C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn giúp chúng ta viết và thăng bằng đúng phương trình khi cho phenol tác dụng với Br2, phenol có công thức chất hóa học là C6H5OH. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Phenol tác dụng với brom


3. Hiện tại tượng phân biệt phản ứng

Dung dịch Brom (Br2) bị mất màu, dần xuất hiện thêm kết tủa trắng.

4. Mở rộng phương trình phản ứng Phenol với Br2

*

Các bạn cũng có thể viết phương trình dưới dạng kết cấu để hoàn toàn có thể thấy rõ phép tắc phản ứng.

5. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. Phenol không phản ứng với hóa học nào sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.


Câu 2. cho những phát biểu sau về phenol:

(a) Phenol vừa tính năng được với hỗn hợp NaOH vừa tính năng được với Na.

(b) phenol chảy được trong hỗn hợp KOH.

(c) ánh sáng nóng tan của phenol lớn hơn nhiệt nhiệt độ chảy của ancol etylic.

(d) phenol bội phản ứng được với hỗn hợp KHCO3 tạo ra CO2.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Trong các trường hợp trên, số tuyên bố đúng là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4.


Đáp án C

(a) Phenol vừa tác dụng được với hỗn hợp NaOH vừa chức năng được với Na.

(b) phenol chảy được trong dung dịch KOH.

(c) nhiệt độ nóng tan của phenol lớn hơn nhiệt nhiệt độ chảy của ancol etylic.


Câu 3. Hợp hóa học hữu cơ X( phân tử chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. Khi X tác dụng với na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X thâm nhập phản ứng. Mặt khác, X công dụng được với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ số mol 1 : 1. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. C6H5CH(OH)2.

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.


Đáp án B

Chất X làm phản ứng với Na tạo thành nH2 = nX => có 2 team -OH. X bội phản ứng với NaOH theo tỉ lệ thành phần 1:1 => có 1 nhóm OH đã nhập vào nhân thơm.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

=> Đáp án B


Câu 4. Để phân biệt ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, bạn ta cần sử dụng một thuốc thử độc nhất vô nhị là:

A. Na

B. Hỗn hợp NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2


Đáp án C. Cần sử dụng nước brom, hóa học nào làm mất màu dung dịch brom ⇒ stiren; chất nào sản xuất kết tủa white với nước brom ⇒ phenol; sót lại không hiện tượng gì là ancol benzylic

Câu 5. khi thổi khí CO2 dư vào dd C6H5ONa muối vô cơ thu được đề xuất là NaHCO3 vì:

A. Phênol là chất kết tinh, không nhiều tan trong nước lạnh.

B. Tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3–.

C. CO2 là một trong chất khí.

D. Nếu tạo thành Na2CO3 thì nó sẽ bị CO2 dư tính năng tiếp theo phản nghịch ứng: Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.


Đáp án B

Ta bao gồm H2CO3 bao gồm Ka 1 = 4,2 x 10-7; Ka 2 = 4,8 x 10-11; C6H5OH có

Ka = 1,047 x 10-10

→ tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3–


Câu 6. dung dịch A có phenol cùng xiclohexanol vào hexan (làm dung môi). Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau:

Phần một cho tác dụng với mãng cầu (dư) nhận được 3,808 lít khí H2 (đktc).Phần nhì phản ứng cùng với nước brom (dư) nhận được 59,58 gam kết tủa trắng.

Khối lượng của phenol với xiclohexanol trong dung dịch A thứu tự là:

A. 25,38 g với 15 g

B. 16 g và 16,92 g

C. 33,84 g và 32 g

D. 16,92 g với 16 g


Đáp án C

Gọi số mol trong 1/2 dung dịch A là: nC6H5OH = x mol; nC6H11OH = y mol

nH2 = 1/2. NC6H5OH + 1/2. NC6H11OH = 0,17 mol ⇒ x + y = 0,34 mol

n↓ = nC6H2OHBr3 = nC6H5OH = 0,18 mol ⇒ x = 0,18 ⇒ y = 0,16

⇒ mphenol = 0,18.94.2 = 33,84g; mxiclohexanol = 0,16.100.2 = 32g


Câu 7. nên chọn các phát biểu đúng về phenol (C6H5OH):

(1). Phenol gồm tính axit dẫu vậy yếu hơn axit cacbonic;

(2). Phenol làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ;

(3). Hiđro trong đội –OH của phenol năng động hơn hiđro trong nhóm –OH của etanol,như vậy phenol bao gồm tính axit mạnh hơn etanol;

(4). Phenol rã trong nước (lạnh) vô hạn bởi vì nó sản xuất được links hiđro cùng với nước;

(5). Axit picric bao gồm tính axit mạnh bạo hơn phenol cực kỳ nhiều;

(6). Phenol ko tan trong nước mà lại tan tốt trong hỗn hợp NaOH.

A. (1), (2), (3), (6).

B. (1), (2), (4), (6).

C. (1), (3), (5), (6).

D. (1), (2), (5), (6).


Đáp án C

(2) sai vị phenol có tính axit rất yếu yêu cầu không làm chuyển màu sắc quỳ tím.

(4) sai vì phenol tan không nhiều trong nước lạnh, tung vô hạn ở 66oC, tan tốt trong etanol, ete cùng axeton,…

Có 4 phát biểu và đúng là (1), (3), (5), (6)


Câu 8. vạc biểu không đúng là:

A. Hỗn hợp natri phenolat phản ứng cùng với khí CO2, mang kết tủa vừa tạo ra cho công dụng với dung dịch NaOH lại nhận được natri phenolat

B. Phenol phản ứng với hỗn hợp NaOH, lấy muối vừa tạo nên cho tác dụng với hỗn hợp HCl lại thu được phenol

C. Axit axetic bội phản ứng với hỗn hợp NaOH, đem dung dịch muối vừa tạo ra cho công dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic

D. Anilin bội nghịch ứng với hỗn hợp HCl, mang muối vừa tạo thành cho tác dụng với hỗn hợp NaOH lại thu được anilin


Đáp án C

Axit axetic bạo dạn hơn H2CO3 bắt buộc CO2 quan trọng phản ứng được với muối hạt axetat để chế tác axit axetic.


Câu 9. Để nhận ra 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người ta sử dụng một thuốc thử độc nhất vô nhị là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2


Đáp án C

Trích mẫu thử với đánh số máy tự

Ta sử dụng nước brom phản nghịch ứng theo lần lượt với 3 lọ mất nhãn

Nếu lộ diện ↓ → phenol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Nếu brom mất màu sắc → stiren:

C6H5CH=CH2 + 3Br2 → C6H5CHBr-CH2Br

Nếu không tồn tại hiện tượng gì → ancol benzylic.


Câu 10.  Một hỗn hợp A đựng 5,4 gam chất đồng đẳng của phenol đối kháng chức. đến dung dịch M bội phản ứng cùng với nước brom (dư), thu được 17,25 gam hợp hóa học B cất 3 nguyên tử brom vào phân tử, trả sử phản bội ứng xảy ra hoàn toàn. Bí quyết phân tử hóa học đồng đẳng của phenol là

A.(CH3)2C6H3-OH.

B.CH3 -C6H4-OH.

C.C6H5-CH2-OH.

D.C3H7-C6H4-OH.


Đáp án B

A + 3Br2 → B+ 3HBr

x 3x 3x

nBr2 = nHBr = xnBr2 = nHBr = x

Áp dụng định chính sách bảo toàn cân nặng ta có:

mA + mBr2 = mhợp chất + mHBr

=> 5,4 + 160.3x = 17,25 + 81.3x => x = 0,05 mol

=> MA = 5,4/0,05 = 108

=> A chỉ rất có thể là CH3 -C6H4-OH.


Câu 11. Để pha chế axit picric, bạn ta mang lại 7,05 gam phenol chức năng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc. Biết lượng axit HNO3 đã mang dư 25% so với lượng buộc phải thiết. Số mol HNO3 phải dùng và trọng lượng axit picric tạo nên thành là :

A. 0,5625 mol; 34,75 gam.

B. 0,5625 mol; 34,35 gam.

C. 0,28125 mol; 17,175 gam.

D. 0,45 mol; 42,9375 gam.


Đáp án C

Phương trình hóa học:

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Phương trình: 94 → 189 → 229 (g)

Theo đề bài xích m phenol = 7,05 gam

⇒ mHNO3 = 7,05.189/94 = 14,175 gam ⇒ nHNO3 = 0,225 mol

⇒ nHNO3 sử dụng = 0,225 + 25%.0,225 = 0,28125 mol

maxit picric = 7,05.229/94 = 17,175 gam


…………………………..

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2OCH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã trình làng tới chúng ta C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập tập, thpt Sóc Trăng xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tư liệu Giải bài tập Toán 11, chuyên đề hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.


Để nhân thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tiếp thu kiến thức môn học tập THPT, trung học phổ thông Sóc Trăng mời chúng ta truy cập đội riêng dành riêng cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để sở hữu thể cập nhật được đa số tài liệu bắt đầu nhất.

Xem thêm: Chuyên Hưng Yên - Top 6 Trường Thpt Hàng Đầu Hưng Yên


Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình phản nghịch ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger chia sẻ via thư điện tử Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Cách viết phương trình con đường tròn đi qua 3 điểm – Toán 10 chuyên đề


50 phút trước
*

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm gồm vectơ pháp đường n – Toán 10 siêng đề


2 giờ đồng hồ trước

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm gồm vectơ chỉ phương u – Toán 10 siêng đề


2 giờ trước

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm với vuông góc với cùng một đường thẳng – Toán 10 chăm đề


3 tiếng trước
*

Cách viết phương trình con đường thẳng đi sang 1 điểm và tuy vậy song với một đường trực tiếp – Toán 10 chăm đề


4 giờ đồng hồ trước
*

Cách viết phương trình mặt đường thẳng trải qua 2 điểm – Toán 10 siêng đề


5 giờ trước

Cách viết phương trình mặt đường thẳng đi sang 1 điểm với có hệ số góc k – Toán 10 siêng đề


6 tiếng trước
*

Cách tra cứu hình chiếu của một điểm xuất hành thẳng vào Oxy – Toán 10 siêng đề


7 giờ trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường yêu cầu được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm nom này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực ở trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.547)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình ngăn quảng cáo!