Bạn đang xem: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nano3

Đun nóng hỗn hợp X bao gồm 2 ancol đơn chức, no (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác) sinh sống 140°C. Sau làm phản ứng thu được hỗn hợp Y có 21,6 gam nước và 72 gam cha este tất cả số mol bằng nhau. Phương pháp 2 ancol nói trên là


Cho đàng hoàng từng giọt dung dịch cất y mol HCl vào dung dịch đựng x mol Na2CO3 chiếm được V lít khí CO2. Ngược lại, cho từ từ bỏ từng giọt dung dịch chứa x mol Na2CO3 vào dung dịch đựng y mol HCl nhận được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa x cùng y


Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam các thành phần hỗn hợp X đựng 2 este phần lớn no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 với H2O có tổng trọng lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun rét 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được tất cả hổn hợp Y chứa 2 ancol tiếp đến và tất cả hổn hợp Z chứa 2 muối hạt của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong những số đó có a gam muối bột Ab gam muối hạt B (MA B). Tỉ lệ thành phần gần nhất của a : b


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất lớn là trieste của glixerol với axit béo

(b) hóa học béo nhẹ hơn nước với không tung trong nước

(c) Glucozơ thuộc một số loại monosaccarit

(d) những este bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm phần nhiều tạo muối cùng ancol

(e) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói

(f) hỗn hợp fructozơ không tham gia phản ứng tráng bạc

Số tuyên bố đúng


Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80%, thu được thành phầm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp có xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ buộc phải 2,52 lít khí O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp 2 amin no 1-1 chức, mạch hở thu được CO2 cùng hơi nước theo tỉ trọng VCO2 : VH2O = 1:2 (các thể tích đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Cách làm phân tử của 2 amin kia là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp X có (C2H4, C2H5OH) cần dùng toàn diện V lít khí O2 (đktc), nhận được 13,2 gam CO2. Quý giá của V là


Cho 2,24 lít khí teo (đktc) bội phản ứng toàn diện với 10 gam tất cả hổn hợp X gồm CuO cùng MgO. Phần trăm trọng lượng của MgO trong X là


Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5 (IV); C2H5-C(CH3)=CCl-CH3 (V).


Cho những chất sau: anđehit axetic, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, axit fomic, đivinyl, propilen lần lượt tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3. Số bội nghịch ứng hóa học xảy ra là
Xem thêm: Khái Niệm, Công Thức Tính Nhanh Thể Tích Tứ Diện Đều, Cách Vẽ Tứ Diện Đều

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam