Phương trình trục (Ox:left{ eginarraylx = t\y = 0\z = 0endarray ight.left( t in mathbbR ight))


*
*
*
*
*
*
*
*

Phương trình tham số của mặt đường thẳng trải qua điểm (Mleft( x_0;y_0;z_0 ight)) và bao gồm VTCP (overrightarrow u = left( a;b;c ight)) là:


Đường trực tiếp (dfracx - x_0a = dfracy - y_0b = dfracz - z_0c) có một VTCP là:


Đường thẳng trải qua điểm (left( - x_0; - y_0; - z_0 ight)) và bao gồm VTCP (left( - a; - b; - c ight)) tất cả phương trình:


Cho con đường thẳng (d:left{ eginarraylx = - t\y = 1 - t\z = tendarray ight.left( t in mathbbR ight)). Điểm nào trong những điểm sau đây thuộc con đường thẳng (d)?


Điểm nào dưới đây nằm trên phố thẳng (dfracx + 12 = dfracy - 2 - 2 = dfracz1)?


Cho mặt đường thẳng (d:dfracx - 12 = dfracy - 1 - 1 = dfracz + 12) và các điểm (Aleft( 1;1; - 1 ight),Bleft( - 1; - 1;1 ight),Cleft( 2;dfrac12;0 ight)). Lựa chọn mệnh đề đúng:


Trong không gian $Oxyz$, mang đến đường thẳng $left( d ight)$ trải qua (M_0(x_0,y_0,z_0)) cùng nhận (vec u = (a,b,c)), (a^2 + b^2 + c^2 > 0) làm cho một vecto chỉ phương. Nên chọn lựa khẳng định không đúng trong bốn khẳng định sau?


Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho đường thẳng (d:left{ eginarraylx = 1\y = 2 + 3t\z = 5 - tendarray ight.left( t in R ight)). Vectơ làm sao dưới đấy là vectơ chỉ phương của (d)?


Trong không khí với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình làm sao dưới đấy là phương trình thiết yếu tắc của mặt đường thẳng (d:left{ eginarraylx = 1 + 2t\y = 3t\z = - 2 + tendarray ight.)


Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng (Delta :dfracx - 41 = dfracy + 32 = dfracz - 2 - 1.) là:


Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, mang lại đường trực tiếp (d) đi qua điểm $Mleft( 2,0, - 1 ight)$ và gồm vecto chỉ phương (vec a = (4, - 6,2)). Phương trình thông số của mặt đường thẳng d là:


Phương trình làm sao sau đó là phương trình chủ yếu tắc của con đường thẳng đi qua hai điểm $Aleft( 1,2, - 3 ight)$ và $Bleft( 3, - 1,1 ight)$?


Trong không gian $Oxyz$, đến tam giác $OAB$ với (Aleft( 1;1;2 ight),;Bleft( 3; - 3;0 ight)). Phương trình đường trung tuyến $OI$ của tam giác $OAB$ là


Trong không khí $Oxyz$, mang đến hình bình hành $ABCD$ cùng với $Aleft( 0,1,1 ight), m Bleft( - 2,3,1 ight)$ cùng $Cleft( 4, - 3,1 ight)$. Phương trình nào chưa hẳn là phương trình thông số của đường chéo cánh $BD$.

Bạn đang xem: Phương trình ox


Trong không khí với hệ tọa độ $Oxyz$, mang đến điểm $Aleft( 2,1,3 ight)$ và mặt đường thẳng (d":dfracx - 13 = dfracy - 21 = dfracz1) . Call (d) là con đường thẳng trải qua (A) và tuy vậy song (d"). Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình con đường thẳng (d)?


Phương trình con đường thẳng trải qua điểm $Aleft( 1,2,3 ight)$ cùng vuông góc với 2 mặt đường thẳng mang đến trước: (d_1:dfracx - 12 = dfracy1 = dfracz + 1 - 1) và (d_2:dfracx - 23 = dfracy - 12 = dfracz - 12) là:


Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $Aleft( 2,0,0 ight),Bleft( 0,3,0 ight),Cleft( 0,0, - 4 ight)$. Gọi (H) là trực vai trung phong tam giác $ABC$. Kiếm tìm phương trình thông số của mặt đường thẳng $OH$ trong những phương án sau:


Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), đến đường thẳng (Delta :left{ eginarraylx = 2 + left( m^2 - 2m ight)t\y = 5 - left( m - 4 ight)t\z = 7 - 2sqrt 2 endarray ight.) với điểm (Aleft( 1;2;3 ight)). Gọi (S) là tập các giá trị thực của tham số (m) để khoảng cách từ (A) đến đường trực tiếp (Delta ) có giá trị bé dại nhất. Tổng các thành phần của (S) là


Trong không gian (Oxyz), mang lại đường thẳng (d:,,dfracx - 31 = dfracy - 41 = dfracz - 5 - 2) và những điểm (Aleft( 3 + m;,,4 + m;,,5 - 2m ight)), (Bleft( 4 - n;,,5 - n;,,3 + 2n ight)) cùng với (m,,,n) là những số thực. Xác minh nào dưới đây đúng?


Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz,) mang lại đường trực tiếp (d:dfracx+11=dfracy+32=dfracz+22) cùng điểm (Aleft( 3;2;0 ight).) Điểm đối xứng với điểm (A) qua đường thẳng (d) tất cả tọa độ là $A"(a;b;c)$. Tính $a+b+c$.


Trong không khí $O x y z$, cho đường thẳng (d:left{ eginarray*20lx = 1 + 3t\y = - 3\z = 5 + 4tendarray ight.). Hotline (Delta ) là mặt đường thẳng đi qua điểm (A(1; - 3;5)) và bao gồm vectơ chỉ phương (vec u(1;2; - 2)). Tra cứu phương trình mặt đường phân giác của góc nhọn tạo bởi vì (d) và (Delta ).

Xem thêm: Top 11 Bài Phân Tích Bài Thơ Độc Tiểu Thanh Kí Của Nguyễn Du Hay Nhất


Đề thi thpt QG 2019 – mã đề 104

Trong không gian (Oxyz), đến điểm (Aleft( 0;3; - 2 ight)). Xét mặt đường thẳng (d) chũm đổi, tuy vậy song với trục (Oz) và giải pháp trục (Oz) một khoảng bằng 2. Khi khoảng cách từ điểm (A) mang đến (d) to nhất, (d) đi qua điểm nào tiếp sau đây ?


Trong không gian toạ độ (Oxyz) đến mặt phẳng (left( phường ight)) đi qua điểm (Aleft( 1; - 2;3 ight)) và có một véc-tơ pháp đường (overrightarrow n = left( 2; - 3;5 ight)) là. Phương trình khía cạnh phẳng (left( phường ight)) là


Trong không khí tọa độ (Oxyz) mang đến đường thẳng (d:dfracx - 12 = dfracy - 12 = dfracz + 11) và hai điểm (Aleft( 6;0;0 ight),Bleft( 0;0; - 6 ight)). Khi điểm (M) thay đổi trên đường thẳng (d) hãy tìm giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức (P = MA + MB).