Amino axit có không hề thiếu các đặc thù hóa học của tập thể nhóm -NH2 với nhóm -COOH, hình như còn tất cả phản ứng trùng ngưng. Amino axit cũng đều có vai trò và vận dụng rất quan trọng. Cùng khám phá qua nội dung bài viết này để làm rõ hơn.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của amino axit


III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. đặc thù axit – bazơ của dung dịch amino axit

a) tính năng lên chất chỉ thị màu: (H2N)x – R – (COOH)y. 

- Nếu  x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không thay đổi màu - Nếu x > y thì amino axit bao gồm tính bazơ, quỳ tím hóa xanh - Nếu x

b) đặc thù lưỡng tính:

- chức năng với hỗn hợp bazơ (do có nhóm COOH) H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O hoặc: H3N+–CH2–COO– + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O - tính năng với dung dịch axit (do có nhóm NH2) H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH hoặc: H3N+–CH2–COO– + HCl → ClH3N–CH2–COOH

2. Phản bội ứng este hóa đội COOH

*

3. Bội nghịch ứng của nhóm NH2 với HNO2

H2N–CH2–COOH + HNO2 → HO–CH2 –COOH + N2 + H2O  axit hiđroxiaxetic

4. Phản ứng trùng ngưng

- Do có nhóm NH2 và COOH đề xuất amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng sinh sản thành polime thuộc nhiều loại poliamit- Trong phản ứng này, OH của tập thể nhóm COOH ngơi nghỉ phân tử axit này kết hợp với H của nhóm NH2 ở phân tử axit kia sản xuất thành nước và hiện ra polime - Ví dụ:

*

V - ỨNG DỤNG

- Amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là các đại lý để kiến tạo nên các một số loại protein của cơ thể sống - muối bột mononatri của axit glutamic được sử dụng làm mì chính (hay bột ngọt) - Axit ε-aminocaproic và axit ω-aminoenantoic là vật liệu sản xuất tơ tổng phù hợp (nilon – 6 với nilon – 7) - Axit glutamic là thuốc cung ứng thần kinh, methionin (CH3–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH) là thuốc té gan

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Cho các chất sau: (1) metyl amin; (2) Glyxin; (3) Lysin; (4) axit Glutamic; (5) Glutamin. Số dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh là:

A. 4 B. 2 C. 3 D. 5


Câu 2. Dạng tồn tại đa số của axit glutamic là:

A. -OOCCH2CH2CH(NH+3)COOH B. HOOCCH2CH2CH(NH+3)COOH

C. HOOCCH2CH2CH(NH+3)COO- D. -OOCCH2CH2CH(NH2)COO- 

Câu 3. Hãy cho thấy dùng quỳ tím rất có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây ?

A. Glyxin, Alanin, Lysin B. Glyxin, Valin, axit Glutamic

C. Alanin, axit Glutamic, Valin. D. Glyxin, Lysin, axit Glutamic

Câu 4. Phát biểu nào dưới dây về aminoaxit là không đúng?

A. Hợp hóa học H2N-COOH là aminoaxit dễ dàng nhất

B. Aminoaxit xung quanh dạng phân tử (H2N-R-COOH) còn tồn tại dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)

C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử cất đồng thời đội amino cùng nhóm cacboxyl

D. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan giỏi trong nước và chế tạo ra dung dịch tất cả vị ngọt.

Câu 5. đến 10,3 gam aminoaxit X tác dụng với HCl dư nhận được 13,95 gam muối. Mặt khác, cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với NaOH (vừa đủ) nhận được 12,5 gam muối. Vậy cách làm của aminoaxit là:


A. H2N-C3H6-COOH B. H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH

C. H2N-C2H4-COOH D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH

Câu 6. Mang lại amino axit X chức năng vừa đầy đủ với 16,6 ml dung dịch HCl 20% (d = 1,1 g/ml) thu được muối bột Y. Y tính năng vừa đầy đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được 15,55 gam muối khan. Cách làm của X là :

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-CH2-COOH

C. H2N-C3H6-COOH D. H2N-C3H4-COOH

Câu 7. Nhúng quỳ tím vào dung dịch nào sau đây, quỳ tím tất cả màu hồng:

A. ClH3N-CH2-CH2-COOH B. H2N-CH2-COONa

C. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH D. CH3-CH(NH2)-COOH

Câu 8. Mang đến 0,1 mol α-amino axit X tính năng vừa đầy đủ với 100 ml dung dịch HCl 1,0M thu được chất hữu cơ Y. Để công dụng vừa đầy đủ với chất hữu cơ Y phải 200 ml hỗn hợp NaOH 1,0M cùng dung dịch sau bội nghịch ứng cất 15,55 gam muối. Vậy bí quyết của -amino axit X là :


A. H2N-CH2-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. H2N-CH2-COOH D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 9. đến 100,0 ml dung dịch aminoaxit X mật độ 0,2M tác dụng vừa đầy đủ với 80,0 ml dung dịch NaOH 0,25M, đun nóng. Sau bội phản ứng cô cạn dung dịch thì chiếm được 2,22 gam muối hạt khan. Vậy công thức của amino axit là:

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-C3H6-COOH

C. H2N-CH2-COOH D. H2N-C3H4-COOH

Câu 10. Mang đến amino axit X (chứa 1 team amino cùng 1 nhóm cacboxyl). Mang lại m gam X chức năng vừa đủ với NaOH, thu được 8,88 gam muối hạt Y. Mặt khác, đến m gam X tính năng với hỗn hợp HCl dư, cô cạn cẩn trọng dung dịch nhận được 10,04 gam muối Z. Vậy bí quyết của X là:

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-C3H6-COOH

C. H2N-CH2-COOH D. H2N-C3H4-COOH

Câu 11. Cho axit aminoaxetic tác dụng với: Na, HCl, CaCO3, HNO2, NaOH, CH3OH/HCl khan. Số hóa học phản ứng cùng với axit amino axetic là:


A. 5 B. 6 C. 4 D. 3

Câu 12. Cho 0,01 mol aminoaxit X phản bội ứng đầy đủ với 0,01 mol H2SO4 hoặc 0,01 mol NaOH. Phương pháp chung của X gồm dạng:

A. (H2N)2RCOOH B. H2NRCOOH

C. H2NR(COOH)2 D. (H2N)2R(COOH)2

Câu 13. Cho 0,2 mol alanin chức năng với 200 ml hỗn hợp HCl thu được dung dịch X bao gồm chứa 28,75 gam chất tan. Hãy cho thấy cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M nhằm phản ứng vừa đủ với các chất trong dung dịch X?

A. 100 ml B. 400 ml C. 500 ml D. 300 ml

Câu 14. Cho 0,1 mol amino axit X chức năng vừa đủ với 0,1mol HCl thu được muối hạt Y. 0,1 mol muối bột Y phản ứng trọn vẹn với 0,3 mol NaOH thu được hỗn hợp muối Z có trọng lượng là 24,95 gam. Vậy cách làm của X là:

A. H2N-C3H5(COOH)2 B. H2N-C2H3(COOH)2


C. (H2N)2C3H5-COOH D. H2N-C2H4-COOH

Câu 15. Amino axit X gồm tỉ lệ trọng lượng C, H, O, N là 9 : 1,75 : 8 : 3,5 công dụng với dd NaOH với dung dịch HCl đông đảo theo tỷ lệ mol 1: 1 với mỗi trường thích hợp chỉ chế tạo ra một muối bột duy nhất. Vậy cách làm của X là:

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-CH2-COOH

C.

Xem thêm: Sinh Ngày 7 Tháng 6 Là Cung Gì ? Sinh Ngày 7/6 Là Cung Gì

H2N-C3H6-COOH D. H2N-C4H8-COOH

ĐÁP ÁN

1

B

6

B

11

C

2

C

7

A

12

A

3

D

8

C

13

C

4

A

9

A

14

A

5

A

10

A

15

A

 

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - coi ngay