Toán những đại lượng sau:a. Khối lượng của 0,5 mol KClO3b. Thể tích của 0,5 mol khí oxi (đktc)c. Số mol của 20,4g Al2O3d. Số mol của 6,72 lít khí CO2 (đktc)e. Tính thể tích (đktc) của 40 g khí SO3f. Tính trọng lượng của 11,2 lít khí cacbonic CO2 (đktc)


Bạn đang xem: Tính khối lượng của 0 5 mol fe

*

*

1 tính trọng lượng của

a) 0.5 mol Fe2O3

(M_Fe_2O_3=2 imes56+3 imes16=160) (g/mol)

(m_Fe_2O_3=n_Fe_2O_3 imes M_Fe_2O_3=0,5 imes112=56left(g ight))

b) 0,15 mol CO2

(M_CO_2=1 imes12+2 imes16=44) (g/mol)

(m_CO_2=n_CO_2 imes M_CO_2=0,15 imes44=6,6left(g ight))

c) 5,6 lít O2 ( đk tiêu chuẩn chỉnh )

(n_O_2=fracV_O_222,4=frac5,622,4=0,25left(mol ight))

(M_O_2=2 imes16=32) (g/mol)

(m_O_2=n_O_2 imes M_O_2=0,25 imes32=8left(g ight))

d) 8,96 lít H2 ( đk tiêu chuẩn)

(n_H_2=fracV_H_222,4=frac8,9622,4=0,4left(mol ight))

(M_H_2=2 imes1=2) (g/mol)

(m_H_2=n_H_2 imes M_H_2=0,4 imes2=0,8left(g ight))


2 tính thể tích ( đk tiêu chuẩn)

a) 0,125 mol Cl2

(V_Cl_2=22,4 imes n_Cl_2=22,4 imes0,125=2,8left(l ight))

b) 2,5 mol CH4

(V_CH_4=22,4 imes n_CH_4=22,4 imes2,5=56left(l ight))

c) 6,4 gam 02

(M_O_2=2 imes16=32) (g/mol)

(n_O_2=fracm_O_2M_O_2=frac6,432=0,2left(mol ight))

(V_O_2=22,4 imes n_O_2=22,4 imes0,2=4,48left(l ight))

d) 5,6 gam N2

(M_N_2=2 imes14=28) (g/mol)

(n_N_2=fracm_N_2M_N_2=frac5,628=0,2left(mol ight))

(V_N_2=22,4 imes n_N_2=22,4 imes0,2=4,48left(l ight))

3 tính tỉ khối của khí O2 so với

a) khí N2

(d_O_2;N_2=fracM_O_2M_N_2=frac2 imes162 imes14=frac87)

b) khí CO

(d_O_2;CO=fracM_O_2M_CO=frac2 imes161 imes12+1 imes16=frac87)

c) không khí
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội Năm 2021 Mới Nhất, Đã Có Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2021

(d_O_2;kk=fracM_O_2M_kk=frac2 imes1629=frac3229)


lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

a. -Tính trọng lượng của 0,5 mol sắt

-Tính thể tích (ở điều kiện tiêu chuẩn) của 1,5 mol khí SO2

b.Tính khối lượng của tất cả hổn hợp khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) có 16,8 lít khí nitơ cùng 5,6 lít khí oxi.

Các câu hỏi tương trường đoản cú

Câu 2: Dãy chất nào dưới đây chỉ có công thức hóa học của các hợp chất: A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH C. NaCl, H2O, H2, NaOH D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3 Câu 3: trọng lượng của 0,1 mol khí H2S là: A. 3,4 g B. 4,4 g C. 2,2 g D. 6,6 g Câu 4: Dãy những chất khí hầu như nặng hơn không khí là: A. SO2, Cl2, H2S B. N2, CO2, H2 C. CH4, H2S, O2 D. Cl2, SO2, N2 Câu 5: Một mol nguyên tử Nhôm gồm chứa bao nhiêu nguyên tử nhôm: A. 56 nguyên tử B. 3.1023nguyên tử C. 12 nguyên tử D. 6.1023nguyên tử Câu 6: Hợp chất X tạo vì 2 thành phần Fe với O, trong số ấy nguyên tố oxi chiếm 30% về cân nặng trong đúng theo chất. Bí quyết hóa học của X là A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO D. Cả A, B và C phần nhiều sai Câu 7: Dãy chất nào sau đây chỉ tất cả công thức hóa học của những đơn chất: A. CaCO3, NaOH, Fe, H2 B. FeCO3, NaCl, H2SO4 , H2O C. NaCl, H2O, H2 , N2 D. H2 , mãng cầu , O2 , N2 , fe Câu 8: cân nặng của 0,01 mol khí SO2 là A. 3,3 g B. 0,35 g C. 6,4 g D. 0,64 g Câu 19: Dãy các chất khí đều nhẹ hơn không khí là: A. CO2, O2, H2S, N2 B. N2, CH4, H2, C2H2 C. CH4, H2S, CO2, C2H4 D. Cl2, SO2, N2, CH4 Câu 10: 0,25 mol nguyên tử sắt tất cả chứa bao nhiêu nguyên tử sắt: A. 56 nguyên tử B. 3.1023nguyên tử C. 12 nguyên tử D.1,5.10²³ nguyên tử