu 49: Kim loại tác dụng được với tất cả các chất: HCl, CuCl2, NaOH, O2 là

A. Mg. B. Ca. C. Al. D. Fe.

Câu 50: Nhôm phản nghịch ứng được với:

A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí oxi. B. Khí clo, axit, oxit bazơ, khí hiđro. C. Oxit bazơ, axit, hiđro, hỗn hợp kiềm. D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magie sunfat.

Câu 51: cho sơ thứ phản ứng sau: Al ---->X ----->Al2(SO4 )3----> AlCl 3 . X rất có thể là:

A. Al2O3. B. Al(OH)3. C. AlCl3. D. Al(NO3)3.

Câu 52: mang lại sơ đồ vật phản ứng sau: Al ---> X ----> Y ----> AlCl3. X, Y hoàn toàn có thể lần lượt là cặp hóa học nào sau đây?

A. Al(OH)3, Al(NO3)3. B. Al(OH)3, Al2O3. C. Al2(SO4)3, Al2O3. D. Al2(SO4)3, Al(OH)3.

Câu 53: ngã túc sơ vật phản ứng: Al---> Al 2O3---> Al2 (SO4 )3----> AlCl3 

 A. (1) sức nóng phân, (2) hỗn hợp H2SO4, (3) dung dịch BaCl2. B. (1) nhiệt phân, (2) hỗn hợp H2SO4, (3) dung dịch NaCl. C. (1) nhiệt độ phân, (2) hỗn hợp Na2SO4, (3) hỗn hợp HCl. D. (1) sức nóng phân, (2) hỗn hợp Na2SO4, (3) hỗn hợp BaCl2.

Câu 54: mang lại Al chức năng với lần lượt những dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch hoàn toàn có thể hòa tung được Al là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 55: Đốt cháy sắt trong không khí, thu được thành phầm là 

A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe2O3. D. FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6: Bài 77 Trang 89 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 77 Trang 89 Sgk Toán 6 Tập 1

Câu 56: Sắt không phản ứng với:

Câu 57: Hoà tan láo lếu hợp có Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các thành phầm thu được sau bội phản ứng là:

A. FeCl2 cùng khí H2. B. FeCl2, Cu cùng khí H2. C. Cu với khí H2. D. FeCl2 với Cu.

Câu 58: Để làm cho sạch một mẫu sắt kẽm kim loại đồng gồm lẫn sắt với kẽm kim loại, rất có thể ngâm mẫu đồng này vào dung dịch: