Đỗ Bá nhìn chăm chắm vào Dương Thanh một cơ hội lâu, sau cuối cũng gật đầu: “Được, nếu cháu đã ao ước đánh một trận thì cứ đánh!”


“Nhưng cháu bắt buộc nghĩ mang đến kỹ, tuy tiềm năng của Đỗ Thất chưa đạt mức Thiên Cảnh tốt nhất Phẩm sơ kỳ, nhưng lại cũng bí quyết cảnh giới này không xa, nếu con cháu và ông ta chênh nhau thừa nhiều, lúc ông ta định thịt cháu, cho dù bác ý muốn cứu con cháu thì cũng ko kịp nữa”.

Bạn đang xem: Truyện chiến thần ở rể


Dương Thanh đồng ý một cách xong khoát: “Cháu nghĩ suy rồi, bác cứ im tâm!”

“Được rồi!”

Thấy Dương Thanh nói thế, Đỗ Bá cũng không bức tường ngăn nữa, khí cầm cố của lão ta dần dần tiêu tán, tuy nhiên vẫn gắng chặt Võ Thần Thương, cũng không định đựng đi.

Lúc này, giữa Dương Thanh với Đỗ Thất ko còn bất cứ ngăn bí quyết nào, hai bạn đứng đối diện, để ý nhìn nhau.

Ý chí chiến đấu của Đỗ Thất dưng trào, khí thế mạnh bạo của lão ta khiến cho cả Võ Tông có cảm xúc ngột ngạt.

Dương Thanh vẫn đứng vững, núm chặt huyết Chủy, vẫn kích hoạt mạch máu cuồng hóa, cũng phóng nghành ma đạo ra, còn kích hoạt cả sức mạnh Thủ Hộ.

Có thể nói lúc này, Dương Thanh đã gần như là ở trạng thái bạo dạn nhất.

Khí gắng của anh cũng không yếu rộng Đỗ Thất là bao, vô cùng táo bạo mẽ, trong cả cao thủ bán bộ Thiên Cảnh duy nhất Phẩm sơ kỳ cũng cảm nhận được áp lực vĩ đại từ Dương Thanh.

“Mạnh quá!”

“Không ngờ Dương Thanh còn trẻ vậy mà vẫn mạnh đến hơn cả này, nếu đến cậu ta thêm mấy năm, cậu ta vẫn mạnh đến mức nào đây?”

“Tôi gồm linh cảm trước 30 tuổi, cậu ta sẽ bước vào Thiên Cảnh nhất Phẩm sơ kỳ”.

...

Sau khi cảm nhận được khí thế khỏe khoắn mà Dương Thanh không chấm dứt phóng ra, những cao thủ Võ Tông lập tức buôn chuyện ầm ĩ.

“Sư phụ, người có lẽ rằng anh Thanh sẽ không còn sao chứ?”

Mã Siêu lo lắng hỏi Lệ Trần.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 6: Tả Quang Cảnh Lớp Học Trong Giờ Viết Tập Làm Văn (Hay Nhất)

Lệ Trần có vẻ bất đắc dĩ, lão không nhớ đây là lần sản phẩm mấy Mã vô cùng hỏi câu này.


eyJpdiI6IkR6cmpldnJlRlNhTUNvMmNUSVQ2aEE9PSIsInZhbHVlIjoiVk1qMVFBbG1NWitVTUM1dHVvUzJSSTN4Z3V1N2N2RkNaZXhNMUdwUW4wT3czQ3hJRTlTdTZyZXlzUVBWWkYyeFQrWU9pXC9rb2V5N2MxVUtDQStaY1ZRPT0iLCJtYWMiOiI0N2Y5YWVlZTg5NzBhMmEwYjA0Nzg1YjE1ODc5OGQwN2FiZThkNjgwNThlMjE3MGMyODZiNDAwNWMzNDczYTdkIn0=
eyJpdiI6Im9YRCtmZE5Ea3lheTh4eGtFMDFyZlE9PSIsInZhbHVlIjoiT3M0Skl3N3JEMVhQMWdzMlFIdncraVlKUkg0SmdDNjhQc3RJakx1dncwbEVkb1ZQSExsYXI5RXFqUjhPWDltVmx5R0FXenFzZ3lFSWFwaHN6b1FoRHRXWm0yMGdyTVFPb0xoaWcwQzhTOGtXYWhpOHN4QXVCSFlaTHZveHM5WkJRMlkxTGxlWTZ1UGF3bFdKUnE0V3M0U0ZsVGNPcjFpdzF1RkZPMlRXR3QzNzQyXC9NUVhGWnVrRXRiRGlOOHhVeEp1UEg4cXFmaTFrckJKVXgzbHBwaDhLbHRMUXROeUx6WUV3ZlU5YjU3UlR0ZzZaaWpPN2V4RUxwUFJ6S2xCRnNjQjZ6NndvT3RIMGgycXNidFNkY1lUQ09hMWQ4ZTN1eTZSOE50bzR4bzJcL1dHdDQrVjJ2ckNSMkRYanE0RWhQN1pvT1FwVzVnRGo1bU1yRnB4VmhKUW5tR1wvd0M0QzRFd3dPZkVBYlRoT1ZNck5sVnR3RGFWS2ZCSmU5dFRQemx0UnpwaHkxbktYaUR3RFBIMllkZ3Zqdz09IiwibWFjIjoiZDNmNzM4NGY4ZDZiOGY5ZjZiOTI3MGE0ZmFiZDM0Yzk3NTFhN2EyY2E0MzYxM2E0YzkxZTcyYTlmODUxOWIzZCJ9
eyJpdiI6ImNFNHdzMTRWM21JVFJuSHNzZjl0ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiNHgxdEVnNXdNa3RDSUM4RjljVlZaODdJMis1YlkweTRlaDNDY0hKeVwvOHA1bzlveTlxazlHNndhYUtkZUJvNXY2RnhrVlBJSGJZYVFidnFhaTI4dHBRPT0iLCJtYWMiOiIyNGY5OTBmMzA2MGM1NmYzY2NiNzJlNTc4ZjlmOTdhOTRjN2YyMjhlYjg3ZmJhMzFhMWZjYTM0OGJhN2QzZDQ3In0=
eyJpdiI6InFyMVwvdHluSXhQV3pmalYrOXpCalhBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjhKUWxrOEpiT2FQOUtpVGluVjM1Vm5VNSswaWV0YndRVlg3Tmgzd3A4ajB6elM0OW1FYlNxRVRYdVNrQ1haMXFIR0NXdFRmU3o0aDUwM2VKMitOUElpRjduc2VuYUxXcXVZSU54aXN6WjdxMml4alpjMk1FRlRpcDJoVERySzJQSzhYbmo4VjdZbGZwMkFhMWxhNmF0d2hQeDhkQzRBcjJkdWxZNGtBYm1MY0pDXC9OZHFKYzNzeFJpZGZuem45aXU2aTMyaW9PR3NEcEhBVHBQcncySWRUbTJpQndEVk5HK3pKYlJKQ1lPVkI1NWZVRXRQTWRETW1ybWhIVUxzMEVjdjJcL1p6WDhSTjhhb3RZQ3lvYkRvdkRuQjFyUmh5QUFyMkdBZ3lNcHU0aVJcL0pCUTdcL21zSFFLQ3J1cWo2b0dIaTRRaUVIeStKZjM0bzBIc0FUbXN2eXpEc1l6T1ZMY0VqQkhJNGVpMSt4XC8xSzFjaWRhTzNndjVSd3NTRjhFU2pMZlJXSjVrNEhmV0M4dlExakFRdWxQcVc1MjN3TFJqdEFlTmRsXC9sbTc0dWFaUG9Ka254MkFISWVwXC9TZnNEUDE0Yno4b3JaZjM1Q3h0WDBnSHVSdGJhNGFvZFA0NXdCZGVvMEJmWTN0WCtwTTR2VE5DaFBUN0lnTnY3b3JGcHF2V2lYWFMyblluXC9wS09LdVpnMXVLSUo5ODJGZDJHcVlicWs0Z1wvWlwvZjU3MjM1dkg4bmRDZUZwZFFKNGpIUnNYcG01a0xKT1MxVEVRM2FRNmViK2NLXC9mSlo0SitRNE1RdkRVdnhOUGtDc3pQXC91bG9iUmt2VytJRW1KeU5TS1AxcVIzXC9NV3VQUUhVY3NVNFVTMURQMUVuelF4ZVpsYjVNeXFSTzkwTFpWZXB5cFRpaFJiSlZwWVVNdnBIdUQ0YUlscjVcLzkzTjFWXC9GWXIreFRXUlRWaUdTSWhTcHh1b1wvclwvb1hrU3ArRTZmdUVRPSIsIm1hYyI6IjE4ZGQwNGQwY2IzODkxNjVhYzE5ZmVhZmY3NjI3ZTg0ZTViNzJjNDA3MDhkOTk0NDdjN2JhZmUxNDU3MjNhZTIifQ==
eyJpdiI6IlRmWE41aldoUVNzQWx4QmNyR2J2c0E9PSIsInZhbHVlIjoiejFxUjhPUU9CSXdGUlBIdTNqVnVnbHBNeW5oUkQ0Zk1xN2lyQzV5QWc5RTRtZGtWaUwxRzZqbUN3VFgxMFwvNkkyWU9ScmVjS0ZmeWFFdzVZQ3N2NEJBPT0iLCJtYWMiOiI3YjAwZGU0OTgyNjc3YTcwMjdiNTc5YjAzMmY1MTVjY2IzNTZlOTk1OTU0NWI0NmQ3MGZlYzFmNTc2YmQ3YjY1In0=
eyJpdiI6ImhybklyNldUTmxvMUNtN0FKdVBnb0E9PSIsInZhbHVlIjoiVGFDeFFUV2ozQ0g1WGZON3lXQWVnZFl5YzkwSTVnZHlmXC9TWldqYjFPa0hncjdhXC9LNWpTbFNsSTV1dVRzamNxOUVLK01cL0NCOXVxOTZWdWowaTdEY2M0eWJNT3F4WmpCTjl3TGZuUVFIbzZoSVJ4Q1F5OUs0OHhyUjNvNDVrWXV1THduMUtXTXl2UFBMNlZ0QjNIamtLMW1HWmorRUlTYlZUcG9qMVUrWTl2MXFOQWVWVE01b3JPRVA2SzdoYUFsXC84NlwvbWtoVG9SU1cyT0xZTFFnWkpFM3B4YXVwMTlwVXNnOHV1RGRNZkdTSkxBd245SkRjWndIMjR1WGZCRVAxWHRRa3ZKeTJIejJOTHdjSStucjB5N1lBcElFaVI2V0tabnR4NldIdUtjd0lZYUlITm9SQlRZMXVuYTdnRUs1RVE0djNVT0Z6RmQraDFzMDRrMzRXc2JxNHV5dTJZZ3NXaml0RW01bGtZQnhhdGs4OTc4RkJ5WGtERG9rcGlxdnhEZnN5NndrS3lBbVhENDNGWHVoWlNOTVdhOWtjQ2lxQUx2ZWRpU2xlME1KOVQ2TFwvMW13VzRkbm9IVXo4bndRZkR4NjZyWVFmUTl6OUVPSXdjQ3hUa3c9PSIsIm1hYyI6ImJiNTgwYmRiYzE2ZDZiNDJmMmRlYmEwYWNlMTNhYmM1NzZjM2E1MGRiZmUzY2ZjM2ZmZGNiOGIzODFlYjhlZjAifQ==
eyJpdiI6ImRESXg4OG5PRWpjaDJHbHZBRWpDOVE9PSIsInZhbHVlIjoiV3E2ZGJlK2RNZm5lK0tGdmkweHY3cGhiYnVJXC8xNlwvMUl0NjJJS3g1XC91dldpclRFWjZqOFFPRjAxc0sxR3o1RTJnaktEZVVUaDJ0b0FYZkg0MVwvV25nPT0iLCJtYWMiOiIzOThjMDJmYTc4NWU2OTQ5NGVkZDE3NDRhNTExMDM3ZjQxZmRjZmNmM2I2YjUwOWQ3MjljZTA0NGIyYmRkMThkIn0=
eyJpdiI6IjFHcmdcL3Z4eWVCWmM1cUltTnNKcHB3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IkNiWm1mRGV6SkNrNWhpZ2dNY2kyQ3BSV1ZEb3pyeFN5UEdXM09iUXptK2d0VEJcL1JnOE9WOFFXVEQ2UTNoUVwvbVVcL3J5XC9GZWtHeVJ4OGFHUlwvbFIzYUN0VnNmWnhhRUVWWnVRQndGQWtGV3NqaWdTenhqY2xxM2o3WGtcL3RST2VORzZ4SzRDdVhlZTFhSUt3cXkrY1NGOThON3RpWHgrd1ZYaFkrSWRZbVp4bFhmb3I2VnhVbWozc29uTmpvck4xQ1k2SjM2XC93NmZ3VkxSUm9YRCs5VmNNREtGQUcxdFlueDZZcDhFcllaV2ZLTEFjUlhlOEVSZ2k0S0RMSFR1OTB0UXVtVm1IbVNCa2FzTjBHbDdaRVBkd1c5eGpxVEk4ZXJrZW9yQ3VxQXNkd1E5MVpjZ3lRV0tnSXNlSjRcL2pVaUgreFwvV2lKelNiUWJkVTNLTnlmZmRydz09IiwibWFjIjoiOGZhMjFhNDQ0YzM1NDg1OGE2NmFmNjdiNzk5MzhjNjFhOWM1MzA3Y2I1MjIxMTliN2I4MzhmMWY3Mjc3OTE4ZSJ9
eyJpdiI6Im9mQzdjRXN1QUhhVExYRjkrdko0VHc9PSIsInZhbHVlIjoiVUIrRTFDblhxWTZpVzhUT2xXcUVcL0VPXC83dk1iRXZsMlZ4M3JQdytJUm9GQnRSNDRLV0tFeFVRVUp0TEJDWkkrS2c1SWpOOE5Wc3grTnpRXC9acXdyalwvR2Z5UTZqcjltVmEyYXdRMW13WE12S2l3QTU4VU1yQVdza0dJS3JXNE1xenBDSlwvbUpRRGJoODNqVjgyOXVJeEFhVkFJSzVVbE03WWZoR3FRb1FmaUZhKzZTa1pnMzNTb2hsK1wvWWRUM1JrMXhkcGRQV1p6NDBXTzloM2t3czE4VVo3KzlkQ2l6eTFMWDR5VktBVUdVR1lZUnduOTNEYitqaEVuXC9wY1BBaVwva1dtYlBwRVNMRVZBdXFXSkhLOHh5cWFPRVRGNDBDVmEzK1EzMkpNVjRGR3B5T0pJYWZUSWxpNFF5RXRVNWJqM1NWNDR1SytTNXp0WmFEMzhcL3NjUFwvcEJ3VEtpTnk5RU90RzBrbEZKRGhnUDQ0TFwvT0pNXC9JZWdvSnVLVFhhZGZIdjZTSWhcLzJ2emdJODg2VGM1RmkzS3c9PSIsIm1hYyI6IjIxOWZhNzE0YzU4MTM2YjhjNWQyNjEyNzE2NzIzMjgyNWI4YTRiMzU1OTM5MTRiZjk1NGYwN2RhZjI4NmE2MmEifQ==
eyJpdiI6ImJKbXJtXC84VGVCMlNcL3grNG1HMms5UT09IiwidmFsdWUiOiJnc1RoMGEwS2w0K0Y3NXZVUWdIaXB6c2JsSHRvRVV0NE85UEQ2dDloWm9FcUtHNlEydFFUV0VWditzVGo2UEpDIiwibWFjIjoiNWUzMmEyZmEyM2UzMDExZTIwOWFhY2IwNjJmZjljZmYwOTEzNzQ3NDAwYTUzNGY0MTIzNDBjZWU0NmJhY2I0MCJ9